Služby portálu

Služby portálu VITAKARTA a Portálu ZP

Pro pojištěnce

Přístup přímo na portál VITAKARTA .

Pro poskytovatele zdravotní péče

Přístup na Portál ZP.

Registrace na Portál ZP zde. Po zaregistrování na Portál ZP jsou jednoduše přístupné funkce poskytované jak na společném Portálu ZP, tak funkce portálu OZP ON-LINE.

Žádost o vyúčtování zdravotní péče

Vstupní obrazovka nabídne klientovi prostředí pro připojení souborů kdavka.207 a fdavka.207 podle datového rozhraní VZP. Místo souboru fdavka může klient využít formuláře k jeho vytvoření. Po odeslání se klientovi zobrazí zdravotní pojišťovnou digitálně podepsaný "Protokol o přijetí".

ve formátu PDF
Datové rozhraní souboru FDAVKA
Dokument PDF | 46 kB

Postup odeslání žádosti o vyúčtování zdravotní péče do OZP přes Portál:

Zasílání zúčtovacích zpráv na PZP elektronicky

Po zpracování žádostí o vyúčtování zdravotní péče v IS OZP je zúčtovací zpráva odeslána elektronicky do schránky "Zúčtovací zprávy" klienta. O přijetí zúčtovací zprávy do schránky "Zúčtovací zprávy" je klient informován emailovou notifikací.

Přístup k Internetové aplikaci VITAKARTA+

Klientovi je umožněno na základě autentizace vůči Portálu ZP využívat služeb aplikace VITAKARTA+ bez nutnosti vlastnit další klíče nebo hesla. Portál pak garantuje bezpečnost celého spojení. Aplikace je určena v první fázi pro praktické lékaře, kteří tak mají zpřístupněny informace o své registrované klientele (ve smyslu §21 odst. 3 Zákona 280/1992 Sb. v platném znění). Navíc lékaři v KHN (komplexní hodnocení nákladovosti) zde mají možnost pracovat i s těmito ekonomickými údaji.

Výpis registrovaných pacientů praktického lékaře

Klient může prostřednictvím formuláře na stránkách Portálu zažádat o aktuální výpis registrovaných pacientů praktického lékaře. Po zpracování a vyhodnocení jeho žádosti v IS OZP je na PZP odeslán požadovaný soubor. Uživatel je o přijetí souboru do schránky "Výpis registrovaných pacientů" informován emailovou notifikací.

Elektronická podatelna (dotaz, žádost, reklamace, podání)

Prostřednictvím Portálu může klient podat libovolný požadavek vůči OZP ve smyslu elektronické podatelny a to jak digitálně podepsaný, tak nepodepsaný. Součástí podepsaného podání může být připojený soubor.

Automatická obnova certifikátu

Klient se přihlásí novým certifikátem na Portál ZP, čímž vyvolá dialog umožňující nový certifikát do systému zavést. V rámci tohoto dialogu bude muset použít na Portálu již evidovaný certifikát (starý, ale stále ještě platný), čímž Portálu dokáže, že disponujete oběma certifikáty. Portál nový certifikát zařadí do systému.

Osobní schránka ZZ

Osobní schránka slouží pro příjem informací a souborů z OZP určených přímo konkrétnímu klientovi Portálu ZP.

Společná žádost o registraci do Portálu ZP

Na stránkách portálů jednotlivých ZP je formulář pro registraci do Portálu, pomocí kterého je možné zažádat o registraci do PZP jedné, několika nebo všech zúčastněných zdravotních pojišťoven. Formulář je klientem vyplněn jeden a rozeslán (případně jenom jeho adekvátní část (dle zákona o ochraně osobních údajů)) zdravotním pojišťovnám, které si pro svou registraci klient vybral. Formulář může také sloužit pro aktualizaci identifikačních údajů uvedených o klientovi v portálu OZP (nikoli však přímo v IS ZP).

Pro zpracovatele vyúčtování zdravotní péče zdravotnických zařízení

Přístup na Portál ZP.

Registrace na Portál ZP zde. Po zaregistrování na Portál ZP jsou jednoduše přístupné funkce poskytované jak na společném Portálu ZP, tak funkce portálu OZP ON-LINE.

Hromadná žádost o vyúčtování zdravotní péče

Vstupní obrazovka nabídne klientovi prostředí pro připojení souborů kdavka.207 a fdavka.207 podle datového rozhraní VZP. Soubory kdavka, fdavka obsahují více žádostí o vyúčtování zdravotní péče a více dávek za sebou. Po odeslání se klientovi zobrazí zdravotní pojišťovnou digitálně podepsaný "Protokol o přijetí" tohoto hromadného podání.

ve formátu PDF
Datové rozhraní souboru FDAVKA (pro hromadné odesílání dávek ve formátu pdf)
Dokument PDF | 46 kB

Zasílání zúčtovacích zpráv na PZP elektronicky

Po zpracování žádostí o vyúčtování zdravotní péče v IS OZP je zúčtovací zpráva zdravotnických zařízení zpracovatelské firmy odeslána elektronicky do schránky "Zúčtovací zprávy" klienta - zpracovatele. Tato služba je přístupná zpracovatelské firmě pouze v případě, že ji zdravotnické zařízení k příjmu zúčtovacích zpráv v plné moci zmocní.

ve formátu PDF
Vzor plné moci (umožňuje zasílání zúčtovací zprávy zpět zpracovateli)
Dokument PDF | 60 kB

Vyplněné plné moci prosím zasílejte na tuto adresu:

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Václav Černý
Purkyňova 17
301 36 Plzeň

Elektronická podatelna (dotaz, žádost, reklamace, podání)

Prostřednictvím Portálu může klient podat libovolný požadavek vůči OZP ve smyslu elektronické podatelny a to jak digitálně podepsaný, tak nepodepsaný. Součástí podepsaného podání může být připojený soubor.

Automatická obnova certifikátu

Klient se přihlásí novým certifikátem na Portál ZP, čímž vyvolá dialog umožňující nový certifikát do systému zavést. V rámci tohoto dialogu bude muset použít na Portálu již evidovaný certifikát (starý, ale stále ještě platný), čímž Portálu dokáže, že disponujete oběma certifikáty. Portál nový certifikát zařadí do systému.

Osobní schránka ZZ

Osobní schránka slouží pro příjem informací a souborů z OZP určených přímo konkrétnímu klientovi Portálu ZP.

Společná žádost o registraci do Portálu ZP

Na stránkách portálů jednotlivých ZP je formulář pro registraci do Portálu, pomocí kterého je možné zažádat o registraci do PZP jedné, několika nebo všech zúčastněných zdravotních pojišťoven. Formulář je klientem vyplněn jeden a rozeslán (případně jenom jeho adekvátní část (dle zákona o ochraně osobních údajů)) zdravotním pojišťovnám, které si pro svou registraci klient vybral. Pro registraci zpracovatelské firmy je třeba do OZP doručit ještě plné moci - viz registrace. Formulář může také sloužit pro aktualizaci identifikačních údajů uvedených o klientovi v portálu OZP (nikoli však přímo v IS ZP).

Pro plátce pojistného - zaměstnavatele

Přístup na Portál ZP, registrace zde. Po zaregistrování na Portál ZP jsou jednoduše přístupné funkce poskytované jak na společném Portálu ZP, tak funkce portálu OZP ON-LINE.

Bezdlužnost organizace (žádost)

Tedy potvrzení o bezdlužnosti vydávané OZP je potvrzení o tom, že organizace, pro niž je potvrzení vydáno, nemá vůči OZP evidovány splatné nedoplatky na pojistné a na penále na veřejné zdravotní pojištění.
Doložení potvrzení o bezdlužnosti, resp. potvrzení o neexistenci splatných nedoplatků na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, je vyžadováno různými subjekty (zpravidla orgány státní správy) na základě zvláštních zákonů jako jedna z podmínek pro udělení určitého oprávnění, čerpání finančních prostředků či uzavření smlouvy (např. zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).
Bližší informace k žádosti o bezdlužnosti naleznete zde.

Hromadné oznámení zaměstnavatele (HOZ)

PZP nabídne klientovi prostředí pro připojení souboru HOZ v datovém rozhraní VZP nebo pořízení HOZ pomocí formuláře, kdy klient na obrazovce zadá údaje shodné s položkami na tištěném formuláři hromadného oznámení zaměstnavatele, resp. v datovém rozhraní HOZ. Po odeslání se klientovi zobrazí zdravotní pojišťovnou digitálně podepsaný "Protokol o přijetí".

Předání přehledu o platbách pojistného zaměstnavatele (PPPZ)

Do formuláře na obrazovce zadá klient údaje shodné s položkami na tištěném formuláři přehledu o platbách pojistného. Po odeslání se klientovi zobrazí zdravotní pojišťovnou digitálně podepsaný "Protokol o přijetí".

Výpis zaměstnanců - pojištěnců OZP zaměstnavatele.

Klient může prostřednictvím Portálu zažádat o výpis zaměstnanců - pojištěnců OZP. Ve formuláři na stránce PZP vyplní klient období, za které si přeje výpis pořídit (pro aktuální výpis není nutné období vyplňovat) a po zpracování a vyhodnocení žádosti v IS OZP je na PZP odeslán požadovaný soubor. Uživatel je o přijetí souboru do schránky "Výpis zaměstnanců" informován emailovou notifikací.

Elektronická podatelna (dotaz, žádost, reklamace, podání)

Prostřednictvím Portálu může klient podat libovolný požadavek vůči OZP ve smyslu elektronické podatelny a to jak digitálně podepsaný, tak nepodepsaný. Součástí podepsaného podání může být připojený soubor.

Automatická obnova certifikátu

Klient se přihlásí novým certifikátem na Portál ZP, čímž vyvolá dialog umožňující nový certifikát do systému zavést. V rámci tohoto dialogu bude muset použít na Portálu již evidovaný certifikát (starý, ale stále ještě platný), čímž Portálu dokáže, že disponujete oběma certifikáty. Portál nový certifikát zařadí do systému.

Osobní schránka zaměstnavatele

Osobní schránka slouží pro příjem informací a souborů z OZP určených přímo konkrétnímu klientovi Portálu ZP.

Společná žádost o registraci do Portálu ZP

Na stránkách portálů jednotlivých ZP je formulář pro registraci do Portálu, pomocí kterého je možné zažádat o registraci do PZP jedné, několika nebo všech zúčastněných zdravotních pojišťoven. Formulář je klientem vyplněn jeden a rozeslán (případně jenom jeho adekvátní část (dle zákona o ochraně osobních údajů)) zdravotním pojišťovnám, které si pro svou registraci klient vybral. Formulář může také sloužit pro aktualizaci identifikačních údajů uvedených o klientovi v Portálu ZP (nikoli však přímo v IS ZP).

Komunikační brána pro klienty Portálu ZP

Komunikační brána

Řadu podání na Portál ZP nemusíte realizovat pomocí interaktivního podání, ale pomocí Vámi používaného softwaru pro pořizování vyúčtování zdravotní péče, hromadného oznámení zaměstnavatele či přehledu plateb pojistného zaměstnavatele, přičemž tento software může komunikovat s tzv. komunikační branou portálu ZP určenou pro klienty.

Popis komunikačního rozhraní určený pro výrobce software. Toto rozhraní je otevřené pro všechny výrobce software po dohodě se zdravotními pojišťovnami zúčastněnými na projektu Portál ZP.

Svůj software napojují na komunikační bránu firmy
STAPRO s.r.o.
DIALOG MIS s.r.o.
APATYKA s.r.o.
Mediso Art s.r.o. Šternberk
Praktik SW s.r.o. Prostějov

Případné dotazy technického charakteru zodpoví vladimir.benes@pvt.cz.
Případné dotazy obchodního charakteru zodpoví martin.skorpil@pvt.cz.