Informace pro klienty k vydávání potvrzení o bezdlužnosti:

1. Co se rozumí potvrzením o bezdlužnosti:

Tzv. potvrzení o bezdlužnosti vydávané OZP je potvrzení o tom, že osoba, pro niž je potvrzení vydáno, nemá vůči OZP evidovány splatné nedoplatky na pojistné a na penále na veřejné zdravotní pojištění.

2. Pro jaké účely je potvrzení vyžadováno:

Doložení potvrzení o bezdlužnosti, resp. potvrzení o neexistenci splatných nedoplatků na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, je vyžadováno různými subjekty (zpravidla orgány státní správy) na základě zvláštních zákonů jako jedna z podmínek pro udělení určitého oprávnění, čerpání finančních prostředků či uzavření smlouvy (např. zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

3. Jakým způsobem lze podat žádost o bezdlužnost:

Potvrzení vydává OZP na základě žádosti, doručené osobně/poštou/datovou schránkou/e-mailem na pracoviště OZP nebo lze podat žádost přes Portál OZP.

4. V jaké lhůtě je potvrzení vydáváno:

Pro vydání potvrzení není stanovena obecná lhůta - ustanovení § 26e zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, pouze stanoví, že zdravotní pojišťovna je povinna vydat na žádost plátce pojistného potvrzení o stavu jeho závazků týkajících se pojistného, penále, pokuty a přirážky k pojistnému. (Pouze v případě uchazeče o veřejnou zakázku, s nímž má být podepsána smlouva, je stanoveno v §8a, zákona č. 280/1992 Sb. o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, že příslušná zaměstnanecká pojišťovna je povinna vydat na žádost plátce potvrzení o tom, že tento plátce nemá splatný nedoplatek pojistného na veřejné zdravotní pojištění, a to do sedmi dnů ode dne obdržení žádosti).

OZP se snaží vyjít svým klientům maximálně vstříc a v případě neexistence splatných nedoplatků nebo jiných nesrovnalostí na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění vydává potvrzení o bezdlužnosti ve velmi krátké lhůtě.

5. K jakému dni se potvrzuje bezdlužnost:

V případě žádosti podané přes Portál OZP není možné zadat požadované datum, ke kterému má být bezdlužnost potvrzena a bezdlužnost se pro fyzické osoby potvrzuje automaticky zpravidla k poslednímu dni kalendářního měsíce, který jako předposlední předchází měsíci podání žádosti (např. pro žádosti podané v únoru se bezdlužnost potvrdí ke dni 31. 12. 2010; pro žádosti podané v březnu se bezdlužnost potvrdí ke dni 31. 1. 2011). Pro právnické osoby se bezdlužnost potvrdí ke dni vydání potvrzení.

U žádostí doručených jiným způsobem (viz bod 3) může žadatel uvést, k jakému dni požaduje bezdlužnost potvrdit.

6. Doručení potvrzení o bezdlužnosti na základě žádosti podané přes Portál OZP:

Žádost o vydání potvrzení o bezdlužnosti může přes Portál OZP zadat jak registrovaný, tak neregistrovaný klient. Skutečnost, zda je žadatel na Portále OZP registrován či nikoliv určuje způsob zasílání informací o průběhu a výsledku zpracování požadavku.

Průběžná hlášení při zadávání požadavku a bezprostředně po jeho odeslání (např. o přijetí požadavku ke zpracování; informace o tom, zda zpracování požadavku bude vyžadovat delší dobu a nebude tedy zpracován bezprostředně po odeslání; informace o tom, že existuje ještě nevyřízený předcházející požadavek) se zobrazují přímo na obrazovce Portálu a dále jsou zasílány žadateli na zadaný e-mail, u registrovaného žadatele jsou hlášení zasílána i do jeho portálové schránky.

Pokud jde o způsob doručení potvrzení o bezdlužnosti nabídne systém žadateli následující možnosti:

a) registrovanému žadateli
    - doručení prostřednictvím datové schránky
    - doručení poštou
    - osobní vyzvednutí na pobočce*
    - zobrazení informace o tom, zda má uživatel vůči OZP závazky či ne (v tomto případě se nevydává vlastní potvrzení o bezdlužnosti, jde jen o poskytnutí informace o tom, zda lze či nelze potvrzení vydat)
b) neregistrovanému žadateli
    - doručení prostřednictvím datové schránky
    - doručení poštou
    - osobní vyzvednutí na pobočce*

Jestliže byla podána přes Portál OZP žádost o potvrzení bezdlužnosti, jejíž vyřízení není dosud ukončeno, nelze zadat novou žádost o vystavení potvrzení o bezdlužnosti.

* Jakmile je žadateli doručena zpráva o tom, že požadavek byl zpracován, lze potvrzení vyzvednout na jakékoliv pobočce OZP. Při osobním vyzvednutí je nutné prokázat svou totožnost (občanským průkazem, pasem) a v případě vyzvednutí potvrzení vystaveného pro jinou osobu i plnou moc.