Výzva k podání žádosti o účast OZP na projektech souvisejících s péčí o zdraví

Tento dokument shrnuje základní pravidla pro účast OZP na akcích, projektech a odborných konferencích souvisejících primárně s péčí o zdraví (dále též jen "akce a projekty") při současném naplňování zásad objektivity, transparentnosti a rovného přístupu ve všech fázích životního cyklu akcí a projektů od jejich iniciace až po jejich vyhodnocení (dále též jen "účast").

 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO ÚČAST NA AKCÍCH A PROJEKTECH

OZP má zájem účastnit se akcí a projektů pro veřejnost souvisejících primárně s péčí o zdraví a posláním zdravotní pojišťovny, či jiných společensky prospěšných aktivit. Oblasti a aktivity podporovaných akcí a projektů jsou:

 

LIMITY PLNĚNÍ

Pro jednotlivé oblasti jsou stanoveny maximální limity příspěvku na akce či projekty/IČO za rok:

Akce

Odborné konference:

Projekty

Mezi jiné formy plnění při zajištění účasti OZP patří:

 

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ

O účast OZP na akcích a projektech lze žádat vždy v průběhu daného kalendářního roku.
O účast na akce a projekty konající se v 1. čtvrtletí lze žádat již ve 4. čtvrtletí roku předchozího.
Žádost je potřeba podat na určeném formuláři "ŽÁDOST O ÚČAST OZP NA AKCI/PROJEKTU" (dále jen "Žádost"). Vyplněnou Žádost je možné doručit OZP e-mailem, datovou schránkou, elektronickou podatelnou, poštou či osobně na kteroukoli pobočku OZP. Žádost, která nebude na určeném formuláři, nemůže být posouzena.
Žádost musí být plně vyplněná a musí obsahovat potřebné dokumenty/přílohy a musí být doručená do OZP minimálně 60 dní před akcí. Žádosti podané v kratším termínu mohou být v komisi zamítnuty.
Žádosti jsou následně posouzeny z pohledu jejich úplnosti a hodnoceny prostřednictvím interní komise, včetně hodnocení formy a rozsahu účasti OZP. Zohledňuje se zásah na cílovou skupinu OZP, případné historické zkušenosti s účastí OZP na identické akci/projektu v předchozích obdobích, hodnotí se reálnost údajů v žádosti o účast. K žádostem o účast na odborných konferencích či dalších akcích pro odbornou veřejnost či pro pracovníky ve zdravotnictví vydává stanovisko zdravotní úsek.
Zpracováváním doručených Žádostí o účast na akci či projektu jsou pověřeni věcně příslušní referenti obchodního odboru OZP.
Příspěvek na účast OZP na akci či projektu lze přiznávat pouze do vyčerpání finančního limitu určeného na akce a projekty pro daný rok.

 

Dokumenty ke stažení

ve formátu PDF

Příloha č. 1 – Žádost o účast OZP na projektu/akci
Dokument PDF | 1,8 MB

ve formátu PDF

Příloha č. 2 – Informace o účasti OZP na akcích a projektech
Dokument PDF | 149 kB