Přehled plateb pojistného

Přehled plateb pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele (dále PPPZ)

OZP v následujícím textu upřesňuje výklad důležitých pojmů, požadavků a postupů v souvislosti s přijímáním dokladů PPPZ pro jejich následné zpracování v informačním systému OZP.

Den podání PPPZ

Zaměstnavatel při plnění oznamovací povinnosti předává OZP vyplněný formulář „Přehled plateb pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele" (dále PPPZ) nejpozději v den splatnosti pojistného (zák. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 25, odst.(3)).

Pojistné se platí za jednotlivé kalendářní měsíce a je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce (§ 5 odst. 2 zák. č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Zaměstnavatel s více výplatními místy

Pokud má zaměstnavatel jako jeden plátce pojistného více výplatních míst, posílá jeden souhrnný PPPZ.

Zákonem vymezený rozsah údajů

identifikace plátce

mzdové období, ke kterému se PPPZ vztahuje

počet zaměstnanců - pojištěnců OZP. Do počtu zaměstnanců se zahrnují i ti, kterým nebyla v měsíci, za který se PPPZ podává, zúčtována žádná mzda (dlouhodobá nemoc, mateřská dovolená, apod.), nebo vyměřovací základ byl po odpočtu u státní kategorie nulový (např. u důchodce, studenta)

úhrn vyměřovacích základů je součtem jednotlivých vyměřovacích základů za každého zaměstnance, nebo bývalého zaměstnance, pojištěného v příslušném měsíci (za který se provádí zúčtování mezd a platů ) u OZP,

výše pojistného je součet jednotlivých částek pojistného (13,5 % z vyměřovacího základu zaokrouhleno na 1 Kč nahoru) za každého zaměstnance, nebo bývalého zaměstnance, pojištěného v příslušném měsíci u OZP,

Tyto údaje jsou doplněné datem vyhotovení, podpisem odpovědného pracovníka a razítkem plátce, pokud má povinnost jej používat.

Důležité upozornění:
S ohledem na ochranu osobních dat je nepřípustné, aby PPPZ obsahoval rodná čísla nebo jména jednotlivých zaměstnanců, nebo údaje o jejich mzdových podmínkách. Takový přehled bude ze zpracování vyřazen a OZP bude tuto skutečnost posuzovat jako nesplnění oznamovací povinnosti plátce se všemi právními důsledky.

Tiskopisy a příjem dokladů

OZP vydává tiskopis potřebný k hlášení PPPZ, který je ve shodě s metodikou VZP. Při nové registraci je tiskopis posílán (nebo předán) spolu s dalšími formuláři a informacemi zaměstnavateli, nebo posílán na základě jeho žádosti (telefonické, písemné, ..). OZP zpracovává i tiskopis vydaný VZP nebo PPPZ pořízený jinou formou (např. výstup z počítače), pokud požadované údaje jsou vyplněny čitelně a přehledně.

OZP zatím nepřijímá PPPZ posílané elektronickou poštou, přesto diskutuje tuto problematiku v rámci komplexního řešení přijímání i jiných typů dokladů prostřednictvím elektronické pošty (faktur za služby, přihláška pojištěnce, HOZ ...). O zavedení přebírání PPPZ zaslaných elektronickou poštou budete včas informováni.

Postup při upřesnění chybně vyplněných PPPZ (vyměřovacího základu, pojistného nebo počtu pojištěnců)

Při změnách, opravě nebo dodatečném doplnění údajů proti původně odeslaným Přehledům do OZP, bude vytvořen Přehled, výrazně označený v pravém horním rohu "OPRAVNÝ", který zcela nahrazuje veškeré dříve zaslané přehledy pro dané mzdové období.

Příklady postupu při upřesnění nesprávných údajů vyplněných na PPPZ

Původní (chybné) PPPZ: 18000 (vyměřovací základ), 2000 (pojistné), 4 (počet pojištěnců)

Opravný přehled

  1. změna vym. zákl. z 18000 na 16000 a pojistného z 2000 na 2160, počet poj. (4) zůstává:
    Přehled bude v pravém horním okraji výrazně označen OPRAVNÝ, s hodnotami:
    16000 (vym. základ), 2160 (pojistné), 4 (počet pojištěnců)
  2. změna počtu pojištěnců ze 4 na 3 , ostatní uvedené údaje se nemění: 18000 (vym.základ), 2000 (pojistné.), 3 (počet)

Chybně vyplněná identifikace plátce

Zaměstnavatel zasílá PPPZ s takovou identifikací (tj. IČO + SPC), pod kterou se zaregistroval u OZP. Pokud vyplní chybně identifikaci plátce, pak PPPZ při zpracování v informačním systému OZP nebude k příslušnému plátci správně přiřazen. Tato skutečnost bude posuzována tak, že zaměstnavatel nesplnil svou oznamovací povinnost se všemi právními důsledky, které z toho vyplývají.

V případě nejasností a případných dalších dotazů kontaktujte pobočku OZP, příslušnou dle adresy sídla plátce.

Kromě zákonem stanovené oznamovací povinnosti prováděné pomocí Přihlášky zaměstnavatele, plátce pojistného a Hromadného oznámení zaměstnavatele je pro ty zaměstnavatele, kteří zaměstnávají větší počet klientů OZP k dispozici možnost předávání informací v elektronické podobě. Bližší informace naleznete zde: http://www.portalzp.cz/.

Všem zaměstnavatelům poskytuje OZP řadu informací, které mají omezit chyby při placení pojistného na minimum.

Děkujeme za spolupráci