Informace pro zaměstnavatele

Zde naleznete důležité informace o postupech, které je nutno dodržovat v souladu se zákonem uloženou oznamovací povinností zaměstnavatelů.

Přihlášení zaměstnavatele nebo oznámení změn

Pro přihlášení zaměstnavatele nebo oznámení změn, jež je zaměstnavatel dle zákona povinen ohlásit do 8 dnů od vzniklé situace, slouží formulář Přihlášení zaměstnavatele nebo oznámení změn.

K vyplněné přihlášce přiložíte kopii příslušného dokumentu - výpis z Obchodního rejstříku nebo Živnostenský list, či rozhodnutí Českého statistického úřadu o přidělení IČO, který dokládá správnost uvedených údajů na Přihlášce.

ve formátu PDF
Přihlášení, odhlášení nebo oznámení změn zaměstnavatele
Dokument PDF | 1 MB

Oznámení změn týkajících se zaměstnanců (HOZ)

K oznámení změn týkajících se zaměstnanců a ovlivňujících výši odvodu pojistného slouží formulář "Hromadné oznámení zaměstnavatele". Kódy, kterými se změny oznamují, jsou shodné s kódy VZP. Tedy např. kód "P" znamená přihlášení se k platbě pojistného za zaměstnance (nástup do zaměstnání) s uvedením data, ve kterém zaměstnanci vzniká účast na nemocenském pojištění. Pro odhlášení se od platby pojistného (ukončení zaměstnání, přestup k jiné pojišťovně, nebo odchod na vojenskou službu) slouží kód "O" s uvedením data posledního dne, za který se odvádí pojistné. V souladu se zákonem jste povinni posílat "Hromadné oznámení zaměstnavatele" nejpozději do 8 dnů od vzniku skutečnosti, která se oznamuje.

ve formátu PDF
Hromadné oznámení zaměstnavatele - možno elektronicky vyplnit
Dokument PDF | 161 kB
ve formátu PDF
Hromadné oznámení zaměstnavatele - pro ruční vyplnění
Dokument PDF | 167 kB
ve formátu PDF
Poučení k vyplňování HOZ
Dokument PDF | 224 kB

Přehled o platbě plateb pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele (PPPZ)

Pro měsíční hlášení souhrnných údajů týkajících se plateb pojistného se používá formulář "Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele" obsahující údaje o počtu zaměstnanců pojištěných u OZP, úhrn jejich vyměřovacích základů a celkovou výši pojistného za příslušné mzdové období. S ohledem na ochranu osobních dat je nepřípustné, aby v přehledu byla uváděna rodná čísla nebo jména pojištěnců ve spojení s jejich mzdovými údaji. V souladu se zákonem jste povinni předat přehled nejpozději v den splatnosti pojistného.

Při změnách, opravě nebo dodatečném doplnění údajů proti původně do OZP odeslaným Přehledům, posíláte nový Přehled, výrazně označený v pravém horním rohu "OPRAVNÝ", který zcela nahrazuje veškeré dříve zaslané přehledy pro dané mzdové období.

Přečtěte si více informací o Přehledu o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele (PPPZ).

ve formátu PDF
Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele (PPPZ) - možno elektronicky vyplnit
Dokument PDF | 157 kB
ve formátu PDF
Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele (PPPZ) - pro ruční vyplnění
Dokument PDF | 84 kB

Záznam o pracovním úrazu

Upozorňujeme rovněž na zákonnou povinnost zaslat OZP kopii Vámi standardně používaného záznamu o pracovním úrazu zaměstnance-pojištěnce OZP, a to nejpozději do pátého dne následujícího měsíce.

ve formátu PDF
Záznam o úrazu
Dokument PDF | 245 kB
ve formátu PDF
Záznam o úrazu - hlášení změn
Dokument PDF | 80 kB

Poznámky

Pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají větší počet klientů OZP, je k dispozici rozšířené datové rozhraní pro předávání informací na magnetickém médiu.

Případné nejasnosti jsme připraveni vysvětlit a rádi odpovíme na vaše dotazy, které směrujte na pracoviště registru zaměstnavatelů, ústředí nebo poboček místně příslušných podle sídla Vaší organizace.

Poznámka k elektronickému vyplnění tiskopisu

Některé prohlížeče PDF mají problém se správným zobrazením vyplnitelných tiskopisů v PDF. Přečtěte si návod k řešení této situace.