Zásady pro vyplnění přehledu OSVČ

Zásady pro vyplnění přehledu OSVČ za rok 2022

Osoba samostatně výdělečně činná (dále jen "OSVČ"), s výjimkou osoby, jejíž daň z příjmů je rovna paušální dani, je povinna nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání (dále jen "DAP") k dani z příjmů fyzických osob za tento kalendářní rok předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, přehled o výši daňového základu, zaplacených zálohách na pojistné (dále jen "Přehled"), vyměřovacím základu stanoveném podle § 3a a pojistném vypočteném z tohoto vyměřovacího základu. Pokud OSVČ zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je povinna tuto skutečnost uvést v Přehledu.

Pokud OSVČ samostatnou výdělečnou činnost ukončuje, popřípadě přeruší, je povinností OSVČ tuto skutečnost sdělit zdravotní pojišťovně písemně nejpozději do osmi dnů poté, co k ukončení (přerušení) došlo, nejlépe doručením kopie rozhodnutí příslušného orgánu v této věci.

Povinnost podat Přehled zdravotní pojišťovně má OSVČ i v případě, kdy není povinna, podle zvláštního právního předpisu, podávat daňové přiznání.

Důležité termíny podání přehledu OSVČ:

V návaznosti na lhůty pro podání "DAP" podle daňového řádu je mezní termín pro podání Přehledu OSVČ za rok 2022 stanoven na 3. května 2023, pokud poplatník přiznání zpracovává a předkládá sám.

V případě elektronického podání "DAP" po 3. 4. 2023 se lhůta pro podání Přehledu prodlužuje do 2. 6. 2023.

Zpracovává-li "DAP" daňový poradce, prodlužuje se lhůta pro podání Přehledu do 3. 8. 2023, tuto skutečnost je nutné uvést v Přehledu.

Povinnost podat Přehled do 11. 4. 2023 má OSVČ i v případě, že není povinna podle zvláštního předpisu "DAP" podávat (má nízké příjmy, má pouze příjmy zdaňované zvláštní sazbou daně apod.)

OSVČ, která podle zvláštního právního předpisu účtuje v hospodářském roce a "DAP" bude podávat později než v řádném termínu, je povinna do 31. 3. 2023 oznámit OZP datum, ke kterému bude podávat "DAP".

Formuláře pro ruční i elektronické vyplnění Přehledu OSVČ za rok 2022 je k dispozici na webu OZP v kategorii Plátci - Formuláře - Formuláře pro OSVČ - Přehled OSVČ >> ZDE

Poučení k vyplnění jednotlivých částí Přehledu OSVČ za rok 2022 naleznete v dokumentu Poučení k formuláři Přehled OSVČ na rok 2022.

Pokud preferujete Přehled OSVČ pro rok 2022 zaslat poštou nebo osobně doručit, využijte pobočky OZP, které jsou nejblíže místa Vašeho bydliště. Adresy poboček jsou uvedeny v sekci Kontaktní informace.

 

Důležité upozornění:

V případě, že v rámci Přehledu OSVČ pro rok 2022 zjistíte povinnost uhradit nedoplatek, poukazujte předmětnou částku na účet č. 2070101041 / 0710, variabilní symbol je Vaše rodné číslo bez lomítka. Zjištěný nedoplatek je také možné uhradit v hotovosti nebo platební kartou na pobočkách OZP.

Doplatek pojistného je splatný do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán Přehled za rok 2022.

Pokud v rámci Přehledu OSVČ pro rok 2022 zjistíte přeplatek pojistného, zvolte na formuláři Přehledu OSVČ pro rok 2022 Vámi preferovanou variantu vypořádání předmětné částky (žádost o vrácení přeplatku nebo využití přeplatku na úhradu záloh v dalším období).

Pro OSVČ, která byla v roce 2022 poplatníkem v paušálním režimu a podala Přehled dříve, než je lhůta pro podání daňového přiznání, je doplatek pojistného splatný do 8 dnů po dni, kdy mělo být podáno daňové přiznání.

Od 1.1.2022 není možné vracet přeplatky nižší než 200 Kč. Přeplatky nižší než 200 Kč budou převedeny na zálohy následujícího období.

 

Níže uvádíme doplňující informace související s odevzdáním Přehledu:

 1. Lhůta k předložení Přehledu za rok 2022 je do 3. května 2023. Přehled nebo Čestné prohlášení je nutné opatřit vlastnoručním podpisem pojištěnce.
 2. OSVČ má povinnost předložit OZP Přehled nebo Čestné prohlášení o nulových příjmech i v případě, že finančnímu úřadu daňové přiznání nepředkládá.
 3. Lhůta pro úhradu doplatku pojistného za rok 2022 je do 8 dnů po podání přehledu OSVČ. Vámi vypočtený nedoplatek pojistného, zaokrouhlený na celé koruny nahoru, je nutno poukázat na účet OZP u České národní banky, č. účtu 2070101041 / 0710, konstantní symbol 0858. Variabilním symbolem je Vaše rodné číslo. Neopomeňte jej ve vlastním zájmu přesně a čitelně vyplnit. Na stejný účet poukazujte i zálohy na zdravotní pojištění, kde je opět variabilním symbolem Vaše rodné číslo.
 4. Opravný Přehled: pokud se dodatečně změní skutečnosti uvedené v tomto Přehledu, je OSVČ povinna do 8 dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděla, podat opravný Přehled a do 30 dnů doplatit dlužné pojistné. Nebyl-li Přehled opraven na základě dodatečně zjištěných skutečností (např. opravné nebo dodatečné daňové přiznání, kontrola FÚ apod.), ale pouze se opravuje nepřesně nebo chybně vyplněný Přehled, nejedná se o opravný Přehled, ale jen o opravu řádného Přehledu.
 5. Spolupracující osoba, na kterou je převedena část příjmů a výdajů osoby samostatně výdělečně činné, je považována za OSVČ. Musí tedy být po celou dobu, kdy postupuje jako spolupracující osoba, u zdravotní pojišťovny přihlášena jako OSVČ, musí podávat samostatný Přehled a platit zálohy na pojistné, pokud není od placení záloh zákonem osvobozena (např. je zaměstnancem, a zaměstnání je hlavním zdrojem příjmů).
 6. Osvobození od platby záloh je možné jen u zákonem vyjmenovaných skupin OSVČ:
  • V celých kalendářních měsících, ve kterých OSVČ byla současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost nebyla hlavním zdrojem jejích příjmů, není povinna platit zálohy na pojistné. Pojistné za takové měsíce zaplatí formou doplatku.
  • Zálohy na pojistné neplatí také OSVČ, která byla po celý kalendářní měsíc uznána práce neschopnou, nebo jí byla nařízena karanténa podle zvláštních právních předpisů (nutno předložit kopii neschopenky, potvrzení zda pobírala, nebo měla nárok na dávky nemocenského pojištění).
 7. Platby pojistného v roce 2022 pro OSVČ
  Minimální roční vyměřovací základ:233 466 Kč
  Minimální měsíční vyměřovací základ:19 455,50 Kč
  Minimální měsíční záloha na pojistné:2 627 Kč
 8. Platby pojistného v roce 2023 pro OSVČ
  Minimální roční vyměřovací základ:241 944 Kč
  Minimální měsíční vyměřovací základ:20 162 Kč
  Minimální měsíční záloha na pojistné:2 722 Kč
 9. Splatnost záloh na pojistné: Nezměněna - od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce (platba připsána na účet OZP). V případě, že na osmý den následujícího měsíce připadá víkend nebo svátek, pak je záloha splatná první následující pracovní den.
 10. Minimální vyměřovací základ pro OSVČ v roce 2022 nebyl stanoven v kalendářním měsíci, ve kterém po celý tento kalendářní měsíc trvala některá z následujících skutečností:
  • plátcem pojistného byl i stát; osoby, za které je plátcem pojistného i stát, jsou uvedeny v § 7 odst. 1 zákona číslo 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (např. nezaopatřené dítě, poživatel důchodu, žena na mateřské nebo osoba na rodičovské dovolené atd.),
  • v zaměstnání bylo odvedeno pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu platného pro zaměstnance,
  • OSVČ pobírala nemocenské z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných (při odevzdání Přehledu doloží OSVČ tuto skutečnost potvrzením OSSZ),
  • OSVČ byla osobou s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, které se poskytují mimořádné výhody II. nebo III. stupně podle předpisů o sociálním zabezpečení,
  • OSVČ dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplnila další podmínky pro jeho přiznání, OSVČ celodenně osobně a řádně pečovala alespoň o jedno dítě do 7 let nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Za celodenní péči není považována péče u OSVČ, která umístila dítě předškolního věku do školského zařízení na dobu přesahující 4 hodiny denně, nebo dítě školou povinné do školského zařízení na dobu přesahující vyučování, nebo dítě umístila do zařízení s celotýdenním nebo celoročním provozem.
 11. Změna zálohy je možná pouze v těchto případech:
  • plátci je schválena "Žádost o snížení zálohy"
  • dojde ke změně minimálního vyměřovacího základu - OSVČ musí platit zálohy vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu
  • změní se skutečnosti rozhodné pro stanovení minimálního vyměřovacího základu - viz výše bod 8
  • změní se skutečnosti rozhodné pro osvobození od platby záloh - viz výše bod 6
  Snížení zálohy není možné bez podání "Žádosti o snížení zálohy" a jejího kladného vyřízení OZP. Zálohy lze při splnění zákonných podmínek snížit maximálně do konce měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém je, resp. bude, podán Přehled. Žádost o snížení záloh lze podat nejdříve 1. dubna 2023.
 12. Povinností OSVČ je ohlásit zdravotní pojišťovně všechny změny údajů, rozhodných pro stanovení či výpočet pojistného, a to do osmi dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděl.

Dokumenty ke stažení

ve formátu PDF

Žádost o snížení zálohy
Dokument PDF | 2,3 MB