Zásady pro vyplnění přehledu OSVČ

Zásady pro vyplnění přehledu OSVČ za rok 2019

Osoba samostatně výdělečně činná (dále jen "OSVČ") je v souladu s § 24 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinna podat přehled o svých příjmech a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a zaplacených zálohách na pojistné. Povinnost předložení přehledu tedy není vázán na výši dosažených příjmů a výdajů, ani na délku trvání samostatné výdělečné činnosti v daném roce, ale pouze na evidenci Vaší platební povinnosti OSVČ.

Pokud OSVČ samostatnou výdělečnou činnost ukončuje, popřípadě přeruší, je povinností OSVČ tuto skutečnost sdělit zdravotní pojišťovně písemně nejpozději do osmi dnů poté, co k ukončení (přerušení) došlo, nejlépe doručením kopie rozhodnutí příslušného orgánu v této věci.

Povinnost podat přehled o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně má OSVČ i v případě, kdy není povinna, podle zvláštního právního předpisu, podávat daňové přiznání.

Důležité termíny podání přehledu OSVČ:

OSVČ, které nemají daňového poradce a odevzdávají daňové přiznání, mají povinnost podat přehled o příjmech a výdajích příslušné zdravotní pojišťovně do 4. května 2020.

OSVČ, která nepodává daňové přiznání, má povinnost odevzdat přehled OSVČ za rok 2019 do 8. dubna 2020.

Zpracovává-li daňové přiznání daňový poradce, prodlužuje se lhůta pro podání přehledu OSVČ za rok 2019 do 3. srpna 2020. Tuto skutečnost musí OSVČ doložit OZP (např. kopií plné moci, kterou OSVČ zmocňuje daňového poradce ke zpracování daňového přiznání) nejpozději do 30. dubna 2020.

OSVČ, která podle zvláštního právního předpisu účtuje v hospodářském roce a daňové přiznání bude podávat později než v řádném termínu, je povinna do 31. března 2020 oznámit OZP datum, ke kterému bude podávat daňové přiznání.

 

Formulář Přehled OSVČ za rok 2019 pro ruční i elektronické vyplnění je k dispozici v Přehledu OSVČ.

Poučení k vyplnění jednotlivých částí Přehledu OSVČ za rok 2019 naleznete v dokumentu Poučení k formuláři Přehled OSVČ na rok 2019.

Pokud jste registrovaným uživatelem portálu OZP, můžete snadno a rychle vyplnit a odeslat Přehled OSVČ pro rok 2019 přes VITAKARTU ONLINE. Pokud preferujete Přehled OSVČ pro rok 2019 zaslat poštou nebo osobně doručit, využijte pobočky OZP, které jsou nejblíže místa Vašeho bydliště. Adresy poboček jsou uvedeny v sekci Kontaktní informace.

 

Důležité upozornění:

V případě, že v rámci Přehledu OSVČ pro rok 2019 zjistíte povinnost uhradit nedoplatek, poukazujte předmětnou částku na účet č. 2070101041 / 0710, variabilní symbol je Vaše rodné číslo bez lomítka. Zjištěný nedoplatek je také možné uhradit v hotovosti nebo platební kartou na pobočkách OZP.

Pokud v rámci Přehledu OSVČ pro rok 2019 zjistíte přeplatek pojistného, zvolte na formuláři Přehledu OSVČ pro rok 2019 Vámi preferovanou variantu vypořádání předmětné částky (žádost o vrácení přeplatku nebo využití přeplatku na úhradu záloh v dalším období).

 

Níže uvádíme doplňující informace související s odevzdáním Přehledu:

 1. Lhůta k předložení Přehledu je do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání, tj. nejpozději do 4. května následujícího roku. OSVČ, které nejsou povinny daňové přiznání předkládat, mají povinnost předložit Přehled do 8. dubna následujícího roku. OSVČ, kterým zpracovává daňové přiznání daňový poradce, musí tuto skutečnost doložit příslušné zdravotní pojišťovně do 30. dubna kalendářního roku, ve kterém jsou povinny daňové přiznání za předchozí kalendářní rok podávat. Tuto povinnost je možno splnit např. předložením kopie plné moci, kterou OSVČ zmocňují daňového poradce ke zpracování daňového přiznání a předkládají ji na finanční úřad; pro tyto OSVČ je posledním termínem pro odevzdání Přehledu 3. srpen 2020. Přehled nebo Čestné prohlášení je nutné opatřit vlastnoručním podpisem pojištěnce.
 2. OSVČ má povinnost předložit OZP Přehled nebo Čestné prohlášení o nulových příjmech i v případě, že finančnímu úřadu daňové přiznání nepředkládá. Přehled předkládá i OSVČ, která má stanovenou daň paušální částkou. OSVČ, která podle zvláštního právního předpisu účtuje v hospodářském roce (má výjimku v datu podání DP udělenou finančním úřadem), je povinna oznámit OZP nejpozději do 31. března 2020, ke kterému datu bude DP podávat.
 3. Lhůta pro úhradu doplatku pojistného za rok 2019 je do 8 dnů po podání přehledu OSVČ. Vámi vypočtený nedoplatek pojistného, zaokrouhlený na celé koruny nahoru, je nutno poukázat na účet OZP u České národní banky, č. účtu 2070101041 / 0710, konstantní symbol 0858. Variabilním symbolem je Vaše rodné číslo. Neopomeňte jej ve vlastním zájmu přesně a čitelně vyplnit. Na stejný účet poukazujte i zálohy na zdravotní pojištění, kde je opět variabilním symbolem Vaše rodné číslo.
 4. Opravný Přehled: pokud se dodatečně změní skutečnosti uvedené v tomto Přehledu, je OSVČ povinna do 8 dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděla, podat opravný Přehled a do 30 dnů doplatit dlužné pojistné. Nebyl-li Přehled opraven na základě dodatečně zjištěných skutečností (např. opravné nebo dodatečné daňové přiznání, kontrola FÚ apod.), ale pouze se opravuje nepřesně nebo chybně vyplněný Přehled, nejedná se o opravný Přehled, ale jen o opravu řádného Přehledu.
 5. Spolupracující osoba, na kterou je převedena část příjmů a výdajů osoby samostatně výdělečně činné, je považována za OSVČ. Musí tedy být po celou dobu, kdy postupuje jako spolupracující osoba, u zdravotní pojišťovny přihlášena jako OSVČ, musí podávat samostatný Přehled a platit zálohy na pojistné, pokud není od placení záloh zákonem osvobozena (např. je zaměstnancem, a zaměstnání je hlavním zdrojem příjmů).
 6. Osvobození od platby záloh je možné jen u zákonem vyjmenovaných skupin OSVČ:
  • V celých kalendářních měsících, ve kterých OSVČ byla současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost nebyla hlavním zdrojem jejích příjmů, není povinna platit zálohy na pojistné. Pojistné za takové měsíce zaplatí formou doplatku.
  • Zálohy na pojistné neplatí také OSVČ, která byla po celý kalendářní měsíc uznána práce neschopnou, nebo jí byla nařízena karanténa podle zvláštních právních předpisů (nutno předložit kopii neschopenky, potvrzení zda pobírala, nebo měla nárok na dávky nemocenského pojištění).
 7. Platby pojistného v roce 2019 pro OSVČ
  Minimální roční vyměřovací základ:196 194
  Minimální měsíční vyměřovací základ:16 349,50
  Minimální měsíční záloha na pojistné:2 208

  Platby pojistného v roce 2020 pro OSVČ
  Minimální roční vyměřovací základ:209 010
  Minimální měsíční vyměřovací základ:17 417,50
  Minimální měsíční záloha na pojistné:2 352
 8. Splatnost záloh na pojistné: Nezměněna - od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce (platba připsána na účet OZP). V případě, že na osmý den následujícího měsíce připadá víkend nebo svátek, pak je záloha splatná první následující pracovní den.
 9. Minimální vyměřovací základ pro OSVČ v roce 2019 nebyl stanoven v kalendářním měsíci, ve kterém po celý tento kalendářní měsíc trvala některá z následujících skutečností:
  • plátcem pojistného byl i stát; osoby, za které je plátcem pojistného i stát, jsou uvedeny v § 7 odst. 1 zákona číslo 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (např. nezaopatřené dítě, poživatel důchodu, žena na mateřské nebo osoba na rodičovské dovolené atd.),
  • v zaměstnání bylo odvedeno pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu platného pro zaměstnance,
  • OSVČ pobírala nemocenské z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných (při odevzdání Přehledu doloží OSVČ tuto skutečnost potvrzením OSSZ),
  • OSVČ byla osobou s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, které se poskytují mimořádné výhody II. nebo III. stupně podle předpisů o sociálním zabezpečení,
  • OSVČ dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplnila další podmínky pro jeho přiznání, OSVČ celodenně osobně a řádně pečovala alespoň o jedno dítě do 7 let nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku.
  Za celodenní péči není považována péče u OSVČ, která umístila dítě předškolního věku do školského zařízení na dobu přesahující 4 hodiny denně, nebo dítě školou povinné do školského zařízení na dobu přesahující vyučování, nebo dítě umístila do zařízení s celotýdenním nebo celoročním provozem.
 10. Změna zálohy je možná pouze v těchto případech:
  • plátci je schválena "Žádost o snížení zálohy"
  • dojde ke změně minimálního vyměřovacího základu - OSVČ musí platit zálohy vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu
  • změní se skutečnosti rozhodné pro stanovení minimálního vyměřovacího základu - viz výše bod 8
  • změní se skutečnosti rozhodné pro osvobození od platby záloh - viz výše bod 6
  Snížení zálohy není možné bez podání "Žádosti o snížení zálohy" a jejího kladného vyřízení OZP. Zálohy lze při splnění zákonných podmínek snížit maximálně do konce měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém je, resp. bude, podán přehled o příjmech a výdajích. Žádost o snížení záloh lze podat nejdříve 1. dubna 2020.
 11. Povinností OSVČ je ohlásit zdravotní pojišťovně všechny změny údajů, rozhodných pro stanovení či výpočet pojistného, a to do osmi dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděl.

Dokumenty ke stažení

ve formátu PDF

Žádost o snížení zálohy
Dokument PDF | 2 MB

Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím