Sazby pojistného v předchozích letech

Sazby pojistného pro rok 2017

Upozornění: Na základě změny zákona č. 592/1992 Sb. platné od 1.9.2015 týkající se zrušení ustanovení o maximálním vyměřovacím základu, nebude již odvod pojistného jak v případě zaměstnanců tak i osob samostatně výdělečně činných omezen žádnou horní hranicí. Pro osoby samostatně výdělečně činné tím pádem není stanovena ani žádná maximální výše měsíční zálohy na pojistné.

Pojistné pro OSVČ

Sazby pojistného

Minimální roční vyměřovací základ:169 392,-
Minimální měsíční vyměřovací základ:14 116,-
Minimální měsíční záloha na pojistné:1 906,-

Platba minimální měsíční zálohy

Zálohu ve výši 1 906,- Kč musí poprvé za leden 2017 uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2017 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2015 platily v roce 2016 zálohy nižší než 1 906,- Kč, s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ. Posledním dnem splatnosti lednové zálohy je 8.2.2017.

Splatnost záloh na pojistné

Splatnost záloh na pojistné: Od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. V případě, že splatnost pojistného připadá na víkend nebo svátek, posouvá se splatnost na první následující pracovní den.

Splatnost doplatku pojistného

Splatnost doplatku pojistného (případně splatnost pojistného u osob, které nebyly povinny odvádět zálohy): Do osmého dne od dne, kdy byl zdravotní pojišťovně odevzdán nebo měl být odevzdán Přehled o příjmech a výdajích.

Data pro podání Přehledu

OSVČ, kterým nezpracovává daňové přiznání daňový poradce: do 2.5.2017
OSVČ, kterým zpracovává daňové přiznání daňový poradce: 1.8.2017 (skutečnost, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce, musí OSVČ zdravotní pojišťovně oznámit do 2.5.2017)
OSVČ, které nejsou povinny odevzdávat daňové přiznání: do 10.4.2017

Pojistné pro OBZP

Sazby pojistného

Výše měsíčního pojistného:1 485,-

Splatnost

Od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.

Pojištěnci, za které je plátcem pojistného stát

Nově jsou do kategorií státních pojištěnců zahrnuti manželé nebo registrovaní partneři státních zaměstnanců podle zákona o státní službě nebo jiných zaměstnanců v organizačních složkách státu, pokud je následují do místa jejich vyslání k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu zahraniční služby se souhlasem této organizační složky státu, a nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými podle § 5 nebo nejsou osobami vykonávajícími obdobné činnosti podle práva cizího státu, do kterého byli jejich manželé nebo registrovaní partneři vysláni k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu zahraniční služby.

Vyměřovací základ

Měsíční vyměřovací základ pro odvod státu za státní pojištěnce6 814,- Kč
Výše pojistného hrazená státem920,- Kč

Splatnost pojistného hrazeného státem

Do 25. dne předcházejícího kalendářního měsíce.


Změna lhůty placení pojistného od 1. ledna 2010

Změna lhůty placení pojistného od 1. ledna 2010
Pojistné placené zaměstnavatelem za kalendářní měsíc je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Dochází tak ke sjednocení termínu splatnosti pojistného na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Takto se bude poprvé postupovat při platbě pojistného za prosinec 2009, což znamená, že úhradu pojistného za tento měsíc musí zaměstnavatel provést nejpozději 20. ledna 2010.

Jinak se posuzuje i placení pojistného. Při placení na účet zdravotní pojišťovny vedený u poskytovatele platebních služeb se za den platby považuje den, kdy dojde k připsání pojistného na účet poskytovatele platebních služeb zdravotní pojišťovny. V případě vyplacení hotovosti přímo zaměstnanci příslušné zdravotní pojišťovny je dnem platby den, kdy příslušný zaměstnanec hotovost přijal.

Další významnou změnou je skutečnost, že za den platby pojistného již není (jako do konce roku 2009) považován den, kdy bylo uskutečněno odepsání z účtu plátce pojistného, ale po 1. lednu 2010 je dnem platby pojistného den, kdy došlo k připsání platby pojistného na účet poskytovatele platebních služeb (tj. bance vedoucí účet).

Stejný postup je i při platbách pojistného poštovní poukázkou (tzv. složenkou). V těchto případech je posun ještě výraznější, protože držitel poštovní licence (tj. Česká pošta) je povinen předat platbu poskytovateli platebních služeb do dvou pracovních dnů ode dne, kdy ji přijal, a ten je povinen ji převést na samostatný účet do konce následujícího pracovního dne.

Facebook
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím