Sazby pojistného

Sazby pojistného pro rok 2023

Pojistné pro OSVČ

Sazby pojistného

Minimální roční vyměřovací základ:241 944 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ:20 162 Kč
Minimální měsíční záloha na pojistné:2 722 Kč

Platba minimální měsíční zálohy

Zálohu ve výši 2 722 Kč musí poprvé za leden 2023 uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2023 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2021 platily v roce 2022 zálohy nižší než 2 722 Kč, s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ. Posledním dnem splatnosti lednové zálohy je 8.2.2023.

Splatnost záloh na pojistné

Splatnost záloh na pojistné: Od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. V případě, že splatnost pojistného připadá na víkend nebo svátek, posouvá se splatnost na první následující pracovní den.

Splatnost doplatku pojistného

Splatnost doplatku pojistného (případně splatnost pojistného u osob, které nebyly povinny odvádět zálohy): Do osmého dne ode dne, kdy byl zdravotní pojišťovně odevzdán nebo měl být odevzdán Přehled o výši daňového základu.

Data pro podání Přehledu za rok 2022

Přehled za rok 2022 je osoba samostatně výdělečně činná povinna předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, nejpozději do 3. května 2023.
V případě elektronického podání daňového přiznání (dále jen "DAP") se lhůta pro podání Přehledu prodlužuje do 2. června 2023. OSVČ, které nepodávají "DAP", mají povinnost podat Přehled do 11. dubna 2023. Zpracovává-li "DAP" daňový poradce, prodlužuje se lhůta pro podání Přehledu do 3. srpna 2023.

Pojistné pro OBZP

Sazby pojistného

Minimální vyměřovací základ pro OBZP činí:17 300 Kč
Výše měsíčního pojistného:2 336 Kč

Splatnost

Od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.

Vyměřovací základ

Měsíční vyměřovací základ pro odvod státu za státní pojištěnce:14 074 Kč
Výše pojistného hrazená státem:1 900 Kč

Splatnost pojistného hrazeného státem

Do 25. dne předcházejícího kalendářního měsíce.

Sazby pojistného v předchozích letech

Můžete si také prohlédnout sazby pojistného v předchozích letech.