Sazby pojistného

Sazby pojistného pro rok 2022

Pojistné pro OSVČ

Sazby pojistného

Minimální roční vyměřovací základ:233 466 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ:19 455,50 Kč
Minimální měsíční záloha na pojistné:2 627 Kč

Platba minimální měsíční zálohy

Zálohu ve výši 2 627 Kč musí poprvé za leden 2022 uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2022 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2020 platily v roce 2021 zálohy nižší než 2 627 Kč, s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ. Posledním dnem splatnosti lednové zálohy je 8.2.2022.

Splatnost záloh na pojistné

Splatnost záloh na pojistné: Od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. V případě, že splatnost pojistného připadá na víkend nebo svátek, posouvá se splatnost na první následující pracovní den.

Splatnost doplatku pojistného

Splatnost doplatku pojistného (případně splatnost pojistného u osob, které nebyly povinny odvádět zálohy): Do osmého dne ode dne, kdy byl zdravotní pojišťovně odevzdán nebo měl být odevzdán Přehled o příjmech a výdajích.

Data pro podání Přehledu za rok 2020

Změna pro podání Přehledu za rok 2020 byla uzákoněna novelou zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění účinnou ode dne 10. 4. 2021.
Přehled za rok 2020 je osoba samostatně výdělečně činná povinna předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, nejpozději do 2. srpna 2021.
Termín se týká všech OSVČ, bez ohledu na to, zda podávají daňové přiznání samy, s daňovým poradcem, nebo ho nepodávají vůbec.

Pojistné pro OBZP

Sazby pojistného

Minimální vyměřovací základ pro OBZP činí 16 200 Kč

Výše měsíčního pojistného:2 187 Kč

Splatnost

Od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.

Vyměřovací základ

Měsíční vyměřovací základ pro odvod státu za státní pojištěnce14 570 Kč
Výše pojistného hrazená státem1 967 Kč

Splatnost pojistného hrazeného státem

Do 25. dne předcházejícího kalendářního měsíce.

Sazby pojistného v předchozích letech

Můžete si také prohlédnout sazby pojistného v předchozích letech.