Obecné informace

Bankovní spojení

Číslo bankovního účtu pro platby pojistného: 2070101041/0710
Pro mezinárodní platební styk: IBAN: CZ9707100000002070101041
SWIFT kód: CNBACZPP

 

Pokud je plátcem OSVČ nebo OBZP, uvádí:
  • jako variabilní symbol platby své rodné číslo
  • jako konstantní symbol platby 0858 (při bezhotovostní platbě) nebo 0859 (při platbě složenkou)
Pokud je plátcem zaměstnavatel, uvádí:
  • jako variabilní symbol své platby IČ + specifikaci.
    IČ je 8místné
    , pokud je kratší, je doplněné zleva nulami. Dvojmístná specifikace, označující vnitřní organizační členění, je za IČ zprava, a není-li speciálně sjednáno, tvoří ho dvě nuly. Celkový počet je 10 míst.
    Výsledná podoba variabilního symbolu je pak např. "0000123400".
  • jako konstantní symbol platby 3558 (při bezhotovostní platbě) nebo 3559 (při platbě složenkou)

 

Zálohy na pojistné

Důležitá informace pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) o výši záloh:

pro rok 2022:

pro rok 2021:

Splatnost záloh na pojistné: Od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí,
do 8. dne následujícího kalendářního měsíce.

 

Paušální daň pro OSVČ

Pro rok 2022 je stanovena paušální daň ve výši 5 994 Kč měsíčně, která se hradí na účet finančního úřadu. V této částce je zahrnuto zdravotní pojištění ve výši 2 627 Kč, sociální pojištění ve výši 3 267 Kč a záloha na daň z příjmu fyzické osoby ve výši 100 Kč.
Splatnost paušální daně: při vstupu do paušálního režimu je první záloha na paušální daň splatná až k 20. dni následujícího kalendářního měsíce. Další měsíce je záloha splatná vždy k 20. dni aktuálního kalendářního měsíce. Např. pokud jste vstoupili od 1. 1. 2022 do paušálního režimu, záloha za měsíc leden 2022 je splatná do 21. února (20. února připadá na víkend) společně se zálohou na měsíc únor 2022 (tj. dvě platby), a to na účet finančního úřadu.

Pro rok 2021 je stanovena paušální daň ve výši 5 469 Kč měsíčně, která se hradí na účet finančního úřadu. V této částce je zahrnuto zdravotní pojištění ve výši 2 393 Kč, sociální pojištění ve výši 2 976 Kč a záloha na daň z příjmu fyzické osoby ve výši 100 Kč.

 

Zdravotní pojištění novorozených dětí cizinců v ČR

Nová skupina pojištěnců

Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, se týká i dětí, které se počínaje dnem 2. 8. 2021 narodí na území ČR matce s povolením k dlouhodobému pobytu v ČR a jejichž otec nemá trvalý pobyt. Tito novorozenci budou pojištěni v systému veřejného zdravotního pojištění od data svého narození do konce kalendářního měsíce, v němž dosáhnou věku 60 dnů.

Pojistné za novorozené dítě hradí zákonný zástupce jednorázovou platbou za celé období, které je splatné ode dne narození až do posledního dne kalendářního měsíce, v němž dovrší věku 60 dnů.

Pro rok 2022 je výše pojistného stanovena na částku 4 374 Kč.

Pro rok 2021 je výše pojistného stanovena na částku 4 104 Kč.

Pokud je matka v okamžiku porodu dítěte zdravotně pojištěna u Oborové zdravotní pojišťovny (dále jen "OZP"), je zákonný zástupce povinen do 8 dnů oznámit narození dítěte OZP.

V případě, že matka nemá v ČR veřejné zdravotní pojištění, nahlásí se narození dítěte zdravotní pojišťovně, u které je pojištěn otec dítěte. Není-li v ČR zdravotně pojištěn ani otec, nahlásí se narození dítěte Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.