Informace k navázání smluvního vztahu mezi poskytovatelem zdravotních služeb a OZP

Uzavírání nových smluvních vztahů a změny rozsahu smluvně sjednaných hrazených služeb podléhá v rámci OZP předchozímu souhlasu Komise pro tvorbu sítě poskytovatelů zdravotních služeb. Tato komise zasedá zpravidla jedenkrát za čtvrt roku tak, aby smluvní vztah případně změna smluvního vztahu nabyla účinnosti od prvního dne v následujícím čtvrtletí, pokud není rozhodnuto jinak.
V návaznosti na výše uvedené je nezbytné předložit OZP žádost o navázání nebo změnu smluvního vztahu v dostatečném časovém předstihu.
S případnými dotazy, prosím, kontaktujte věcně příslušné pracovníky oddělení, které spravuje příslušný segment zdravotních služeb v daném regionu.
V případě řešení smluvních vztahů v oblasti primární péče, domácí péče, fyzioterapie a ambulantní specializované péče v maximálně 2 odbornostech ambulantních poskytovatelů zdravotních služeb se sídlem na Moravě kontaktujte věcně příslušné pracovníky Divize Morava prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole Kontakty úsek divize Morava.
Ve všech ostatních případech se obracejte na věcně příslušné pracovníky Zdravotního úseku prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole Kontakty - Zdravotní úsek.

K žádosti o navázání smluvního vztahu je třeba předložit

Příslušný vyplněný Přehled o poskytovateli zdravotních služeb

ve formátu PDF
Přehled o zdravotnickém zařízení
Dokument PDF | 25 kB
ve formátu PDF
Přehled o zdravotnickém zařízení - pro pracoviště zdravotnických týmů
Dokument PDF | 25 kB
ve formátu PDF
Přehled o zdravotnickém zařízení - Provozovatel právnická osoba
Dokument PDF | 25 kB

Kopie dokladů nezbytných pro posouzení žádosti poskytovatele zdravotních služeb

ve formátu PDF
Kopie dokladů nezbytných pro posouzení žádosti poskytovatele zdravotních služeb
Dokument PDF | 99 kB

Druhy Typových smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb
Druhy Typových smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb, tak jak jsou uzavírány s jednotlivými poskytovateli zdravotních služeb.
Typové smlouvy vycházejí z dikce příslušné Rámcové smlouvy, publikované ve Vyhlášce MZ č. 618/2005 Sb., kterou se vydávají Rámcové smlouvy.

Smlouva PL - pro poskytovatele hrazených služeb v oboru všeobecné praktické lékařství

ve formátu PDF
vzor smlouvy ZDE
Dokument PDF | 4,3 MB

Smlouva PLPDD - pro poskytovatele hrazených služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

ve formátu PDF
vzor smlouvy ZDE
Dokument PDF | 4,3 MB

Smlouva A - pro poskytovatele hrazených služeb poskytující ambulantní specializovanou zdravotní péči, s výjimkou poskytovatelů hrazených služeb poskytujících fyzioterapii (odbornost 902 ), ergoterapii (odbornost 917), klinickou logopedii (odbornost 903)

ve formátu PDF
vzor smlouvy ZDE
Dokument PDF | 4,3 MB

Smlouva POL - pro poskytovatele hrazených služeb poliklinikového typu

ve formátu PDF
vzor smlouvy ZDE
Dokument PDF | 4,3 MB

Smlouva S - pro poskytovatele hrazených služeb poskytující ambulantní zdravotní péči v oboru zubní lékařství

ve formátu PDF
vzor smlouvy ZDE
Dokument PDF | 4,3 MB

Smlouva RHB - pro poskytovatele hrazených služeb poskytující ambulantní zdravotní péči fyzioterapie (odbornost 902 ), ergoterapie (odbornost 917), klinické logopedie (odbornost 903), porodní asistenci (odbornost 921), ortoptiku (odbornost 927) a pleoptickou péči

ve formátu PDF
vzor smlouvy ZDE
Dokument PDF | 4,3 MB

Smlouva HC - pro poskytovatele hrazených služeb poskytující ambulantní zdravotní péči domácí zdravotní péče (odbornost 925)

ve formátu PDF
vzor smlouvy ZDE
Dokument PDF | 4,3 MB

Smlouva H - pro poskytovatele hrazených služeb lůžkové péče

ve formátu PDF
vzor smlouvy ZDE
Dokument PDF | 4,3 MB

Smlouva K - pro poskytovatele hrazených služeb poskytující diagnostickou zdravotní péči (odbornosti 222, 801, 802, 804, 805, 807, 809, 812 až 819, 822 a 823)

ve formátu PDF
vzor smlouvy ZDE
Dokument PDF | 4,3 MB

Smlouva ZZS/D - pro poskytovatele hrazených služeb poskytující zdravotnickou záchrannou službu, přepravu pacientů neodkladné péče a zdravotnické dopravní služby

ve formátu PDF
vzor smlouvy ZDE
Dokument PDF | 4,3 MB

Kritéria rozhodná pro navázání smluvního vztahu

Institut výběrového řízení je upraven v části deváté zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění.

Shora uvedený zákon stanoví, že před uzavřením Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče mezi Zdravotní pojišřovnou a Zdravotnickým zařízením se koná výběrové řízení.

Před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se koná výběrové řízení.

Výběrové řízení se nekoná

V případě změny právní formy poskytovatele, který má uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, a v případě, je-li zakladatelem společnosti s ručením omezeným fyzická osoba, která má uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, jejíž oprávnění k poskytování zdravotních služeb jako fyzické osoby zanikne při udělení oprávnění k poskytování těchto zdravotních služeb jako společnosti s ručením omezeným, se výběrové řízení koná pouze tehdy, dochází-li k rozšíření rozsahu poskytovaných hrazených služeb.

Ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění, OZP přihlíží k výsledkům výběrového řízení při uzavírání smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb. Výsledek výběrového řízení nezakládá právo poskytovatele zdravotních služeb na uzavření smlouvy. OZP je oprávněna uzavřít smlouvu s uchazečem pouze tehdy, bylo-li uzavření takové smlouvy ve výběrovém řízení doporučeno.

Související právní předpisy