Informace k navázání smluvního vztahu mezi poskytovatelem zdravotních služeb a OZP

Uzavírání nových smluvních vztahů a změny rozsahu smluvně sjednaných hrazených služeb podléhá v rámci OZP předchozímu souhlasu Komise pro tvorbu sítě poskytovatelů zdravotních služeb. Tato komise zasedá zpravidla jedenkrát za čtvrt roku tak, aby smluvní vztah případně změna smluvního vztahu nabyla účinnosti od prvního dne v následujícím čtvrtletí, pokud není rozhodnuto jinak.
V návaznosti na výše uvedené je nezbytné předložit OZP žádost o navázání nebo změnu smluvního vztahu v dostatečném časovém předstihu.
S případnými dotazy, prosím, kontaktujte věcně příslušné pracovníky oddělení, které spravuje příslušný segment zdravotních služeb v daném regionu.
V případě řešení smluvních vztahů v oblasti primární péče, domácí péče, fyzioterapie a ambulantní specializované péče v maximálně 2 odbornostech ambulantních poskytovatelů zdravotních služeb se sídlem na Moravě kontaktujte věcně příslušné pracovníky Divize Morava prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole Kontakty úsek divize Morava.
Ve všech ostatních případech se obracejte na věcně příslušné pracovníky Zdravotního úseku prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole Kontakty - Zdravotní úsek.

K žádosti o navázání smluvního vztahu je třeba předložit

Příslušný vyplněný Přehled o poskytovateli zdravotních služeb

ve formátu PDF

Přehled o zdravotnickém zařízení
Dokument PDF | 25 kB

ve formátu PDF

Přehled o zdravotnickém zařízení - pro pracoviště zdravotnických týmů
Dokument PDF | 25 kB

ve formátu PDF

Přehled o zdravotnickém zařízení - Provozovatel právnická osoba
Dokument PDF | 25 kB

Kopie dokladů nezbytných pro posouzení žádosti poskytovatele zdravotních služeb

ve formátu PDF

Kopie dokladů nezbytných pro posouzení žádosti poskytovatele zdravotních služeb
Dokument PDF | 25 kB

Druhy Typových smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb
Druhy Typových smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb, tak jak jsou uzavírány s jednotlivými poskytovateli zdravotních služeb.
Typové smlouvy vycházejí z dikce příslušné Rámcové smlouvy, publikované ve Vyhlášce MZ č. 618/2005 Sb., kterou se vydávají Rámcové smlouvy.

Smlouva PL - pro poskytovatele hrazených služeb v oboru všeobecné praktické lékařství

ve formátu PDF

vzor smlouvy ZDE
Dokument PDF | 4,3 MB

Smlouva PLPDD - pro poskytovatele hrazených služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

ve formátu PDF

vzor smlouvy ZDE
Dokument PDF | 4,3 MB

Smlouva A - pro poskytovatele hrazených služeb poskytující ambulantní specializovanou zdravotní péči, s výjimkou poskytovatelů hrazených služeb poskytujících fyzioterapii (odbornost 902 ), ergoterapii (odbornost 917), klinickou logopedii (odbornost 903)

ve formátu PDF

vzor smlouvy ZDE
Dokument PDF | 4,3 MB

Smlouva POL - pro poskytovatele hrazených služeb poliklinikového typu

ve formátu PDF

vzor smlouvy ZDE
Dokument PDF | 4,3 MB

Smlouva S - pro poskytovatele hrazených služeb poskytující ambulantní zdravotní péči v oboru zubní lékařství

ve formátu PDF

vzor smlouvy ZDE
Dokument PDF | 4,3 MB

Smlouva RHB - pro poskytovatele hrazených služeb poskytující ambulantní zdravotní péči fyzioterapie (odbornost 902 ), ergoterapie (odbornost 917), klinické logopedie (odbornost 903), porodní asistenci (odbornost 921), ortoptiku (odbornost 927) a pleoptickou péči

ve formátu PDF

vzor smlouvy ZDE
Dokument PDF | 4,3 MB

Smlouva HC - pro poskytovatele hrazených služeb poskytující ambulantní zdravotní péči domácí zdravotní péče (odbornost 925)

ve formátu PDF

vzor smlouvy ZDE
Dokument PDF | 4,3 MB

Smlouva H - pro poskytovatele hrazených služeb lůžkové péče

ve formátu PDF

vzor smlouvy ZDE
Dokument PDF | 4,3 MB

Smlouva K - pro poskytovatele hrazených služeb poskytující diagnostickou zdravotní péči (odbornosti 222, 801, 802, 804, 805, 807, 809, 812 až 819, 822 a 823)

ve formátu PDF

vzor smlouvy ZDE
Dokument PDF | 4,3 MB

Smlouva ZZS/D - pro poskytovatele hrazených služeb poskytující zdravotnickou záchrannou službu, přepravu pacientů neodkladné péče a zdravotnické dopravní služby

ve formátu PDF

vzor smlouvy ZDE
Dokument PDF | 4,3 MB

Kritéria rozhodná pro navázání smluvního vztahu

 • absolvování výběrového řízení,
 • dostupnost v místě a čase,
 • potřebnost a účelnost poskytovaných zdravotních služeb v závislosti na počet registrovaných pojištěnců OZP v daném regionu,
 • personální a technické vybavení v závislosti na požadovaném rozsahu poskytovaných zdravotních služeb, jejíž nasmlouvání poskytovatel zdravotních služeb požaduje,
 • hodnocení poskytovatele zdravotních služeb místními orgány státní správy,
 • saturaci regionu smluvními poskytovateli zdravotních služeb, v daném typu péče, kde bude poskytovatel zdravotních služeb působit,
 • potřebnost péče v závislosti na počtu registrovaných pojištěnců ve spádové oblasti,
 • personální a technické vybavení poskytovatele zdravotních služeb,
 • rozsah ordinačních hodin a jejich rozvržení,
 • zda v případě navázání smluvního vztahu nebude docházet k souběhu praxí,
 • reference o poskytovateli zdravotních služeb, které předloží jak orgány státní správy, zástupce příslušné profesní organizace, odborník pro druh zdravotních služeb, které májí být poskytovány,
 • stanovisko oblastního profesního sdružení k navázání event. rozšíření smluvního vztahu.

Institut výběrového řízení je upraven v části deváté zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění.

Shora uvedený zákon stanoví, že před uzavřením Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče mezi Zdravotní pojišřovnou a Zdravotnickým zařízením se koná výběrové řízení.

Před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se koná výběrové řízení.

Výběrové řízení se nekoná

 • pro poskytovatele lékárenské péče,
 • je-li poskytovatelem hrazených služeb Vězeňská služba,
 • v případech rozšíření sítě již smluvního poskytovatele zdravotnické záchranné služby,
 • při uzavírání nové smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb, pokud se jedná o smluvní vztah se stejným subjektem a současně nedochází k rozšíření rozsahu poskytovaných hrazených služeb,
 • jde-li o vysoce specializovanou péči zajišřovanou poskytovatelem, kterému byl na poskytování takové zdravotní péče udělen podle zákona o zdravotních službách statut centra vysoce specializované zdravotní péče.

V případě změny právní formy poskytovatele, který má uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, a v případě, je-li zakladatelem společnosti s ručením omezeným fyzická osoba, která má uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, jejíž oprávnění k poskytování zdravotních služeb jako fyzické osoby zanikne při udělení oprávnění k poskytování těchto zdravotních služeb jako společnosti s ručením omezeným, se výběrové řízení koná pouze tehdy, dochází-li k rozšíření rozsahu poskytovaných hrazených služeb.

Ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění, OZP přihlíží k výsledkům výběrového řízení při uzavírání smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb. Výsledek výběrového řízení nezakládá právo poskytovatele zdravotních služeb na uzavření smlouvy. OZP je oprávněna uzavřít smlouvu s uchazečem pouze tehdy, bylo-li uzavření takové smlouvy ve výběrovém řízení doporučeno.

Související právní předpisy

 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění
 • Zákon č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění
 • Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, v platném znění
 • Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišřovnách, v platném znění
 • Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišřovně české republiky, v platném znění
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Nařízení Rady (EHS) 1408/71 a 574/72
 • Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č.130/2002 Sb.m.s., o sjednání Smlouvy mezi českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávie o sociálním zabezpečení
 • Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 83/2000 Sb.m.s., o sjednání Smlouvy mezi českou republikou a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení, Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č.135/2004 Sb.m.s., o sjednání Smlouvy mezi českou republikou a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení
 • Zákon č. 526/1996 Sb., o cenách, v platném znění
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění
 • Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získání a uznání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, v platném znění
 • Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získání a uznání odborné způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění
 • Zákon č. 89/2012, Občanský zákoník, v platném znění
 • Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, v platném znění
 • Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišř domácí péče
 • Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, v platném znění
 • Nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb, v platném znění
Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím