Úhrada očkování proti chřipce v sezóně 2015-2016 z prostředků veřejného zdravotního pojištění

Na základě právní úpravy provedené s účinností od 1. ledna 2010 novelou zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, bude úhrada očkovacích látek proti chřipce v sezóně 2015-2016 prováděna z veřejného zdravotního pojištění u pojištěnců OZP:

  • nad 65 let věku,
  • po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk,
  • kteří trpí závažným farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin, nebo diabetem,
  • umístěných v léčebnách dlouhodobě nemocných nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem, kteří se rozhodnou pro toto očkování.

Nejedná se o povinné očkování ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a jeho prováděcí vyhlášky MZ ČR č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, v platných zněních.

 

Postup v ambulantních zařízeních

Ambulantní zdravotnická zařízení (praktičtí lékaři i specialisté) budou očkování vykazovat kódem výkonu 02125 - Očkování včetně očkovací látky, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění -chřipka - nepovinné očkování; ZULP ano, a to bez ohledu na to, zda má dané zdravotnické zařízení tento výkon uveden ve smluvně dohodnutém rozsahu smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče.

Očkovací látka bude vykazována pouze jako ZULP na příslušném dokladu VZP-03/2006.

Chřipkové vakcíny jsou hrazeny na základě ekonomicky nejméně nákladné varianty dle platného číselníku HVLP, tj. 139,23 Kč.
Plně hrazenou vakcínou proti chřipce je INFLUVAC, INJ SUS 1 x 0,5 ml - kód 0119652.

Stejným způsobem jako u ambulantních zařízení bude vykazováno očkování pojištěnců:

  • v domovech pro seniory - v domovech důchodců očkovaných jejich registrujícími praktickými lékaři, kteří pro ně objednali vakcínu,
  • v nesmluvních ústavech sociální péče - v domovech pro osoby se zdravotním postižením a v domovech se zvláštním režimem, s nimiž není uzavřena zvláštní smlouva o poskytování a úhradě ošetřovatelské a rehabilitační péče v zařízeních sociálních služeb, a očkování provedou praktičtí lékaři.

 

Postup v lůžkových zařízeních

V ústavech sociální péče, s nimiž má OZP uzavřenou dle § 22 písm. e) zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění, zvláštní smlouvu o poskytování a úhradě ošetřovatelské a rehabilitační péče v zařízeních sociálních služeb a pokud péče není zajištěna nebo provedena praktickým lékařem, ale lékařem ústavu, je postup odlišný. Nebude hrazen výkon aplikace očkování kódem 02125, ale očkovací látka bude jako ZULP vykazována na dokladu VZP-03/2006 a bude hrazena společně s kódem výkonu 06623 - Aplikace léčebné terapie p.o., i.m., s.c., i.v., UV, eventuálně další způsoby aplikace terapie či instilace léčiv (k němuž je dle Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami povolen ZULP) odbornosti 913.

V lůžkových zdravotnických zařízeních následné péče (léčebny dlouhodobě nemocných, odborné léčebné ústavy, ošetřovatelská lůžka atd.) bude očkovací látka vykazována jako ZULP na dokladu VZP- 03/2006 k výkonu OD, tedy bez vykázání kódu aplikace.

V lůžkových zařízeních akutní péče bude očkování vykázáno kódem aplikace očkování 02125 (rovněž bez ohledu na to, zda má dané zdravotnické zařízení tento výkon nasmlouván a uveden v příloze č. 2 smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče) + ZULP.

 

Zvláštní případy

Ve vybraných případech může být výkon očkování, včetně ZULP, vykázán a uhrazen dvakrát, a to v případě vícenásobné aplikace vakcíny, kdy je nutno dodržet dávkování a způsob podání tak, jak je určen v souhrnných údajích u jednotlivých vakcín, to jest pokud:

  • podle souhrnných údajů má být očkovací látka aplikována v závislosti na věku frakcionovaně - dvakrát poloviční dávkou (0,25 ml), nebo
  • je nutné aplikovat druhou dávku (0,25 ml) s odstupem nejméně čtyř týdnů od podání první dávky - u dětí, které v předešlé chřipkové sezóně nebyly očkovány proti chřipce.
Facebook
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím