Jak se postupuje u nepovinného očkování?

Očkovací látky, které mají stanovený vykazovací limit "A", tzn., že přípravek se podává při výkonu ambulantní péče, se účtuje zdravotní pojišťovně spolu s příslušným výkonem jako zvlášť účtovaný přípravek.
V případě, že je takový přípravek předepsán na recept, není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

  1. proti chřipce u pojištěnců nad 65 let věku, u pojištěnců po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk, u pojištěnců, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo diabetem a u pojištěnců umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem;

  2. proti pneumokokovým infekcím u dětí, pokud byly všechny dávky očkovací látky aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazenou službou je též přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku pojištěnce; hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených v tomto ustanovení, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce;

  3. očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro očkování pojištěnců nad 65 let věku proti pneumokokovým infekcím; hrazené očkovací látky schvaluje Ministerstvo zdravotnictví na základě doporučení Národní imunizační komise a zveřejňuje je formou sdělení ve Sbírce zákonů;

  4. proti lidskému papilomaviru, je-li očkování zahájeno od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku. Od 1. 1. 2018 je očkování hrazeno jak dívkám, tak chlapcům;

  5. proti invazivním meningokokovým infekcím, pneumokokovým infekcím, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b a proti chřipce, a to u pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie), pojištěnců po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, nebo u pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.

 

V případě, že lékař některé z výše uvedených očkování doporučí, je postup následující:

Očkování proti chřipce - v případě potřeby se očkuje každý rok s ohledem na proměnlivost viru chřipky. Očkování je doporučeno v období před předpokládaným výskytem chřipky, tj. od září do poloviny prosince. Jeden přípravek je vždy plně hrazen. Očkovací látku si zajistí lékař, po aplikaci jí vykáže společně s kódem výkonu zdravotní pojišťovně. V případě, že bude použita vakcína, která má stanovený doplatek, zaplatí ho pacient přímo v ordinaci.
Pokud by byl přípravek předepsán na recept, není hrazen.

Očkování proti pneumokokovým infekcím u dětí - očkuje se částečně hrazeným léčivým přípravkem PREVENAR 13 nebo plně hrazeným léčivým přípravkem SYNFLORIX. Očkovací látku si zajistí lékař, aplikaci vykáže společně s kódem výkonu zdravotní pojišťovně. Případný doplatek hradí zákonný zástupce v ordinaci.
Pokud by byl přípravek předepsán na recept, není hrazen.

Očkování proti pneumokokovým infekcím u dospělých - od 1. 9. 2017 je plně hrazen léčivý přípravek PREVENAR 13. Aplikace vakcíny je jednorázová, přeočkování není stanoveno. Očkovací látku si zajistí lékař.
Pokud by byl přípravek předepsán na recept, není hrazen.
Do 31. 8. 2017 se očkovalo plně hrazeným přípravkem PNEUMO 23.

 

Očkovací schéma proti pneumokokovým infekcím:

Název vakcíny   Věk při podání očkovací dávky Celkový počet dávek
PREVENAR 13
SYNFLORIX
základní očkování třemi dávkami kojenci ve věku 6 týdnů až 6 měsíců 3 dávky po 0,5 ml, přičemž první dávka obvykle ve 2. měsíci věku (nejdříve ve věku 6 týdnů) a dále s intervalem nejméně 1 měsíc mezi dávkami
+ doporučuje se podat čtvrtou (posilující) dávka ve věku 11 až 15 měsíců
alternativní očkování dvěma dávkami kojenci ve věku 6 týdnů až 6 měsíců 2 dávky po 0,5 ml, přičemž první dávka ve 2. měsíci věku, druhá dávka o 2 měsíce později
+ doporučuje se podat třetí (posilující) dávku ve věku 11 až 15 měsíců
  předčasně narozené děti (před 37. týdnem těhotenství) 3 dávky po 0,5 ml, přičemž první dávka obvykle ve 2. měsíci věku (nejdříve ve věku 6 týdnů) a dále s intervalem nejméně 1 měsíc mezi dávkami
+ doporučuje se podat čtvrtou (posilující) dávka ve věku 11 až 15 měsíců
dříve neočkovaní kojenci a děti ve věku více než 7 měsíců kojenci ve věku 7 až 11 měsíců 2 dávky po 0,5 ml s intervalem nejméně 1 měsíc mezi dávkami
+ doporučuje se podat třetí dávku ve 2. roce života
děti ve věku 12 až 23 měsíců 2 dávky po 0,5 ml s intervalem nejméně 2 měsíce mezi dávkami
děti a dospívající ve věku 2 až 17 let   1 samostatná dávka po 0,5 ml
dospělí 18 let a starší pacienti   1 samostatná dávka po 0,5 ml, přičemž potřeba revakcinace následnou dávkou nebyla stanovena
speciální populace jedinci s chorobami jako je např. srpkovitá anémie nebo HIV infekce může být podána 1 dávka po 0,5 ml
jedinci po transplantaci krvetvorných kmenových buněk 3 dávky po 0,5 ml, přičemž první dávka se podává 3 až 6 měsíců po transplantaci krvetvorných buněk a dále s intervalem nejméně 1 měsíc mezi dávkami
+ doporučuje se podat čtvrtou (posilující) dávka 6 měsíců po třetí dávce
PNEUMO 23
(do 1.9.2017)
základní očkování   1 dávka po 0,5 ml
Přeočkování je doporučenou 1 dávkou 0,5 ml každých 3 až 5 let pro osoby ve vysokém riziku onemocnění pneumokokovou infekcí

 

Očkování proti lidskému papilomaviru - v případě potřeby se očkování hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění zahajuje v období od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku. Očkuje se přípravkem CERVARIX, který je bez doplatku, přípravkem GARDASIL (od 1. 5. 2018 nahradil přípravek SILGARD) nebo GARDASIL 9, které jsou hrazeny pouze částečně, a to do výše ekonomicky nejméně nákladné varianty. Ostatní vakcíny nemají stanovenou úhradu. Očkovací látku si zajistí lékař, po aplikaci jí vykáže společně s kódem výkonu zdravotní pojišťovně. V případě, že bude použita vakcína, která má stanovený doplatek, zaplatí ho zákonný zástupce přímo v ordinaci. Pokud by byl přípravek předepsán na recept, není hrazen.

Očkovací schéma - závisí na věku v době podání 1. dávky:

Název vakcíny Věk při podání první dávky Celkový počet dávek
CERVARIX 9 až 14 let 2 dávky, přičemž 2. dávka se podává mezi 5 až 13 měsíci po první dávce
od 15 let 3 dávky, přičemž druhá dávka se podává za měsíc po první dávce a třetí za 6 měsíců po druhé dávce; podle potřeby může být dávkování upraveno
GARDASIL 9 až 13 let 2 dávky, přičemž druhá dávka se podává za 6 měsíců po první dávce, pokud se druhá dávka podá dříve než 6 měsíců po první dávce, je nutno vždy podat třetí dávku.
Alternativně lze vakcínu podat ve třídávkovém očkovacím schématu (0,5 ml v 0., 2. a 6. měsíci). Druhou dávku je nutno podat nejméně 1 měsíc po první dávce a třetí dávku nejméně 3 měsíce po druhé dávce. Všechny 3 dávky musí být podány během jednoho roku.
od 14 let 3 dávky, přičemž druhá dávka se podává nejméně měsíc pro první dávce a třetí nejméně 3 měsíce po druhé dávce; všechny tři dávky musí být podány v jednom roce
GARDASIL 9 9 let až 14 let 2 dávky, přičemž druhá dávka se podává 5 až 13 měsíců po první dávce; pokud je druhá dávka podána dříve než 5 měsíců po první dávce, vždy se má podat třetí dávka.
od 15 let přípravek lze podat podle třídavkového schématu (0, 2, 6 měsíců). Druhá dávka se má podat nejméně jeden měsíc po první dávce a třetí dávka se má podat nejméně 3 měsíce po druhé dávce.
Všechny 3 dávky musí být podány v průběhu 1 roku.