Organizace zajištění a úhrada zdravotních služeb poskytnutých ukrajinským uprchlíkům v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině

Informace bude průběžně doplňována a upravována dle aktuálního vývoje situace, a to s ohledem na vývoj situace a na vývoj příslušné legislativy.
Vydáno 14.3.2022


VSTUP UPRCHLÍKŮ DO SYSTÉMU VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ


V souvislosti s akutní situací na Ukrajině obdrží většina uprchlíků při vstupu na území ČR vízum za účelem strpění nebo za účelem poskytnutí dočasné ochrany.

Po udělení víza a registraci u OZP obdrží občan Ukrajiny tzv. Náhradní průkaz pojištěnce OZP, na jehož základě se stává pojištěncem OZP s právem čerpat na území ČR veškeré hrazené zdravotní služby v plném rozsahu v.z.p.

Podrobné informace jsou uvedeny na webu MZ ČR
https://www.mzcr.cz/zakladni-informace-pro-obcany-ukrajiny-v-oblasti-poskytovani-zdravotnich-sluzeb/

Pro lepší komunikaci s těmito pojištěnci lze využít karty se základními frázemi pro zdravotníky
http://www.szu.cz/tema/prevence/zakladni-fraze-pro-zdravotniky

 


ÚHRADA HRAZENÝCH SLUŽEB


ÚHRADA ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PŘED PŘIDĚLENÍM VÍZA

Zdravotní služby poskytnuté před vydáním víza ZATÍM nevykazujte.

EVIDUJTE poskytnuté zdravotní služby, které budou dodatečně vykázány. Je doporučeno získání a evidence důležitých údajů o dotčené osobě (jméno a příjmení, číslo pasu, datum narození, kontaktní údaje, aj.)

Možnosti a podmínky vykázání BUDOU NEPRODLENĚ OZNÁMENY dle aktuálních informací.

Na plnou úhradu hrazených služeb vzniká uprchlíkům nárok ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o udělení příslušného víza. Je připravován návrh zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále jen "zákon"), kde bude definován okamžik vzniku pojištění u dotčených cizinců.

ÚHRADA HRAZENÝCH SLUŽEB S NÁHRADNÍM PRŮKAZEM POJIŠTĚNCE

Případné zvýšené náklady spojené s poskytnutím zdravotních služeb uprchlíkům budou zohledněny při závěrečném vyúčtování. Případné navýšení záloh bude řešeno standardním mechanismem na základě žádosti poskytovatele zdravotních služeb.

Poskytnuté výkony poskytovatel vykazuje standardně dle Metodiky pro pořizování a předávání dokladů, v platném znění.

 


PRIMÁRNÍ PÉČE


PRAKTIČTÍ LÉKAŘI ODB. 001/002

 1. Akutní vyšetření - za účelem řešení akutního problému - úhrada je prováděna výkonovým způsobem
 2. Dlouhodobější péče (pojištěnec se bude zdržovat na konkrétní adrese a bude využívat dostupné hrazené služby) tyto pojištěnce může lékař registrovat prostřednictvím dokladu "80 - Přihláška registrovaných pojištěnců zdravotní pojišťovně" (bude např. poskytovat pravidelnou, dispenzární péči chronického onemocnění)
  • Tito pojištěnci jsou považování za registrované, ale není hrazena kapitační platba
  • poskytovatel pojištěnce převezme do péče, resp. provede mu komplexní vyšetření dle náplně vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů (osobní a rodinná anamnéza, zhodnocení subjektivní potíží, zhodnocení předchozích vyšetření, celkové objektivní vyšetření, fyzické měření, orientační preventivní onkologické vyšetření, diagnostická rozvaha, další diagnostický postup, provedení drobného terapeutického výkonu, další termíny kontrol, edukace pacienta, sepsání lékařské zprávy, zavedení zdravotnické dokumentace atp.), a zavede zdravotnickou dokumentaci pacienta. O dalších návazných terapeutických a diagnostických vyšetřeních rozhoduje ošetřující lékař, a to v souladu s doporučenými postupy a dalšími pravidly.
  • Pojištěnci mají nárok na zdravotní péči v plném rozsahu jako pojištěnci s trvalým pobytem. Poskytnuté hrazené služby musí standardně odpovídat zhodnocení zdravotního stavu a anamnéze daného pojištěnce. Tedy je umožněno provést a vykázat preventivní prohlídku (pozn. lze očekávat v krátkodobém horizontu především u dětských pacientů dle intervalu preventivních vyšetření), výkony očkování, případně jiná pravidelná vyšetření (včetně screeningových) dle standardních doporučených postupů.
  • Úhrada všech poskytnutých a provedených výkonů je prováděna VÝKONOVÝM způsobem (obdobně jako např. u pendlerů).
  • Poskytnuté výkony poskytovatel vykazuje standardně dle Metodiky pro pořizování a předávání dokladů (pozn. standardně na dokladu 01 a 03 v případě použití ZULP/ZUM).

STOMATOLOGIE

 1. Akutní vyšetření - za účelem řešení akutního problému v odb. 014, 019 - úhrada je prováděna výkonovým způsobem
 2. Dlouhodobější péče (pojištěnec se bude zdržovat na konkrétní adrese a bude využívat dostupné hrazené služby) tyto pojištěnce může lékař registrovat prostřednictvím dokladu "80 - Přihláška registrovaných pojištěnců zdravotní pojišťovně" (bude např. poskytovat pravidelnou péči)
  • Tito pojištěnci jsou považování za registrované, ale není hrazena kapitační platba
  • V tomto případě se předpokládá standardní postup - poskytovatel pojištěnce převezme do péče, resp. provede mu komplexní vyšetření dle přílohy č. 11 vyhlášky č. 396/2021 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2022 (dále "úhradová vyhláška) a zavede zdravotnickou dokumentaci pacienta. O dalších návazných terapeutických a diagnostických vyšetřeních rozhoduje ošetřující lékař, a to v souladu s doporučenými postupy a dalšími pravidly.
  • Pojištěnci mají nárok na zdravotní péči v plném rozsahu jako pojištěnci s trvalým pobytem. Poskytnuté hrazené služby musí standardně odpovídat zhodnocení zdravotního stavu a anamnéze daného pojištěnce. Tedy je umožněno provést a vykázat preventivní prohlídku (pozn. lze očekávat v krátkodobém horizontu především u dětských pacientů dle intervalu preventivních vyšetření), a následně výkony v souladu s přílohou č. 11 úhradové vyhlášky.
  • Úhrada všech poskytnutých a provedených výkonů je prováděna VÝKONOVÝM způsobem

GYNEKOLOGIE

Aktuálně lze očekávat především potřebu akutních vyšetření/ošetření, která poskytovatel vykazuje standardním způsobem a jsou hrazena dle standardních úhradových mechanismů.

V případě, že poskytovatel očekává na základě zhodnocení stavu pojištěnky, tj. provede jí komplexní vyšetření dle náplně vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů (osobní a rodinná anamnéza, zhodnocení subjektivní potíží, zhodnocení předchozích vyšetření, celkové objektivní vyšetření, fyzické měření, orientační preventivní onkologické vyšetření, diagnostická rozvaha, další diagnostický postup, provedení drobného terapeutického výkonu, další termíny kontrol, edukace pacienta, sepsání lékařské zprávy, zavedení zdravotnické dokumentace atp.), a zavede zdravotnickou dokumentaci pacienta, dlouhodobější péči, pak postupuje obdobně jako u pojištěnek s trvalým pobytem (včetně registrace a provedení screeningových a dalších preventivních vyšetření).

V případě těhotných pojištěnek postupuje poskytovatel obdobně jako u pojištěnek s trvalým pobytem:

 


AMBULANTNÍ POSKYTOVATELÉ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB


Hrazené služby poskytované uprchlíkům u ostatních poskytovatelů ambulantních služeb v lékařských i nelékařských odbornostech jsou vykazovány, vyúčtovány a hrazeny dle standardních úhradových mechanismů platných pro rok 2022, obdobně jako u pojištěnců s trvalým pobytem.

 


VYSTAVENÍ ELEKTRONICKÉHO RECEPTU


https://www.epreskripce.cz/aktuality/predepisovani-ereceptu-pro-ukrajinske-obcany

 


INDIKACE DIAGNOSTICKÝCH KOMPLEMENTÁRNÍCH VYŠETŘENÍ


V případě potřeby laboratorních či radiodiagnostických výkonů postupuje indikující poskytovatel standardním způsobem.

 


INDIKACE ZDRAVOTNICKÉ DOPRAVNÍ SLUŽBY


Přeprava uprchlíka vozidly zdravotnické dopravní služby je hrazena standardně podle § 36 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, na území České republiky, ke smluvnímu poskytovateli, mezi poskytovateli a od smluvního poskytovatele do místa trvalého pobytu nebo do místa bydliště nebo do zařízení pobytových sociálních služeb.

V případě indikace přepravy uprchlíkům platí standardní pravidla a zároveň se místem bydliště rozumí adresa uvedená při jejich registraci v registru pojištěnců.

Může nastat situace, kdy v registru adresa uvedená zatím není, v tom případě je třeba postupovat individuálně.

 


ÚHRADA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY A PŘEPRAVY PACIENTŮ NEODKLADNÉ PÉČE (ZZS A PPNP)


Hrazené služby poskytované uprchlíkům poskytovateli ZZS a PPNP jsou vykazovány, vyúčtovány a hrazeny dle standardních úhradových mechanismů platných pro rok 2022, obdobně jako u pojištěnců s trvalým pobytem.

 


ZDRAVOTNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ LŮŽKOVÝMI POSKYTOVATELI ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB


Hrazené služby poskytované uprchlíkům u lůžkových poskytovatelů zdravotních služeb jsou vykazovány, vyúčtovány a hrazeny dle standardních úhradových mechanismů platných pro rok 2022, obdobně jako u pojištěnců s trvalým pobytem.

V případě, že těhotná pojištěnka není registrována u smluvního poskytovatele odbornosti 603 nebo 604, hrazené služby poskytnuté v souvislosti se zaevidováním těhotné pojištěnky k porodu a předporodní ambulantní péčí poskytovatel nevykazuje VZP-výkonem 63894, ale vykazuje je výkony podle vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytnuté výkony poskytovatel vykazuje standardně dle Metodiky pro pořizování a předávání dokladů.

 


ZAJIŠTĚNÍ PRIMÁRNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO OSOBY Z UKRAJINY – UA POINTY


Zajištění primární zadravotní péče pro osoby z Ukrajiny – UA POINTY (ve formátu PDF)

 


Výkon 03100 - (VZP) Vyšetření zdravotního stavu pojištěnce se statusem dočasné ochrany – první kontakt


Výkon 03100 - (VZP) Vyšetření zdravotního stavu pojištěnce se statusem dočasné ochrany – první kontakt (ve formátu PDF)

 


Seznam poskytovatelů s nasmlouvaným výkonem 03100


Seznam poskytovatelů s nasmlouvaným výkonem 03100 (ve formátu PDF)