Preventivní prohlídky a očkování v dětském věku

První preventivní prohlídku absolvujte s dětmi již 14 dnů po jejich narození

Preventivní prohlídky pro děti a dorost napomáhají k tomu, aby vaše dítě dobře prospívalo a včas se začalo s léčením případných zdravotních vad či onemocnění. Nezanedbávejte proto systém preventivních prohlídek, na které má vaše dítě nárok a které jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
První prohlídku dítěte by měl zvolený praktický lékař pro děti a dorost provést do 2 dnů po propuštění ze zdravotnického zařízení, ve kterém byly poskytnuty služby v souvislosti s porodem. Lékař vašemu dítěti založí kartu zdravotní dokumentace, do které bude při každé návštěvě ordinace zaznamenávat jeho zdravotní stav. Při všech následných preventivních prohlídkách (první je ve 14 dnech) lékař vaše dítě zváží, změří, kompletně vyšetří včetně psychomotorického vývoje, a očkuje podle očkovacího kalendáře. O všech povinných očkováních, která jsou zdravotní pojišťovnou plně hrazena, vás bude lékař včas informovat.

Prvních šest měsíců ve znamení důležitých očkování

V prvních třech měsících by měl lékař vyšetřit vaše dítě alespoň 3x, a to ve 14 dnech, 6 týdnech a 3 měsících. Při prohlídce ve 14 dnech je zahájeno i preventivní podávání vitamínu D a je vydáno doporučení k odbornému ortopedickému vyšetření kyčlí mezi 3. - 6. týdnem věku dítěte. Při prohlídce ve 3 měsících proběhne kontrola očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, hemofilovým nákazám, dětské přenosné obrně a virové hepatitidě typu B (hexavakcína - 1. dávka od 9. týdne věku). Ve 4. měsíci lékař dítě přeočkuje 2. dávkou hexavakcíny (ve dvouměsíčním intervalu)
Lze využít i možnosti nepovinného očkování proti pneumokokové infekci.
Ve 4. až 5. měsíci (a následně pak i v 8. měsíci) lékař provede i orientační vyšetření zraku a sluchu.

První narozeniny

Už při preventivní prohlídce v šesti měsících má lékař poučit rodiče o potřebě návštěvy dětského stomatologa ve druhém půlroce života dítěte.
Při preventivní prohlídce ve 12. měsíci pediatr posuzuje růst a vývoj dítěte, vyšetří zrak a sluch. Provede kontrolu vývoje řeči, poučí o hygieně dutiny ústní, individuálně zváží příjem fluoridů a provede kontrolu chrupu. Doporučí první preventivní návštěvu zubního lékaře, pokud už jste ho již s dítětem nenavštívili.
Lékař dítě přeočkuje 3. dávkou hexavakcíny mezi 11. a 13. měsícem věku (tzn. interval mezi 2. a 3. dávkou je minimálně 6 měsíců).

Program očkování finišuje do dvou let

Mezi 13. až 18. měsícem bude vaše dítě očkováno kombinovanou vakcínou proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (1. dávka). V 18. měsíci lékař v rámci preventivní prohlídky opět posoudí psychomotorický vývoj vašeho děťátka se zaměřením na rozvoj řeči a sociální chování dítěte, provede se opět kontrola stavu chrupu, zraku a sluchu a kontrola očkování.
Nově je do obsahu preventivních prohlídek dětí ve věku 18 měsíců začleněno provedení vyšetření za účelem včasné diagnostiky poruch autistického spektra (PAS).

Předškolní věk

Ve 3 letech věku, před případným nástupem dítěte do mateřské školky, provede lékař kromě celkového interního vyšetření také kontrolu všech očkování. Dále prověří zrak, dutinu ústní, řeč, hlas a sluch. V 5 letech projde dítě testem, který slouží k průběžnému posouzení školní zralosti a zařazení dítěte do kolektivu. Lékař dítě přeočkuje proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli a nyní nově proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím (2. dávka mezi 5. a 6 rokem věku). Do preventivní prohlídky ve věku 5 let je zaveden audiometrický screening sluchu dítěte, jehož cílem je záchyt získané poruchy sluchu (vzácně i poruchy sluchu vrozené s pozdním nástupem) u dětí před zahájením školní docházky, aby se zamezilo opoždění vývoje komunikačních schopností a školních dovedností dětí. Veškeré potřebné informace o screeningovém vyšetření obdržíte od dětského praktického lékaře.

Další preventivní prohlídky

Další preventivní prohlídky vašeho dítěte proběhnou v jeho 7, 9, 11, 13, 15 a 17 letech. Jejich obsahem má být i rozhovor s rodičem zaměřený na nová anamnestická fakta, včetně cílených dotazů směřujících k včasnému odhalení celiakie a jiných nemocí a stavů, které se v počátku projevují nejasnými příznaky, vyloučení známek týrání, zanedbávání a zneužívání dítěte, počátků různých závislostí a rizikového chování dítěte, poučení o zdravém životním stylu včetně úrazové prevence.
Lékař při prohlídce vždy zkontroluje očkování dítěte, dítě zváží a změří a posoudí jeho růst. Samozřejmě provede kompletní vyšetření, včetně pohybového aparátu, kůže, lymfatických uzlin, štítné žlázy, dále vyšetření moče, krevního tlaku a pulzu, vyšetření zraku, sluchu, řeči a hlasu. Zkontroluje také dutinu ústní a stav chrupu, popřípadě doporučí stomatologické vyšetření.
Mezi 10. a 11. rokem věku dítěte se provede přeočkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské obrně.
Při prohlídce od 13 let mají děti dostat poučení vztahující se ke zdravotním rizikům a důsledkům souvisejícím se sexuálním životem, včetně poučení o možnosti očkování proti karcinomu děložního čípku. Nepovinné očkování proti lidskému papilomaviru je ze zákona hrazenou službou, je-li zahájeno 1. dávkou od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku, očkovací látka je hrazena dívkám i chlapcům a hradí se dvě dávky očkování.
15letým dívkám má lékař doporučit preventivní gynekologické vyšetření.
U dětí ve 13, 15 a 17 letech věku se hodnotí i rizika do dalšího života vyplývajících z rodinné i osobní anamnézy. Lékař se také musí vyjádřit k pracovnímu, případně studijnímu zaměření v souvislosti s ukončením povinné školní docházky; u osob zdravotně postižených k omezení přípravy na pracovní uplatnění a k pracovní schopnosti.
Poslední preventivní prohlídka u praktického lékaře pro děti a dorost se provádí nejpozději do dovršení 19 let věku. Jejím obsahem je navíc závěrečné zhodnocení zdravotního stavu před ukončením péče u praktického lékaře pro děti a dorost a převedením do péče praktického lékaře pro dospělé.

Péči o zuby nezanedbávejte

Poprvé byste měli se svým dítětem navštívit zubního lékaře mezi 6. a 12. měsícem života a dále pravidelně dvakrát ročně až do 18 let věku. Nezapomeňte, že školy již neorganizují hromadné stomatologické prohlídky, se svým dítětem musíte k zubaři sami. Všechna preventivní vyšetření jsou pojišťovnou plně hrazena, a to včetně specializovaných vyšetření, na které zubní lékař vaše dítě v případě potřeby pošle. V rámci preventivní prohlídky vás lékař také poučí o udržování správné hygieny dutiny ústní, o správných stravovacích návycích a o významu fluoridové prevence ve vztahu k riziku vzniku zubního kazu.

Ortopedická péče a péče o zrak a sluch

Zrak i sluch jsou u dítěte sledovány již od narození v rámci preventivních prohlídek u praktického lékaře pro děti a dorost, případně u specialistů.
V rámci ortopedické péče je součástí prevence sledování správného vývoje kyčlí. Vyšetření kyčelních kloubů, včetně ultrazvukového vyšetření provádí ortoped.

Harmonogram preventivních prohlídek a povinných očkování v dětském věku

VěkDruh vyšetření/očkování
do 2 dnů po návratu
z porodnice
první prohlídka dítěte - návštěva pediatra u vás doma
4. den - 6. týdenselektivní očkování proti tuberkulóze u dětí v riziku nákazy
14. denpreventivní prohlídka u dětského lékaře; protikřivičná profylaxe; zajištění ortopedického vyšetření
6. týdenpreventivní prohlídka u dětského lékaře; kontrola výsledku ortopedického vyšetření, protikřivičná profylaxe, orientační vyšetření zraku, kontrola a plán zahájení očkování
3. měsícpreventivní prohlídka u dětského lékaře; protikřivičná profylaxe; od započatého 9. týdne očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, hemofilovým infekcím, dětské přenosné obrně a virové hepatitidě typu B (hexavakcína - 1. dávka) kontrola očkování a plán očkování
4. - 5. měsíc2. dávka hexavakcíny dva měsíce po 1. dávce, preventivní prohlídka u dětského lékaře; orientační vyšetření zraku a sluchu, kontrola očkování, vyšetření varlat chlapců, poučení o výživě
6. měsícpreventivní prohlídka u dětského lékaře; protikřivičná profylaxe; kontrola vývoje chrupu a poučení o nutnosti první návštěvy zubního lékaře (doporučujeme mezi 6. - 12. měsícem)
8. měsícpreventivní prohlídka u dětského lékaře; orientační vyšetření zraku a sluchu
10. - 11. měsícpreventivní prohlídka u dětského lékaře; protikřivičná profylaxe
3. dávka hexavakcíny mezi 11. a 13 měsícem věku dítěte
12. měsícpreventivní prohlídka u dětského lékaře; zjištění základních antropometrických ukazatelů a jejich zhodnocení, doporučení stomatologického vyšetření, kontrola a plán očkování
13. - 18. měsícočkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (1. dávka)
18. měsícpreventivní prohlídka u dětského lékaře; vyšetření stavu velké fontanely, stavu chrupu, zraku a sluchu, posouzení psychomotorického vývoje, preventivní vyšetření PAS, kontrola očkování a jeho další plán
3. rokpreventivní prohlídka u dětského lékaře; zhodnocení psychosomatického vývoje, sociálního chování, vyšetření zraku, sluchu, řeči, genitálu, kontrola a plán očkování před vstupem do kolektivu
5. rokpreventivní prohlídka u dětského lékaře; očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dále očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím (2. dávka), vyšetření psychomotorického vývoje, znalosti barev, kontrola hygienických návyků se zaměřením na pomočování; odeslání na audiometrický screening sluchu ve věku 5 let
7. rokpreventivní prohlídka u dětského lékaře, kontrola očkování
9. rokpreventivní prohlídka u dětského lékaře, kontrola očkování
11. rokpreventivní prohlídka u dětského lékaře, kontrola očkování
10. - 11. rokočkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské přenosné obrně
13. rokpreventivní prohlídka u dětského lékaře; kontrola očkování + poučení o možnosti očkování proti karcinomu děložního čípku
15. rokpreventivní prohlídka u dětského lékaře; vyjádření k pracovnímu, případně studijnímu zaměření, případně prohlídka dívek dětským gynekologem
17. rokpreventivní prohlídka u dětského lékaře, u dívek doporučení gynekologického vyšetření
19. rokposlední preventivní prohlídka se zhodnocením zdravotního stavu u praktického lékaře pro děti a dorost (měla by se uskutečnit před dnem dovršení 19 let věku dítěte) + převedení do péče registrujícího praktického lékaře pro dospělé

Nadstandardní prevence zdarma s OZP

Díky pojištění zdraví v OZP můžete bezplatně využít řadu dalších preventivních programů a benefitů pro celou rodinu.
Více zde