Preventivní prohlídky a očkování v dětském věku

Preventivní prohlídky

Preventivní prohlídky pro děti a dorost napomáhají k tomu, aby vaše dítě dobře prospívalo a včas se začalo s léčením případných zdravotních vad či onemocnění. Nezanedbávejte proto systém preventivních prohlídek, na které má vaše dítě nárok a které jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
První prohlídku dítěte by měl zvolený praktický lékař pro děti a dorost provést do 2 dnů po propuštění ze zdravotnického zařízení, ve kterém byly poskytnuty služby v souvislosti s porodem. Lékař vašemu dítěti založí kartu zdravotní dokumentace, do které bude při každé návštěvě ordinace zaznamenávat jeho zdravotní stav. Při všech následných preventivních prohlídkách lékař vaše dítě zváží, změří, kompletně vyšetří včetně psychomotorického vývoje, a očkuje podle očkovacího kalendáře. O všech povinných očkováních, která jsou zdravotní pojišťovnou plně hrazena, vás bude lékař včas informovat.
Do konce prvního roku života následují preventivní prohlídky u praktického lékaře pro děti a dorost ve 14 dnech věku, v 6 týdnech, ve 3 měsících, poté ve 4 - 5 měsících věku a v 6, 8, 10 - 11 měsících a ve 12 měsících.

Obsahem prohlídek je:
Ve 14 dnech věku - zahájení preventivního podávání vitamínu D a je vydáno doporučení k odbornému ortopedickému vyšetření kyčlí mezi 3. - 6. týdnem věku dítěte.
V 6. týdnech věku - kontrola výsledku ortopedického vyšetření, preventivního podávání vitamínu D, zahájení očkování a jeho další plán a orientační vyšetření zraku.
Ve 3 měsících - kontrola očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, hemofilovým nákazám, dětské přenosné obrně a virové hepatitidě typu B a plán dalšího očkování.
Ve 4. - 5. měsíci - orientační vyšetření zraku a sluchu, kontrola očkování a jeho další plán, vyšetření uložení varlat u chlapců.
V 6 měsících - kontrola preventivního podávání vitamínu D, kontrola vývoje chrupu a poučení rodiče o potřebě návštěvy dětského stomatologa ve druhém půlroce života dítěte a jeho zapojení do pravidelných zubních prohlídek.
V 8 měsících - orientační vyšetření zraku a sluchu.
V 10 - 11 měsících - kontrola preventivního podávání vitamínu D.
Ve 12 měsících - zjištění základních antropometrických ukazatelů a jejich zhodnocení, kontrola preventivního podávání vitamínu D, zjištění velikosti velké fontanely, vyšetření zraku a sluchu, vývoje řeči a chrupu, informace o hygieně dutiny ústní, individuální zvážení celkového příjmu fluoridů, doporučení stomatologického vyšetření, kontrola očkování a jeho další plán.

Následuje prohlídka v odstupu půl roku - v 18 měsících věku, jejímž obsahem je kontrola stavu velké fontanely, vývoje a stavu chrupu včetně doporučení stomatologického vyšetření, vyšetření zraku a sluchu, posouzení psychomotorického vývoje se zaměřením na hrubou a jemnou motoriku, rozvoj řeči a sociální chování dítěte, provedení vyšetření za účelem včasného záchytu poruch autistického spektra (PAS), v případě nejednoznačného výsledku vyšetření doporučení kontrolního vyšetření za účelem včasného záchytu poruch autistického spektra, a to po 6 měsících ode dne prvního vyšetření, kontrola očkování a jeho další plán.

Další preventivní prohlídky již probíhají ve dvouletých intervalech od 3 do 17 let.
Ve 3 letech věku, před případným nástupem dítěte do mateřské školky, provede lékař kontrolu anamnestických dat, a kromě celkového interního vyšetření také kontrolu všech očkování. Dále prověří zrak, dutinu ústní, řeč, hlas a sluch, orientační vyšetření laterality a rozlišení barev.
V 5 letech projde dítě testem, který slouží k průběžnému posouzení školní zralosti a zařazení dítěte do kolektivu. Do preventivní prohlídky ve věku 5 let je zaveden audiometrický screening sluchu dítěte, jehož cílem je záchyt získané poruchy sluchu (vzácně i poruchy sluchu vrozené s pozdním nástupem) u dětí před zahájením školní docházky, aby se zamezilo opoždění vývoje komunikačních schopností a školních dovedností dětí. Veškeré potřebné informace o screeningovém vyšetření obdržíte od dětského praktického lékaře. Součástí prohlídky je i kontrola hygienických návyků dítěte se zaměřením na pomočování.
V 7, 9, 11 a 13 letech - obsahem prohlídek má být i rozhovor s rodičem zaměřený na nová anamnestická fakta, včetně cílených dotazů směřujících k včasnému odhalení celiakie a jiných nemocí a stavů, které se v počátku projevují nejasnými příznaky, vyloučení známek týrání, zanedbávání a zneužívání dítěte, počátků různých závislostí a rizikového chování dítěte, poučení o zdravém životním stylu včetně úrazové prevence. Lékař při prohlídce vždy zkontroluje očkování dítěte, dítě zváží a změří a posoudí jeho růst. Samozřejmě provede kompletní vyšetření, včetně pohybového aparátu, kůže, lymfatických uzlin, štítné žlázy, dále vyšetření moče, krevního tlaku a pulzu, vyšetření zraku, sluchu, řeči a hlasu. Zkontroluje také dutinu ústní a stav chrupu, popřípadě doporučí stomatologické vyšetření. Při prohlídce od 13 let mají děti dostat poučení vztahující se ke zdravotním rizikům a důsledkům souvisejícím se sexuálním životem, včetně poučení o možnosti očkování proti karcinomu děložního čípku. Nepovinné očkování proti lidskému papilomaviru je ze zákona hrazenou službou, je-li zahájeno 1. dávkou od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku, očkovací látka je hrazena dívkám i chlapcům a hradí se dvě dávky očkování.
15letým dívkám má lékař doporučit preventivní gynekologické vyšetření. U dětí ve 13, 15 a 17 letech věku se hodnotí i rizika do dalšího života vyplývajících z rodinné i osobní anamnézy. Lékař se také musí vyjádřit k pracovnímu, případně studijnímu zaměření v souvislosti s ukončením povinné školní docházky; u osob zdravotně postižených k omezení přípravy na pracovní uplatnění a k pracovní schopnosti.

Poslední preventivní prohlídka dětí se pak provádí před ukončením péče u praktického lékaře pro děti a dorost, nejpozději přede dnem dovršení 19 let. Jejím obsahem je navíc závěrečné zhodnocení zdravotního stavu před ukončením péče u praktického lékaře pro děti a dorost a převedením do péče praktického lékaře pro dospělé.

Preventivní prohlídky jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Jejich frekvence a obsah, se řídí ustanoveními vyhlášky č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách.

Očkování

Základní očkování dětí je zahájeno očkováním proti záškrtu, tetanu, dávivému (černému) kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B. Provádí se hexavalentní očkovací látkou, a to první dávka v 9. týdnu života, druhá dávka ve 4. měsíci věku (interval od 1. dávky 2 měsíce) a přeočkování třetí dávkou mezi 11. - 13 měsícem věku (interval 6 měsíců od 2. dávky).
U dětí očkovaných proti tuberkulóze je očkování provedeno od započatého 13. týdne po narození dítěte, vždy však po zhojení postvakcinační reakce po očkování proti tuberkulóze.
U nedonošených dětí je očkování provedeno třemi dávkami očkovací látky podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami, a čtvrtou dávkou podanou nejméně šest měsíců po podání třetí dávky.
Další přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli následuje od dovršení 5. do dovršení 6. roku věku.
Přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli spolu s aplikací 4. dávky proti přenosné dětské obrně se provede od dovršení 10. do dovršení 11. roku věku.

Dále jsou děti očkovány proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Základní očkování se provede nejdříve první den 13. měsíce po narození, nejpozději však do 18. měsíce věku dítěte. Druhá dávka očkovací látky se podá od dovršení 5. roku do dovršení 6. roku věku dítěte.

Všechna povinná očkování stanovenými vakcínami jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Pokud rodiče požadují povinné očkování dítěte jinou než stanovenou vakcínou, hradí pojišťovna jen aplikaci, nikoli cenu vakcíny. Povinná očkování určuje vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem.

Dítě může absolvovat i očkování nepovinná, nehrazená z veřejného zdravotního pojištění. Některá nepovinná očkování - v případě dětí očkování proti pneumokokům, meningokokům sk. B a meningokokům sk. A,C,Y,W a proti papilomavirům - však pojišťovny vymezeným skupinám osob hradí.
Nepovinné očkování proti meningokoku skupiny B je hrazeno, je-li očkování zahájeno do dovršení dvanáctého měsíce věku nebo od dovršení čtrnáctého do dovršení patnáctého roku věku. Nepovinné očkování proti meningokoku skupiny A,C,W,Y, je-li očkování provedeno jednou dávkou od dovršení prvního do dovršení druhého roku věku nebo od dovršení čtrnáctého do dovršení patnáctého roku věku pojištěnce. Očkování proti lidskému papilomaviru je ze zákona hrazenou službou, je-li zahájeno 1. dávkou od dovršení 13. do dovršení 14. roku věku, očkovací látka je hrazena dívkám i chlapcům a hradí se dvě dávky očkování.

Harmonogram preventivních prohlídek a povinných očkování v dětském věku

VěkDruh vyšetření/očkování
do 2 dnů po návratu
z porodnice
první prohlídka dítěte - návštěva pediatra u vás doma
4. den - 6. týdenselektivní očkování proti tuberkulóze u dětí v riziku nákazy
14. denpreventivní prohlídka u dětského lékaře; protikřivičná profylaxe; zajištění ortopedického vyšetření
6. týdenpreventivní prohlídka u dětského lékaře; kontrola výsledku ortopedického vyšetření, protikřivičná profylaxe, orientační vyšetření zraku, kontrola a plán zahájení očkování
3. měsícpreventivní prohlídka u dětského lékaře; protikřivičná profylaxe; od započatého 9. týdne očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, hemofilovým infekcím, dětské přenosné obrně a virové hepatitidě typu B (hexavakcína - 1. dávka) kontrola očkování a plán očkování
4. - 5. měsíc2. dávka hexavakcíny dva měsíce po 1. dávce, preventivní prohlídka u dětského lékaře; orientační vyšetření zraku a sluchu, kontrola očkování, vyšetření varlat chlapců, poučení o výživě
6. měsícpreventivní prohlídka u dětského lékaře; protikřivičná profylaxe; kontrola vývoje chrupu a poučení o nutnosti první návštěvy zubního lékaře (doporučujeme mezi 6. - 12. měsícem)
8. měsícpreventivní prohlídka u dětského lékaře; orientační vyšetření zraku a sluchu
10. - 11. měsícpreventivní prohlídka u dětského lékaře; protikřivičná profylaxe
3. dávka hexavakcíny mezi 11. a 13 měsícem věku dítěte
12. měsícpreventivní prohlídka u dětského lékaře; zjištění základních antropometrických ukazatelů a jejich zhodnocení, doporučení stomatologického vyšetření, kontrola a plán očkování
13. - 18. měsícočkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (1. dávka)
18. měsícpreventivní prohlídka u dětského lékaře; vyšetření stavu velké fontanely, stavu chrupu, zraku a sluchu, posouzení psychomotorického vývoje, preventivní vyšetření PAS, kontrola očkování a jeho další plán
3. rokpreventivní prohlídka u dětského lékaře; zhodnocení psychosomatického vývoje, sociálního chování, vyšetření zraku, sluchu, řeči, genitálu, kontrola a plán očkování před vstupem do kolektivu
5. rokpreventivní prohlídka u dětského lékaře; očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dále očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím (2. dávka), vyšetření psychomotorického vývoje, znalosti barev, kontrola hygienických návyků se zaměřením na pomočování; odeslání na audiometrický screening sluchu ve věku 5 let
7. rokpreventivní prohlídka u dětského lékaře, kontrola očkování
9. rokpreventivní prohlídka u dětského lékaře, kontrola očkování
11. rokpreventivní prohlídka u dětského lékaře, kontrola očkování
10. - 11. rokočkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské přenosné obrně
13. rokpreventivní prohlídka u dětského lékaře; kontrola očkování + poučení o možnosti očkování proti karcinomu děložního čípku
15. rokpreventivní prohlídka u dětského lékaře; vyjádření k pracovnímu, případně studijnímu zaměření, případně prohlídka dívek dětským gynekologem
17. rokpreventivní prohlídka u dětského lékaře, u dívek doporučení gynekologického vyšetření
19. rokposlední preventivní prohlídka se zhodnocením zdravotního stavu u praktického lékaře pro děti a dorost (měla by se uskutečnit před dnem dovršení 19 let věku dítěte) + převedení do péče registrujícího praktického lékaře pro dospělé

Nadstandardní prevence zdarma s OZP

Díky pojištění zdraví v OZP můžete bezplatně využít řadu dalších preventivních programů a benefitů pro celou rodinu.
Více zde