Lázeňská léčebně rehabilitační péče

Lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována výhradně jako následná lůžková péče ve zdravotnických zařízeních, která se nacházejí v místě výskytu přírodního léčivého zdroje nebo na území s klimatickými podmínkami příznivými k léčení, a při poskytování péče jsou tyto přírodní léčivé zdroje nebo klimatické podmínky příznivé k léčení využívány. Lázeňská léčebně rehabilitační péče se poskytuje a hradí jako komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče nebo příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče.

Komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče navazuje na lůžkovou péči nebo specializovanou ambulantní zdravotní péči a je zaměřena na doléčení, zabránění vzniku invalidity a nesoběstačnosti nebo na minimalizaci rozsahu invalidity. U účastníků nemocenského pojištění se poskytuje v době jejich dočasné neschopnosti k práci. Pojištěnce předvolá k lázeňské léčebně rehabilitační péči zařízení lázeňské léčebně rehabilitační péče. Pojištěnec v prvém pořadí naléhavosti je k nástupu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči předvolán nejpozději do jednoho měsíce ode dne schválení návrhu zdravotní pojišťovnou, není-li v příloze č. 5 k tomuto zákonu stanoveno jinak, případně po dohodě ošetřujícího a lázeňského lékaře je přeložen do zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče přímo ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče. V druhém pořadí naléhavosti je pacient předvolán nejpozději do tří měsíců, děti a dorost do šesti měsíců ode dne schválení návrhu zdravotní pojišťovnou, není-li v příloze č. 5 k tomuto zákonu stanoveno jinak. Komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče je plně hrazena zdravotní pojišťovnou.

Příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována především pojištěncům s chronickým onemocněním v případech, kdy nejsou splněny podmínky k poskytnutí komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče. Hrazenými službami z prostředků veřejného zdravotního pojištění jsou pouze vyšetření a léčení pojištěnce. Tato péče může být poskytnuta jednou za dva roky, nerozhodne-li revizní lékař jinak.

Komplexní a příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytnutá pojištěnci pro danou indikaci poprvé se označuje jako základní léčebný pobyt. Další léčebný pobyt odpovídající indikaci, na jejímž základě byl uskutečněn základní léčebný pobyt, se označuje jako opakovaný léčebný pobyt, není-li v příloze č. 5 k tomuto zákonu stanoveno jinak. Opakovaný léčebný pobyt je hrazen po schválení zdravotní pojišťovnou.

Nemoci, u nichž lze lázeňskou léčebně rehabilitační péči poskytnout, způsoby poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče pro jednotlivé indikace, délka základního léčebného pobytu a opakovaného léčebného pobytu pro jednotlivé indikace, četnost opakovaného léčebného pobytu, lhůta pro nástup léčebného pobytu u indikací, kde je tuto lhůtu důvodné stanovit z hlediska léčebného efektu, možnost prodloužení léčebného pobytu podle jednotlivých indikací a způsobů poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče a další odborná kritéria vztahující se k jednotlivým indikacím jsou stanoveny v indikačním seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči. (příloha č. 5 k zákonu č. 48/1997 Sb.)

Ministerstvo zdravotnictví stanoví pro jednotlivé indikace vyhláškou (vyhláška č. 2/2015 Sb.) obsahové náležitosti návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, indikační předpoklady, kontraindikace, odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče včetně potřebných vyšetření, obor specializace lékaře, který takovou péči doporučuje, požadavky na dostupnost zdravotnických pracovníků ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče a indikační zaměření lázeňských míst, ve kterých se nachází přírodní léčivý zdroj nebo klimatické podmínky vhodné k léčbě nemocí.

Vyhláškou uvedený výčet jednotlivých lázeňských míst, vhodných pro přírodní léčivý zdroj nebo klimatické podmínky pro léčení konkrétní nemoci, nemusí vždy přesně odpovídat lázeňským místům nasmlouvaným jednotlivými zdravotními pojišťovnami. V závěru roku 2012 došlo změnou právních předpisů k rozšíření tradičních lázeňských míst vhodných k léčbě nemocí. Dříve bylo možné říci, že se onemocnění pohybového aparátu (nejčastěji artroza kolenního či kyčelního kloubu) léčí v Bechyni, Bělohradě, Bohdanči, Darkově, Františkových Lázních, Hodoníně, Jáchymově, Kundraticích, Libverdě, Mšeném, Ostrožské Nové Vsi, Slatinicích, Teplicích v Čechách, Toušni, Třeboni, Velichovkách a v Kostelci u Zlína. Duševní poruchy léčil Jeseník a Libverda. Nemoci ženské pak Františkovy Lázně, Klimkovice a Mariánské Lázně. Dnes je situace jiná. Možnost rozšířit dříve tradiční místa odléčení, o předpisem nově uváděná místa, jednotlivé zdravotní pojišťovny využily i s ohledem na zajištění dostupnosti zdravotních služeb v jednotlivých regionech různě.
To v praxi může komplikovat orientaci lékaře a pacienta při výběru vhodného místa odléčení, s ohledem nejen na přírodní léčivý zdroj, ale i na pacientovi osobní prefence možného lázeňského místa.

Pokud jste v situaci, že Vám Váš odborný ošetřující lékař či registrující praktický lékař lázeňskou léčebně rehabilitační péči s ohledem na Váš aktuální zdravotní stav doporučuje a budete se společně domlouvat na vhodném místě odléčení, využijte prosím přiložený přehled pro informaci o místech nasmlouvaných OZP pro jednotlivá onemocnění. Případně kontaktujte oddělení lázeňství na telefonním čísle 261 105 126 (pondělí až čtvrtek od 8:00 do 16:00 hodin; v pátek od 8:00 do 14:00 hodin).

Dokumenty ke stažení

ve formátu PDF
Přehled nasmlouvaných míst pro dětské pacienty
Dokument PDF | 1,4 MB
ve formátu PDF
Přehled nasmlouvaných míst pro dospělé pacienty
Dokument PDF | 1,5 MB

 

V jakých případech mám nárok na komplexní lázeňskou péči a jak často mohu čerpat příspěvkovou lázeňskou péči?