Přispívá OZP na zubní rovnátka?

V roce 2022 nastává změna legislativních pravidel v úhradách ortodontické léčby, konkrétně omezení úhrad u pojištěnců nad 22 let věku.

V rámci zajištění nároku pojištěnce staršího 22 let věku na dokončení ortodontické léčby započaté před 01. 01. 2022 (léčba byla zahájena vykázáním kódu 00981) byly vytvořeny nové kódy výkonů, které umožňují pokračovat v již zahájené léčbě a tuto léčbu v průběhu tzv. přechodného období dokončit. Jedná se o tyto nově zavedené výkony pro pojištěnce nad 22 let věku pro toto období: 00995, 00996, 00997, 00998 a 00999 pro úhradu ortodontických kontrol a ukončení ortodontické léčby bez omezení věkem.

U pacientů se závažným celkovým systémovým onemocněním s ortodontickými projevy, u pacientů s rozštěpy rtu, patra, čelisti a v případě vrozených vývojových vad je stanovena plná úhrada ortodontické léčby.

Léčba u pacientů do 22 let věku s běžnými ortodontickými vadami je spojena s finanční spoluúčastí pacienta, zákonného zástupce na úhradě materiálu pro výrobu rovnátek. Je však třeba rozlišovat pevná a snímatelná rovnátka, tedy zda se jedná o léčbu pomocí fixního nebo snímacího ortodontického aparátu.

Pokud je zvolena léčba pomocí fixního ortodontického aparátu, jsou z prostředků veřejného zdravotního pojištění smluvním partnerům hrazeny veškeré související výkony lékaře, a to bez omezení věkem pacienta, není ale hrazen materiál, neboli prefabrikované součástky ortodontických fixních aparátů (např. zámky, kroužky, intraorální oblouky). Pro úhradu použitého materiálu je tedy v rámci léčby fixním ortodontickým aparátem vždy nezbytná finanční spoluúčast pacienta na léčbě, která není nárokovatelná z veřejného zdravotního pojištění.

Hrazené jsou výkony počínaje vstupním vyšetřením s potřebnými rentgenologickými vyšetřeními či analýzou modelů, přes nasazení fixního aparátu (nacementování kroužků, nalepení zámků, nasazení intraorálního oblouku) a kontroly léčby, až po sejmutí fixního aparátu. Kontrola léčby zahrnuje kontrolní vyšetření a navázání či převázání celého oblouku a lékař tento výkon může vykázat pojišťovně k úhradě ve frekvenci jedenkrát za čtvrtletí. Výše úhrad se řídí platnou úhradovou vyhláškou vydávanou MZ ČR, pro rok 2022 č. 396/2021 Sb., příloha č. 11.

Pokud je zvolena léčba pomocí snímacího ortodontického aparátu, jsou z prostředků veřejného zdravotního pojištění hrazeny veškeré výkony lékaře, OZP hradí plně diagnostiku ortodontických vad včetně rtg snímků, modelů, zahájení a průběh léčby - tzn. kontroly léčby snímatelným aparátem ve výši dané úhradovou vyhláškou ve frekvenci 1x za čtvrtletí. Výše úhrad samotných snímacích aparátů - ortodontických výrobků, které jsou zhotovovány v zubních laboratořích, je stanovena příslušným číselníkem VZP. Jeho obsah se řídí přílohou 4 zákona č. 48/1997 Sb. v platném znění, u stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění Cenovým rozhodnutím MZČR.
Číselník VZP dle výše uvedených zákonných předpisů pro úhradu ortodontických výrobků detailně stanovuje výši úhrad dle kategorizace ortodontické vady (pacient je zařazen do příslušné kategorie na začátku léčby).

Konkrétní výše případné úhrady snímacích aparátů ze strany zdravotní pojišťovny:

O možnostech léčby ortodontické vady a výši spoluúčasti pacienta v daném konkrétním případě musí pacienta informovat jeho stomatolog, a to ještě před zahájením léčby. Pacient musí s navrženou variantou a stanovenou cenou souhlasit.

OZP v souvislosti s ortodontickou léčbou nabízí možnost čerpání příspěvku z naspořených kreditů ve Vitakartě, nebo uplatnění kupónu na preventivní aktivity, dentální hygienu. Aktuální podmínky pro čerpání těchto benefitů naleznete na stránkách OZP.

Práva a povinnosti pacientů naleznete na odkazu: https://www.mzcr.cz/category/agendy-ministerstva/kvalita-a-bezpeci-zdravotnich-sluzeb-prava-a-povinnosti-pacientu/