Jaké má ze zákona povinnosti k zdravotní pojišťovně OSVČ a jaké osoba bez zdanitelných příjmů?

Povinnosti OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná):

  • oznámit písemně do 8 dnů zahájení nebo ukončení samostatně výdělečné činnosti - v oznámení uvést jméno, příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo, obchodní jméno, sídlo nebo místo podnikání, IČO, číslo bankovního účtu
  • oznámit, zda je současně osobou za níž platí zdravotní pojištění stát
  • platit zálohy na pojistné (mimo osob, které jsou současně zaměstnancem a SVČ není hlavním zdrojem jejich příjmů)
  • do 8 dnů po podání daňového přiznání doplatit rozdíl mezi zálohami a skutečnou výší pojistného, nejpozději do  jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat podle zvláštního zákona daňové přiznání za tento kalendářní rok, předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, přehled o svých příjmech a vynaložených výdajích.§ 24 - odst. 2/592/1992 Sb.
  • při změně zdravotní pojišťovny předložit nově zvolené pojišťovně doklad o výši záloh na pojistné
  • poskytnout zdravotní pojišťovně potřebné doklady při provádění kontroly
Povinnosti OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů)
  • oznámit zdravotní pojišťovně do 8 dnů, že se pojištěnec stal, nebo přestal být, osobou bez zdanitelných příjmů
  • při plnění oznamovací povinnosti sdělit své jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo
  • platit včas a ve správné výši pojistné
Tato zkrácená informace vychází ze Zákona „O veřejném zdravotním pojištění" č.48/97 Sb.a ze zák. č.592/92 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím