Může mne lékař odmítnout převzít do trvalé péče?

Zvolený poskytovatel zdravotních služeb může odmítnout poskytnout pojištěnci zdravotní služby pouze za podmínek, které jsou přesně vyjmenovány v § 48 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

Může tak učinit pouze v případě, že přijetím nového pojištěnce by bylo překročeno únosné pracovní zatížení lékaře tak, že by nebyl schopen zajistit kvalitní zdravotní péči o tohoto nebo ostatní pojištěnce.

Dalším důvodem pro odmítnutí pojištěnce může být přílišná vzdálenost místa trvalého nebo přechodného pobytu pojištěnce pro výkon návštěvní služby - toto se vztahuje pouze na poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství (tj. praktici a pediatři).

Pokud se jedná o zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění, tak poskytovatel může odmítnout převzít pojištěnce do péče, pokud nemá s příslušnou zdravotní pojišťovnou uzavřenou smlouvu.

Každé takové odmítnutí přijetí pojištěnce do trvalé péče Vám musí lékař písemně potvrdit.

Lékař však nemůže odmítnout pojištěnce v případě, kdy se jedná o neodkladnou zdravotní péči.