Očkování provedené na žádost fyzické osoby, která si přeje být očkováním chráněna proti infekcím, proti kterým je k dispozici očkovací látka

Ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, se hradí mimo jiné i očkovací látky v provedení ekonomicky nejméně náročném:

  1. proti chřipce u pojištěnců nad 65 let věku, u pojištěnců po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk, u pojištěnců, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo diabetem a u pojištěnců umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem;

  2. proti pneumokokovým infekcím u kojenců, pokud byly všechny dávky očkovací látky aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazenou službou je též přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku pojištěnce; hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených v tomto ustanovení, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce;

  3. proti pneumokokovým infekcím pojištěnců nad 65 let věku - hrazené očkovací látky schvaluje Ministerstvo zdravotnictví na základě doporučení Národní imunizační komise a zveřejňuje je formou sdělení ve Sbírce zákonů;

  4. proti lidskému papilomaviru, je-li očkování zahájeno od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku. Od 1.1.2018 je očkování hrazeno jak dívkám, tak chlapcům. U uvedené skupiny pojištěnců se hradí dvě dávky očkování pro všechny vyjmenované skupiny.

  5. proti invazivním meningokokovým infekcím, pneumokokovým infekcím, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b a proti chřipce, a to u pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie), pojištěnců po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, nebo u pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.

 

V případě, že lékař některé z výše uvedených očkování doporučí, je postup následující:

Očkování proti chřipce - v případě potřeby se očkuje každý rok s ohledem na proměnlivost viru chřipky. Očkování je doporučeno v období před předpokládaným výskytem chřipky, tj. od září do poloviny prosince. Pojišťovna hradí poskytovateli zdravotních služeb (lékaři) očkovací látku do výše ekonomicky nejméně nákladné varianty, výše úhrady jednotlivých očkovacích látek je stanovena v platném číselníku, alespoň jeden přípravek je vždy plně hrazen. Pokud se pojištěnec rozhodne pro aplikaci jiné očkovací látky, než je varianta ekonomicky nejméně nákladná, uhradí rozdíl do výše zvolené varianty očkovací látky (pacient uhradí doplatek přímo lékaři v ordinaci). Očkovací látky si vždy zajišťuje lékař, který pojištěnce dle zvolené varianty očkovací látky předem seznámí s výší případného doplatku. Po provedení očkování vykáže lékař vakcínu společně s výkonem aplikace zdravotní pojišťovně. Pokud by byl přípravek předepsán na recept, není hrazen.

Očkování proti pneumokokovým infekcím u dětí - očkuje se plně hrazeným léčivým přípravkem SYNFLORIX, nebo částečně hrazeným léčivým přípravkem PREVENAR 13. Očkovací látky si vždy zajišťuje lékař, v případě očkovací látky PREVENAR 13 lékař předem seznámí zákonného zástupce nezletilého pojištěnce s výší případného doplatku. Po provedení očkování vykáže lékař vakcínu společně s výkonem aplikace zdravotní pojišťovně. Případný doplatek hradí zákonný zástupce přímo v ordinaci. Pokud by byl přípravek předepsán na recept, není hrazen.

Očkování proti pneumokokovým infekcím u dospělých nad 65 let věku - od 1. 9. 2017 je plně hrazen léčivý přípravek PREVENAR 13. Aplikace vakcíny je jednorázová, přeočkování není stanoveno. Očkovací látku si zajistí lékař. Pokud by byl přípravek předepsán na recept, není hrazen.

Očkování proti lidskému papilomaviru - očkování je hrazené hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění u dívek i chlapců pokud je zahájeno v období od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku. U uvedené skupiny pojištěnců se hradí dvě dávky očkování. Očkuje se přípravkem CERVARIX, který je bez doplatku, dále přípravkem GARDASIL (nahradil přípravek SILGARD) nebo GARDASIL 9, které jsou hrazeny pouze částečně, a to do výše ekonomicky nejméně nákladné varianty. Ostatní vakcíny nemají stanovenou úhradu. Očkovací látku si zajistí lékař, po aplikaci jí vykáže společně s kódem výkonu zdravotní pojišťovně. V případě, že bude použita vakcína, která má stanovený doplatek, zaplatí ho zákonný zástupce přímo v ordinaci. Pokud by byl přípravek předepsán na recept, není hrazen.

 

Nepovinné očkovaní hrazené z veřejného zdravotního pojištění:

Název vakcíny Indikovaná skupina pojištěnců Doporučené očkovací schéma
Očkovací látky proti chřipce dle platného číselníku Léky, které obsahují doporučené složení sérotypů dle WHO pro příslušnou chřipkovou sezónu. a) nad 65 let věku,
b) po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk,
c) kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin, nebo diabetem,
d) umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem.
Jednorázově 1 dávka

UPOZORNĚNÍ: u dětí do 9 let, které prokazatelně nebyly očkovány již dříve proti chřipce nebo nebyly v kontaktu s chřipkou nebo jsou zařazeny do skupiny pojištěnců s vysokým rizikem, se doporučuje podat 2 dávky chřipkové vakcíny (obě hrazeny z v.z.p.) v intervalu minimálně 4 týdnů.
Prevenar 13, Synflorix Kojenci ve věku 2-7 měsíců, není-li posun v očkování nutný ze zdravotních důvodů doporučeno očkování ve schématu 2+1 dávka tak, aby první dvě dávky byly podány s odstupem nejméně 2 měsíce a zároveň byly aplikovány nejpozději do 7 měsíců věku. Očkování se doporučuje zahájit od 2. měsíce věku dítěte.
Prevenar 13, Synflorix předčasně narozené děti (< 37. gestační týden) aplikace 3 dávek vakcíny v základním schématu a přeočkování jednou dávkou vakcíny ve schématu 3+1
Prevenar 13 pojištěnci nad 65 let Jednorázově 1 dávka, nebyla doposud stanovena potřeba přeočkování. U osob v minulosti očkovaných polysacharidovou OL 0085172 PNEUMO 23 se doporučuje přeočkování aplikací jedné dávky konjugované OL 0149868 PREVENAR 13, a to nejdříve za 5 let od předchozí aplikace vakcínou PNEUMO 23.
Cervarix, Gardasil, Gardasil 9 Zahájení očkování od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku pojištěnce hradí dvě dávky očkování pro všechny vyjmenované očkovací látky dívkám i chlapcům

 

Očkování rizikových pacientů hrazené z veřejného zdravotního pojištění:

Název vakcíny Indikovaná skupina pojištěnců Doporučené očkovací schéma
Menigokoky A,C,Y,W-Nimenrix, Menveo

Meningokok B-Bexsero, Trumenba

z důvodu zabezpečení co nejširšího séroskupinového pokrytí je doporučena vždy aplikace obou vakcín v odstupu minimálně 14 dnů, v případě potřeby lze aplikovat současně, avšak do odlišných míst.

Před zajištěním očkovací látky musí lékař ověřit dostupnost a cenu v platném číselníku Léky
s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie),
- po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk,
- se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity,
které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti,
- po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci
- konjugovanou Men A,C,Y,W vakcínou (OL 0193236 Nimenrix, OL 0168331 Menveo) ve schématu 2+0 (do věku 12 týdnů ve schématu 2+1). Schéma se skládá ze dvou dávek podaných s odstupem minimálně 2 měsíců mezi dávkami
a
- rekombinantní MenB-4C (OL 0193805 Bexsero) vakcínou ve schématu dle věku, tj. 3+1 pro věk 2-5 měsíců nebo 2+1 pro věk 3-5 měsíců a 6-23 měsíců nebo 2+0 pro věk od 2 let
nebo
- MenB-FHbp (OL 0222254 Trumenba) vakcínou ve schématu 3+0 od 10 let věku. Schéma se skládá ze tří dávek podaných s odstupem minimálně 1 měsíce mezi první a druhou dávkou, po nichž následuje třetí dávka s minimálním odstupem 4 měsíce po druhé dávce.
d) k udržení dlouhodobé imunity je v některých případech doporučeno přeočkování:
- u MenA,C,W,Y vakcín se doporučuje přeočkování v pětiletých intervalech v případě přetrvávání rizika IMO,
- u MenB-4C vakcíny (OL 0193805 Bexsero) jedno přeočkování u dětí do 2 let věku, u osob starších 2 let potřeba přeočkování nebyla dosud stanovena,
- u MenB-FHbp vakcíny (OL 0222254 Trumenba) nebyla potřeba přeočkování dosud stanovena.
Prevenar 13, Synflorix dtto ve schématu dle věku:
a) u dětí ve věku 6 týdnů až 6 měsíců schéma 3+1,
b) u dětí ve věku 7-11 měsíců schéma 2+1,
c) u dětí ve věku 12 měsíců až 5 let schéma 2+0 (pro Synflorix), u dětí ve věku 12 až 23 měsíců (pro Prevenar13) schéma 2+0,
dětem ve věku od 2 let a dospělým se v případě Prevenaru 13 doporučuje aplikace pouze jedné dávky vakcíny;potřeba dalšího přeočkování nebyla dosud stanovena. U pacientů očkovaných v minulosti polysacharidovou OL 0085172 PNEUMO 23 se doporučuje jednorázové přeočkování jednou dávkou konjugované pneumokokové vakcíny.
Hiberix dtto u dětí ve věku > 1 rok i u dospělých provádět aplikací jedné dávky
Očkovací látky proti chřipce dle platného číselníku Léky, které obsahují doporučené složení sérotypů dle WHO pro příslušnou chřipkovou sezónu. dtto Jednorázově 1 dávka

 

Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím