Nepovinné očkování hrazené v roce 2022 z veřejného zdravotního pojištění

Na základě novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, se rozšiřuje úhrada nepovinného očkování pro některé skupiny pojištěnců a hradí se i některé očkovací látky v provedení ekonomicky nejméně náročné varianty od 1. 1. 2022.

  1. proti chřipce u pojištěnců nad 65 let věku, u pojištěnců po splenektomii a pro osoby, které mají před plánovaným chirurgickým odstraněním sleziny nebo pojištěnci po transplantaci krvetvorných buněk, u pojištěnců, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo diabetem a u pojištěnců umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem. Nárok na vakcínu proti chřipce hrazenou pouze do výše ekonomicky nejméně náročné varianty očkovací látky mají nově zdravotníci a další odborní pracovníci ve zdravotnictví. Pojištěnci starší 65 let se navíc mohou nově nechat očkovat i dražší vakcínou, pokud ji ministerstvo zdravotnictví zařadí mezi hrazené.

  2. proti pneumokokovým infekcím u kojenců, pokud byly všechny dávky očkovací látky aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazenou službou je též přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku pojištěnce; hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených v tomto ustanovení, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce;

  3. proti pneumokokovým infekcím u pojištěnců nad 65 let věku - hrazené očkovací látky schvaluje Ministerstvo zdravotnictví na základě doporučení Národní imunizační komise a zveřejňuje je formou sdělení ve Sbírce zákonů;

  4. proti lidskému papilomaviru, je-li očkování zahájeno od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku. Od 1. 1. 2018 je očkování hrazeno jak dívkám, tak chlapcům. U uvedené skupiny pojištěnců se hradí dvě dávky očkování pro všechny vyjmenované skupiny. V případě odložení aplikace jedné nebo více dávek z důvodu nepříznivého zdravotního stavu lze nově toto očkování uhradit z v.z.p i po uplynutí stanovené věkové hranice. Plně hrazeny jsou nyní očkovací látky Cervarix a Gardasil (čtyřvalentní i 9), a to i v případě pojištěnců, kterým byla první dávka OL aplikovaná do 31. 12. 2021.

  5. proti invazivním meningokokovým infekcím, pneumokokovým infekcím, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b a to u pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie), pojištěnců po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, nebo u pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.

  6. proti meningokoku B mají nově nárok na úhradu všech dávek vakcíny děti, pokud je očkování zahájeno do 12 měsíců věku nebo od dovršení 14. do dovršení 15. roku věku. U očkování proti meningokoku A, C, W nebo Y mají na úhradu jedné dávky nárok děti od dovršení 1. do dovršení 2. roku nebo pak od dovršení 14. do dovršení 15. roku věku. Ve všech případech je hrazena vakcína do výše ekonomicky nejméně náročné varianty. V případě odložení aplikace jedné nebo více dávek z důvodu nepříznivého zdravotního stavu lze nově toto očkování uhradit z v.z.p i po uplynutí stanovené věkové hranice.

  7. proti klíšťové encefalitidě u pojištěnců nad 50 let a to do výše ekonomicky nejméně náročné varianty očkovací látky.

  8. proti onemocnění covid - 19

V případě, že lékař některé z výše uvedených očkování doporučí nebo se pro některé z těchto očkování rozhodnete, je nutné požádat svého praktického lékaře nebo jiného smluvního poskytovatele zdravotních služeb o provedení očkování. Očkovací látka i samotná aplikace je hrazena přímo poskytovateli, který očkování provádí. Není předepisována pojištěnci na recept. V případě, kdy se nejedná o ekonomicky nejméně náročnou variantu očkovací látky, hradí se doplatek přímo poskytovateli zdravotních služeb, který očkování provádí.