Dopravní nehoda, Nepracovní úraz a Pracovní úraz

K jakým účelům slouží DOTAZNÍKY - DOPRAVNÍ NEHODA, NEPRACOVNÍ ÚRAZ a PRACOVNÍ ÚRAZ

Dotazníky k dopravní nehodě, nepracovnímu úrazu a pracovnímu úrazu odesílá zdravotní pojišťovna pojištěncům s požadavkem na jejich vyplnění, podepsání a vrácení za účelem získání údajů pro uplatňování nároků na náhradu nákladů na hrazené služby dle ust. § 55 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění. Jde o nároky související s právem zdravotní pojišťovny na náhradu nákladů na hrazené služby vůči třetím osobám, jestliže zdravotní pojišťovna vynaložila náklady na služby plně nebo částečně hrazené zdravotním pojištěním v důsledku jejich zaviněného protiprávního jednání vůči svým pojištěncům, konkrétně potom v případech, kdy má zdravotní pojišťovna právo na náhradu těchto nákladů vůči viníkům dopravních nehod, úmyslných i nedbalostních trestných činů ublížení na zdraví, přestupků souvisejících s ublížením na zdraví či vůči zaměstnavatelům pojištěnců nebo jiným osobám při pracovních úrazech. Při vyřizování jednotlivých případů, zejména těch, u nichž nesplnily oznamovací povinnost povinné subjekty, zdravotní pojišťovna navazuje kontakt s pojištěncem a obrací se na něho s těmito dotazníky, neboť pro uplatnění nároku na náhradu nákladů na hrazené služby je nezbytné nashromáždění potřebných podkladů, včetně podkladů zahrnujících údaje, které jsou nejlépe známy přímo zraněnému pojištěnci. Tyto dotazníky obsahují předtištěné otázky, vztahující se k nehodovému či úrazovému ději, osobám podezřelým z protiprávního jednání, orgánům zabývajícím se šetřením, charakteru zranění, jeho způsobu a délce léčení, poskytovatelům, kde probíhalo léčení a v závěru i část, týkající se zproštění povinnosti mlčenlivosti poskytovatelů zdravotních služeb pojištěncem o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb pouze pro potřeby uplatnění nároku. Získání těchto údajů, které se stávají důležitými informacemi pro zdravotní pojišťovnu, je rozhodné pro další způsob vyřizování daného případu, ať již bude ve vymáhání nároku zdravotní pojišťovnou pokračováno, zjistí-li se odpovědná osoba za zranění pojištěnce nebo ať již nezbude než věc odložit, zjistí-li se, že si zranění přivodil sám pojištěnec, neznámý pachatel nebo nebylo-li shledáno na zranění pojištěnce cizí zavinění. Bez poskytnutí součinnosti zdravotní pojišťovně ze strany zraněného pojištěnce je zdravotní pojišťovna nucena požadované údaje získat z jiných zdrojů. V této souvislosti je třeba připomenout, že pojištěnec, který je zdravotní pojišťovnou osloven, by měl přistupovat při vyplňování dotazníku odpovědně tak, aby jím sdělené údaje byly věrohodné, úplné, konkrétní a přesné a mohly být spolehlivým základem pro úspěšné uplatnění nároku zdravotní pojišťovny vůči třetí osobě i v případném soudním řízení. Poskytnutím součinnosti pomůže pojištěnec zdravotní pojišťovně k navrácení finančních prostředků, představující vynaložené náklady svého léčení, zpět do systému veřejného zdravotního pojištění, který slouží dále k financování zdravotních služeb všech pojištěnců.