Dlouhodobý pobyt v zahraničí

Při pobytu delším než 6 měsíců lze pojištění u OZP ze zákona 48/1997 Sb. přerušit. Pojištěnec pojištění neplatí a pojišťovna nemůže za pojištěnce platit lékařské výkony. Přerušení pojištění lze realizovat pouze na základě vyplnění tiskopisu Prohlášení před odjezdem do ciziny, nikoliv zpětně.

Podrobné pokyny.
Úhrada pojistného při dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině

Od 1.7.2002 se změnil zákon o zdravotním pojištění tak, že mezistátní smlouvy už nestačí pro pokrytí dlouhodobého pobytu v cizině.

Pojištěnec není povinen po dobu dlouhodobého pobytu v cizině hradit pojistné za těchto podmínek:

  • Pobyt je dlouhodobý a nepřetržitý, delší než 6 měsíců.
  • Pojištěnec je v zahraničí zdravotně pojištěn.
  • Po návratu je pojištěnec povinen doložit pojištění v cizině. Obě výše uvedené podmínky musí být splněny současně. Při nesplnění těchto podmínek je pojištěnec povinen doplatit pojistné.
  • Návrat ze zahraničí je nutno neprodleně oznámit OZP. Dle zákona o veřejném zdravotním pojištění je zdravotní pojišťovna povinna hradit zdravotní péči až ode dne, kdy byl návrat z ciziny oznámen, zatímco pojištěnec je povinen platit pojistné ode dne ukončení resp. přerušení dlouhodobého pobytu.
  • Pojistné je možno přestat platit až po ohlášení pobytu v cizině zdravotní pojišťovně, je tedy nutno oznámit dlouhodobý pobyt před jeho zahájením. Kromě osob, které zahájily dlouhodobý nepřetržitý pobyt v zahraničí před datem 1.7.1993, nelze v žádném případě vyřídit neplacení pojistného až po návratu ze zahraničí.
  • Pojištěnec je povinen vrátit průkaz pojištěnce do 8 dnů od zahájení dlouhodobého pobytu. V případě neodevzdání průkazu má OZP podle zákona č. 48/1997 Sb. možnost uložit pokutu do 500,-Kč, při jeho neoprávněném použití před oznámením ukončení pobytu v cizině je stanovena sankce až 5000,- Kč.

Upozorňujeme, že pokud během doby, po kterou pojištěnec dle svého prohlášení pobývá dlouhodobě a nepřetržitě v cizině, uplatní některé zdravotnické zařízení v ČR požadavek na úhradu zdravotní péče, kterou mu poskytlo, bude OZP nucena kvalifikovat tuto skutečnost jako prokázané přerušení dlouhodobého pobytu v cizině a ukončit výjimku z povinnosti pojištěnce platit pojistné.
Pokud by tato událost nastala do 6 měsíců od počátku dlouhodobého pobytu v cizině, byl by pojištěnec povinen doplatit pojistné zpětně.

Vzhledem k tomu, že nárok na úhradu zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění vzniká pojištěnci v souladu s bodem 4. až dnem, kdy zdravotní pojišťovně návrat z ciziny ohlásí, byly by pojištěnci v plné výši vyúčtovány i náklady zdravotní péče, poskytnuté před tímto dnem a jejich úhrada by byla následně vymáhána.

K vyloučení obou těchto krajních variant, nepříjemných pro obě strany, proto doporučujeme řídit se důsledně postupy, uvedenými v předchozích odstavcích.

Tiskopis pro oznámení pobytu v zahraničí "Prohlášení pojištěnce" je zde k vyplnění a vytištění nebo je k dispozici na přepážkách pro styk s veřejností.

Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím