Asistenční služba - otázky a odpovědi

Je možné, aby mě Asistent zdraví objednal k lékaři, kterého jsem si sám/sama zvolil(a)?

Asistent zdraví Vám pomůže zajistit objednání ve vybrané síti ambulantních specialistů, zařazených do sítě AS OZP. V rámci ČR se jedná cca o 300 vybraných poskytovatelů zdravotních služeb, tj. lékařů. Může však nastat situace, že Vámi vybraný lékař v této síti nebude zařazen. Tyto případy řešíme individuálně.

Jsou v síti ambulantních specialistů také soukromé nemocnice?

Ano. Ve vybrané síti ambulantních specialistů jsou i lékaři některých soukromých nemocnic, jsou zde i lékaři některých městských nemocnic a odborných léčebných ústavů, ve kterých máme možnost sjednat výhodnější podmínky pro naše klienty, registrované v AS OZP.

Také u těchto poskytovatelů platí, že pokud by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení, může být odmítnut.

(Překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým).

Jsou v síti ambulantních specialistů také státní (fakultní) a krajské nemocnice?

Státní (fakultní) a krajské nemocnice mají s ohledem na svého zřizovatele a charakter poněkud odlišnou roli, proto není snadné je do sítě smluvních partnerů AS OZP zařadit.

Může mě Asistent zdraví objednat ke specialistovi v lázních a ozdravovně?

V současné době se jedná o charakterově odlišné poskytovatele zdravotních služeb, jako jsou nemocnice, polikliniky nebo ambulantní specialisté. Z těchto důvodů se ve vybrané síti AS OZP nenacházejí.

Jaký nadstandard mohu očekávat, objednám-li se přes Asistenta zdraví do soukromé nemocnice, odborného léčebného ústavu a uhradím-li si v ní nadstandardní služby?

Asistent zdraví nabídne v případě zájmu klienta i termín objednání dle Zvláštních podmínek AS OZP. Před prvním vyšetřením Vás koordinátoři asistenta zdraví informují o možných platbách za nadstandardní služby. Upozorňujeme, že se vždy jedná o smluvní cenu mezi klientem a lékařem (poskytovatelem zdravotních služeb), tzn., že je na klientovi, zda tuto nabídku využije, či bude mít zájem absolvovat léčbu bez nadstandardních poplatků.

Co se týká nadstandardu, můžete se setkat např. s platbou za níže uvedené služby:

 • jednolůžkový pokoj,
 • větší počet nelékařského personálu,
 • příjemné a klidné prostředí,
 • osobní lékař,
 • zvýšený komfort soukromí,
 • samostatné WC a sociální zařízení,
 • rehabilitační procedury nad rámec běžné léčby,
 • klimatizace,
 • kvalitnější strava apod.

Úhradu těchto služeb můžete vhodným způsobem krýt z případného pojištění pobytu v nemocnici, které mají klienti OZP rovněž k dispozici za výhodných podmínek.

Jakým způsobem/jakou cestou mohu podat svůj požadavek na Asistent zdraví?

Telefonicky - přes linku AS OZP (844 111 000) nebo telefonní informační linku OZP (261 105 555), přes VITAKARTU ONLINE, e-mailem na adresu: asozp@ozp.cz, nebo přes e-podatelnu OZP.

Jako klient jsem kontaktoval Asistent zdraví se svou záležitostí a nikdo se mi doposud neozval. V čem je problém?

Snažíme se vždy kontaktovat klienty co nejdříve je to kapacitně možné. Žádný z klientských požadavků nezůstane nikdy opomenut. Přes veškerou naši snahu mohou být důvody pozdního kontaktu následující:

 1. nepodařilo se nám Vás zastihnout na Vámi zadaných telefonických kontaktech, a to i přes opakované volání;
 2. je možné, že Vaše záležitost již byla vyřešena a zaslána na váš mail; odpověď jsme Vám s ohledem na její charakter posílali dopisem.(doporučujeme průběžně aktualizovat kontaktní údaje).

Podám-li svůj požadavek, do kdy mohu očekávat odpověď nebo řešení?

Každý požadavek se snažíme zpracovat prakticky obratem, při vyřizování některých požadavků jsme však limitováni komunikací a kapacitami dalších subjektů (zejména konkrétních lékařů). Přestože je tedy Váš požadavek zpracován okamžitě po jeho přijetí, je vždy nutné počítat s časovým upřesněním, které naleznete ve Výčtu rozsahu (jedná se o interní časová zpracování).

Podám-li požadavek, jak je dále s mým požadavkem nakládáno?

V případě, že byl Váš požadavek správně doručen, koordinátoři asistenta zdraví nebo lékaři na Vašem požadavku již pracují. Jakmile pro Vás budeme mít připravené řešení (např. v podobě termínu objednání), budete neprodleně kontaktován (telefonicky, mailem).

Co všechno mám uvést, pokud mám zájem o objednání k lékaři?

Popište, prosím, stručně Váš zdravotní problém, informujte nás, jaké termíny Vám vyhovují a můžete upřesnit Vaši časovou představu (ráno, dopoledne, odpoledne). Také je důležité přiložit lékařskou zprávu nebo doporučení, pokud je máte k dispozici.

Chtěl(a) bych konzultovat své zdravotní potíže. Jaké mám možnosti?

Asistent zdraví Vám nabízí tři základní možnosti, jak tento požadavek vyřešit:

 1. kontaktujete linku AS OZP a požádáte o konzultaci přímo s lékařem, který je Vám k dispozici 24 hodin denně 7 dnů v týdnu;
 2. kontaktujete linku AS OZP a požádáte o konzultaci s jiným lékařem - specialistou, který Vám AS OZP zprostředkuje;
 3. kontaktujete AS OZP prostřednictvím VITAKARTY ONLINE a využijete možností konzultace svého požadavku písemně mailem.

Jaká je cena telefonního hovoru na linku Asistent zdraví?

Linka Asistenta zdraví patří mezi tzv. "barevné" linky se sdílenými náklady. To znamená, že se u této modré linky o náklady na hovor dělíme s klientem, sdílíme 50% nákladů na daný hovor. Hovor je zpoplatněn sdíleným tarifem modrá linka dle tarifikace operátora, z jehož sítě voláte, cena volání se tedy liší v závislosti na operátorovi. U některého se volné jednotky dají uplatnit u jiného ne.

Telefon 844 111 000 jsme zřídili s cílem, aby to byla okamžitě a kdykoliv dostupná linka. Hovory na ní jsou řešeny téměř bez čekání a navíc z velké části trvají díky profesionálnímu přístupu a znalostem operátorů cca 2 - 3 minuty. Pokud je potřeba konzultace s lékařem, klient v případě "obsazeného" lékaře nečeká, je zpětně kontaktován, což už je bez jeho nákladů, protože hovor není veden z linky s předvolbou 844. Linku "844" jsme pro zdravotní asistenční službu zavedli i proto, abychom klientům nabídli zapamatovatelnou a snadno dostupnou linku.

Pro zlepšení dostupnosti Asistenta zdraví je Vám k dispozici také telefonní číslo 261 105 205.

Chtěl(a) bych konzultovat svou zdravotní záležitost s jiným lékařem. Co mám vše doložit a učinit?

Můžete jednoduše kontaktovat telefonní linku Asistenta zdraví a požádat o radu přímo lékaře nebo zaslat zdravotní dokumentaci na e-mailovou adresu: asozp@ozp.cz s vlastním požadavkem. Tytéž podklady můžete také předat na klientských centrech OZP nebo zaslat poštou či datovou schránkou. Je však nutné vzít na vědomí, že lékař na lince Vám nemůže poskytnout zcela přesnou konzultaci na základě neodborné dokumentace (např. fotografie z chytrého telefonu apod.). Telefonní konzultace se provádějí v lékařských odbornostech dle Výčtu rozsahu AS OZP. E-mailové konzultace se provádějí ve všech lékařských odbornostech.

Jak mohu dosáhnout co nejkratšího termínu objednání k lékaři?

Koordinátoři Asistenta zdraví se vždy maximálně snaží zajistit co nejkratší termín k objednání. V některých případech, například při vytížení konkrétního lékaře však může dojít k časovému omezení zajištění termínu. V případě dopravní zdravotní služby může být omezeno regionální pokrytí této služby. Proto na výše uvedené skutečnosti raději upozorňujeme také ve Zvláštních podmínkách AS OZP.

Co všechno je možné konzultovat s lékařem po telefonu?

Lékař může po telefonu klientovi pomoci vyhodnotit obecně aktuální zdravotní stav a jeho závažnost, může klientovi poskytnout rady, jak aktuální zdravotní stav zvládnout a příp. může klienta nasměrovat do zdravotnického zařízení vhodné odbornosti.

Naopak nemůže lékař po telefonu stanovit diagnózu z důvodu omezeného množství objektivních informací, ani posoudit vývoj diagnostikovaného onemocnění bez klinického vyšetření. Typicky tak nelze vyhodnotit závažnost vyrážky (a to ani přes telefon zaslané fotografie), posoudit na základě bolesti v kotníku, zda má klient zlomenou nohu po pádu z předešlého dne nebo doporučit antibiotika při bolestech v krku a vyloučit tak virózu apod.

Co není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění?

Ze zdravotního pojištění se nehradí vyšetření, prohlídky, léčivé přípravky, potraviny pro zvláštní lékařské účely a zdravotnické prostředky a jiné výkony provedené v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v zájmu a na žádost právnických osob.

Kdy může být klient lékařem odmítnut nebo nezaregistrován?

Zvolený lékař může odmítnout přijetí pojištěnce do své péče pouze tehdy, jestliže by jeho přijetím bylo překročeno únosné pracovní zatížení lékaře tak, že by nebyl schopen zajistit kvalitní zdravotní služby o tohoto nebo o ostatní pojištěnce, které má ve své péči. Jiná vážná příčina, pro kterou může zvolený lékař odmítnout přijetí pojištěnce, je též přílišná vzdálenost místa trvalého nebo přechodného pobytu pojištěnce pro výkon návštěvní služby. Míru únosného pracovního zatížení a závažnost příčiny pro nepřijetí pojištěnce do své péče posuzuje zvolený lékař.

Každé odmítnutí převzetí pojištěnce do péče musí být lékařem pojištěnci písemně potvrzeno.

Byl mi doporučen konkrétní smluvní lékař, ale chybí mi na něj kontakt?

Asistent zdraví pomůže vyhledat lékaře podle Vašeho požadavku ze sítě smluvních partnerů OZP.

Mám zájem nechat se nově zaregistrovat u jiného lékaře, můžu také využít Asistenta zdraví?

Nemusíte se zatěžovat vyhledáváním nového lékaře. Asistenta zdraví za Vás tuto část vyřeší a ušetří tak Váš čas.

Také u těchto poskytovatelů platí, že pokud by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení může být odmítnut (překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým).

Pomůže mi Asistent zdraví zkrátit objednací termíny, mám-li již poukaz na vyšetření?

Asistent zdraví umí zkrátit termín vyšetření tak, aby to bylo pro klienta maximálně výhodné a komfortní. Nejlépe, když nám poukaz na odborné vyšetření zašlete přímo přes VITAKARTU ONLINE nebo na asozp@ozp.cz, případně předáte na klientských centrech OZP.

Může si klient přes Asistenta zdraví zažádat o preventivní vyšetření nabízené OZP, nehrazená z veřejného zdravotního pojištění?

V rámci nabídky preventivních programů může OZP podle věkové kategorie vybrat nejvhodnější program, a to včetně objednání, zejména nemá-li k dispozici internetové připojení. Asistent zdraví vám může vysvětlit, jak nejlépe využít nabídku preventivních programů OZP. Může vám pomoci se objednat ke smluvním lékařům poskytujícím vyšetření civilizačních onemocnění včetně onkologických screeningů.

Poskytuje Asistent zdraví informace o zařízeních, která nabízí lékařskou pohotovostní službu v místě bydliště klienta?

Ano, tato služba OZP je připravena svým klientům takové služby běžně nabídnout.

Pokud není klient spokojen s lékařským ošetřením, může být objednán k jinému specialistovi?

Ano, objednání k jinému specialistovi zprostředkovává právě Asistent zdraví.

Také u těchto poskytovatelů platí, že pokud by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení může být odmítnut (překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým).

Je možné konzultovat postup v medicínsko-právní záležitosti po telefonu?

Ano, tato možnost je k dispozici, avšak pouze v základních otázkách týkající se veřejného zdravotního pojištění a běžných životních situacích.

Příklady: lékař mne odmítl ošetřit, lékař po mne požadoval poplatek za mnou vyžádanou službu, v místě výkonu praxe lékaře v době jeho nepřítomnosti nebyl uveden zástup - jak mám postupovat?

Základní informace ve vztahu ke zdravotnímu pojištění najdete přímo ZDE. Další či podrobnější otázky z této oblasti jsme připraveni vám zodpovědět prostřednictvím AS OZP.

Podle jakých pravidel se mám řídit, když chci služby Asistenta zdraví reklamovat?

OZP nemá k dispozici speciální Reklamační řád, nicméně jednotlivé připomínky a reklamace řešíme na základě individuální komunikace. K zaslání námitky můžete využít všechny komunikační kanály: linku Asistenta zdraví (844 111 000), mail (asozp@ozp.cz), Vitakartu Online apod.

Zmiňujete povinnost klienta čerpat asistenční služby účelně. Co tím konkrétně máte na mysli?

OZP chce obecně stimulovat své klienty k racionálnímu a odpovědnému přístupu při čerpání zdravotních služeb. Pod povinností účelného čerpání služeb se konkrétně myslí, že odpovědný pojištěnec čerpá zdravotní služby tak, že:

 1. navštěvuje ambulantní specialisty jen na základě doporučení registrujícího praktického lékaře, nebo pokud je u nich v dlouhodobé péči;
 2. absolvuje pravidelné preventivní prohlídky v zákonem stanovených časových intervalech;
 3. dodržuje režim a doporučení lékaře k léčbě, včetně termínů kontrol;
 4. nežádá po lékaři opakování vyšetření, laboratorních testů apod. bez vážné příčiny před tím, než konzultuje problém (např. s Asistentem zdraví);
 5. nenavštěvuje více lékařů stejné specializace bez vážného důvodu. Ke konzultacím při komplikovaných stavech a zdánlivě bezvýchodných situacích využívá Asistenta zdraví;
 6. nežádá dopravu hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, pokud máte možnost využít jiné způsoby dopravy bez rizika pro svůj zdravotní stav (např. dopravu zprostředkovanou Asistentem zdraví);
 7. využívá generických léčivých přípravků (léků) a vyžaduje od svého ošetřujícího lékaře, lékárníka nebo AS OZP informace o cenách zaměnitelných léků (např. v nejčastěji předepisovaných ATC skupinách);
 8. nežádá předepisování větších balení léků nad rámec skutečné potřeby; naopak při dlouhodobém užívání požaduje předepisování větších balení, které jsou v přepočtu na jednu dávku levnější;
 9. využívá očkování hrazených z veřejného zdravotního pojištění a respektuje povinná očkování;
 10. přistupuje k systému veřejného zdravotnictví s myšlenkou, že zdravotní služby nejsou zdarma;
 11. je-li spokojen se službami pojišťovny, doporučuje ji blízkým i známým za účelem zkvalitnění těchto služeb.

Tento výčet OZP považujte zároveň za Zásady účelného čerpání zdravotních služeb, o kterých je v Obecných a Zvláštních podmínkách zmínka.

Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím