Zeptejte se

Vážení klienti,

OZP je zdravotní pojišťovnou, která poskytuje maximální komfort v komunikaci a poskytovaných službách. Vědět o všem, co vás zajímá, je pro nás velmi důležité. V rubrice "ZEPTEJTE SE" vám proto chceme poskytnout jedinečný prostor a příležitost, oslovit nás s tím, co vás v rámci OZP a zdravotního pojištění nejvíce zajímá. Jsou to např. benefity pro pojištěnce či hospodaření s vybraným pojistným? Chcete vědět, co nového se chystá? Máte nápad, jak bychom naše služby mohli ještě vylepšit?

Pravidelně, jednou za měsíc, se s vámi v blogu na této stránce podělíme o TOP náměty, které nám zašlete. Proto směle do toho, těšíme se.

Generální ředitel OZP Ing. Radovan Kouřil

Pozor! Zaslané náměty jsou anonymní, nejsou určeny pro konkrétní odpověď tazateli. Máte-li konkrétní dotaz osobního charakteru a přejete-li si obdržet odpověď na svůj e-mail, využijte elektronické podatelny. V případě, že chcete konzultovat svůj zdravotní stav nebo se objednat k lékaři, a jste uživatelem VITAKARTY, využijte Online medicínskou poradnu nebo nonstop telefonní linku: 844 111 000 Asistenční služby. Pro komunikaci osobního charakteru využijte i web chat, nebo virtuální pobočku.

Představujeme ředitele a činnosti jednotlivých úseků OZP

Ing. Miroslav Chlumský - obchodní ředitel
MUDr. Jitka Vojtová, MBA - zdravotní ředitelka
Ing. Daniel Ballek, MBA - finanční ředitel
Ing. Milan Štěpánek - ředitel informatiky
MUDr. Pavla Kiovská, MBA - ředitelka divize Morava
Mgr. Marek Hrnčíř LL.M. - ředitel právního úseku

Obchodní úsek

Budování image OZP je jedním z hlavních úkolů obchodního úseku. Proto se zaměřuje na aktivity, které přímo směřují k široké veřejnosti. Klíčové je nejenom sestavení produktové nabídky benefitů s cílem motivovat pojištěnce k systematické a pravidelné péči o zdraví, ale i komunikace. Obchodní úsek rozhoduje také o účasti OZP na akcích souvisejících se zdravím, je odpovědný za projekt Zdravá firma a Každý krok pomáhá. Pod úsek spadají všechna klientská centra, Asistenční služba, Informační linka, marketing a PR včetně klientského časopisu BONUS.

Zdravotní úsek

Zabezpečuje smluvní vztahy s poskytovateli hrazených služeb a realizuje následné vyúčtování jimi poskytnuté péče ve všech segmentech hrazených služeb; provádí pravidelnou cílenou i operativní revizní a kontrolní činnost vykazovaných zdravotních služeb, průběžně realizuje a vyhodnocuje analýzy vykázané péče, včetně kontrol prostřednictvím informačního systému, nastavuje, spravuje a vyhodnocuje pilotní projekty realizované smluvními poskytovateli a hrazené ze základního fondu, schvaluje, zajišťuje odborná stanoviska, metodickou podporu a součinnost ve všech segmentech hrazených služeb pro odbornou i laickou veřejnost, aktivně se účastní všech odborných pracovních skupin a komisí v rámci Svazu zdravotních pojišťoven, Kanceláře zdravotního pojištění a MZ ČR.

Finanční úsek

Skládá se ze tří odborů. Ekonomický odbor zajišťuje mimo jiné vedení účetnictví, úhradu závazků OZP, controlling a reporting, zpracování Výroční zprávy OZP a Zdravotně pojistného plánu OZP. Odbor kontroly plateb pojistného zajišťuje servis pro pojištěnce a plátce pojistného. Mezi jeho hlavní činnosti patří zpracování změn v registru pojištěnců a zaměstnavatelů, správa pojistného spočívající v kontrole zákonných povinností plátců pojistného, zpracování přehledů OSVČ, vystavování potvrzení o bezdlužnosti. Odbor správy majetku a majetkových účastí poskytuje servisní podporu ostatním útvarům, zabezpečuje příjem a odesílání dokumentů a zajišťuje správu majetku OZP.

Úsek informatiky

V odpovědnosti má rozvoj a technickou podporu všech aplikací OZP. Stará se o klíčové interní aplikace pro chod společnosti, webové stránky OZP, portál VITAKARTU a dále i o různé podpůrné weby a aplikace pro poskytovatele zdravotních služeb i pojištěnce. Zaměřuje se také na obnovu a optimalizaci veškeré infrastruktury a zabezpečení sítě a dat společnosti. Mezi další činnosti IT patří například rozvoj robotizace interních procesů a implementace nového core systému pojišťovny, ale i zajištění potřebného reportingu, elektronické a tiskové korespondence s pojištěnci a poskytovateli zdravotních služeb.

Divize Morava

Úsek vznikl k 1.1.2012 s cílem vybudovat na Moravě zázemí pro komunikaci Oborové zdravotní pojišťovny hlavně s poskytovateli zdravotních služeb, a tím zlepšit pojištěncům bezproblémovou dostupnost zdravotní péče. Divize Morava identifikuje regionálně směřované požadavky poskytovatelů zdravotních služeb i pojištěnců, zajišťuje vyúčtování poskytnutých zdravotních služeb a smluvní a úhradovou problematiku v ambulantních zdravotnických zařízeních. Administruje Projekt Léčebné plány - Péče o chronické pacienty.

Právní úsek

Právní úsek má na starost tři klíčové oblasti. Právní podpora OZP a to jak vůči jiným útvarům OZP, např. při zadávání veřejných zakázek, tak navenek od zastupování OZP před soudy přes vymáhání pohledávek za plátci pojistného a vymáhání náhrad škod způsobených protiprávním jednáním vůči pojištěncům OZP až po vyřizování žádostí o informace od nejrůznějších osob. Právní úsek dále zajišťuje vedení správních řízení o nárocích pojištěnců a to jak na území ČR (např. lázeňská péče), tak i vyřizování požadavků pojištěnců v souvislosti s ošetřením v zahraničí. Právní úsek zároveň pečuje o zaměstnance OZP v oblasti personální.

Zeptejte se


TOP TÉMA MĚSÍCE

Jak ohlásit změnu bydliště zdravotní pojišťovně?

Pokud u pojištěnce dojde ke změně trvalého pobytu, zdravotní pojišťovna tuto informaci čerpá přímo ze základního registru obyvatel, čímž dojde automaticky k úpravě a pojištěnec již nic hlásit zdravotní pojišťovně nemusí.

V případě, že zdravotní pojišťovna ale tuto informaci nemůže automaticky čerpat ze základního registru obyvatel, neboť pojištěnec není v základním registru obyvatel veden, případně nedošlo k plnému ztotožnění jeho osoby, pojištěnec je povinen změnu pobytu nahlásit zdravotní pojišťovně do 30 dnů.

Když se pojištěnec v místě trvalého pobytu nezdržuje, je taktéž povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně adresu místa pobytu na území České republiky, kde se převážně zdržuje (tj. bydliště).

Kontaktní adresu je nezbytné zdravotní pojišťovně nahlásit do 30 dnů, a to prostřednictvím formuláře k oznámení změn, který je umístěn na www.ozp.cz v sekci Pojištěnci >> Formuláře >> Oznámení změn pojištěnce >> ZDE

Do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, je každý pojištěnec povinen oznámit své zdravotní pojišťovně také změny u jména, příjmení nebo rodného čísla.

Za nesplnění povinnosti oznámit tyto změny může zdravotní pojišťovna ze zákona uložit pojištěnci pokutu až do výše 500 Kč!

Starší odpovědi