Představujeme

Generální ředitel OZP

Ing. Radovan Kouřil
generální ředitel OZP

Ve zdravotnictví Ing. Radovan Kouřil působí od roku 1996. V současné době zastává funkci generálního ředitele Oborové zdravotní pojišťovny (OZP). Do roku 2010 vykonával funkci finančního ředitele Hutnické zaměstnanecké pojišťovny (dnes Česká průmyslová zdravotní pojišťovna). V letech 1997 až 2010 zastával funkci vedoucího ekonomické sekce Svazu zdravotních pojišťoven. Dále působil jako předseda představenstva Vitalitas pojišťovny a.s., člen představenstva Letiště Ostrava, a.s. a finanční ředitel Air Ostrava, s.r.o.

 

Ředitelé a činnosti jednotlivých úseků OZP

Ing. Miroslav Chlumský - obchodní ředitel
MUDr. Jitka Vojtová, MBA - zdravotní ředitelka
Ing. Daniel Ballek, MBA - finanční ředitel
Ing. Milan Štěpánek - ředitel informatiky
Mgr. Marek Hrnčíř LL.M. - ředitel právního úseku

Obchodní úsek

Budování image OZP je jedním z hlavních úkolů obchodního úseku. Proto se zaměřuje na aktivity, které přímo směřují k široké veřejnosti. Klíčové je nejenom sestavení produktové nabídky benefitů s cílem motivovat pojištěnce k systematické a pravidelné péči o zdraví, ale i komunikace. Obchodní úsek rozhoduje také o účasti OZP na akcích souvisejících se zdravím, je odpovědný za projekt Zdravá firma a Každý krok pomáhá. Pod úsek spadají všechna klientská centra, Asistenční služba, Informační linka, marketing a PR včetně klientského časopisu BONUS.

Zdravotní úsek

Zabezpečuje smluvní vztahy s poskytovateli hrazených služeb a realizuje následné vyúčtování jimi poskytnuté péče ve všech segmentech hrazených služeb; provádí pravidelnou cílenou i operativní revizní a kontrolní činnost vykazovaných zdravotních služeb, průběžně realizuje a vyhodnocuje analýzy vykázané péče, včetně kontrol prostřednictvím informačního systému, nastavuje, spravuje a vyhodnocuje pilotní projekty realizované smluvními poskytovateli a hrazené ze základního fondu, schvaluje, zajišťuje odborná stanoviska, metodickou podporu a součinnost ve všech segmentech hrazených služeb pro odbornou i laickou veřejnost, aktivně se účastní všech odborných pracovních skupin a komisí v rámci Svazu zdravotních pojišťoven, Kanceláře zdravotního pojištění a MZ ČR.

Finanční úsek

Skládá se ze tří odborů. Ekonomický odbor zajišťuje mimo jiné vedení účetnictví, úhradu závazků OZP, controlling a reporting, zpracování Výroční zprávy OZP a Zdravotně pojistného plánu OZP. Odbor kontroly plateb pojistného zajišťuje servis pro pojištěnce a plátce pojistného. Mezi jeho hlavní činnosti patří zpracování změn v registru pojištěnců a zaměstnavatelů, správa pojistného spočívající v kontrole zákonných povinností plátců pojistného, zpracování přehledů OSVČ, vystavování potvrzení o bezdlužnosti. Odbor správy majetku a majetkových účastí poskytuje servisní podporu ostatním útvarům, zabezpečuje příjem a odesílání dokumentů a zajišťuje správu majetku OZP.

Úsek informatiky

V odpovědnosti má rozvoj a technickou podporu všech aplikací OZP. Stará se o klíčové interní aplikace pro chod společnosti, webové stránky OZP, portál VITAKARTU a dále i o různé podpůrné weby a aplikace pro poskytovatele zdravotních služeb i pojištěnce. Zaměřuje se také na obnovu a optimalizaci veškeré infrastruktury a zabezpečení sítě a dat společnosti. Mezi další činnosti IT patří například rozvoj robotizace interních procesů a implementace nového core systému pojišťovny, ale i zajištění potřebného reportingu, elektronické a tiskové korespondence s pojištěnci a poskytovateli zdravotních služeb.

Právní úsek

Právní úsek má na starost tři klíčové oblasti. Právní podpora OZP a to jak vůči jiným útvarům OZP, např. při zadávání veřejných zakázek, tak navenek od zastupování OZP před soudy přes vymáhání pohledávek za plátci pojistného a vymáhání náhrad škod způsobených protiprávním jednáním vůči pojištěncům OZP až po vyřizování žádostí o informace od nejrůznějších osob. Právní úsek dále zajišťuje vedení správních řízení o nárocích pojištěnců a to jak na území ČR (např. lázeňská péče), tak i vyřizování požadavků pojištěnců v souvislosti s ošetřením v zahraničí. Právní úsek zároveň pečuje o zaměstnance OZP v oblasti personální.