Právní předpisy

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví je zřízena na základě zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, v platném znění, k tomu, aby prováděla veřejné zdravotní pojištění v souladu s platnými právními předpisy.

Dalšími nejdůležitějšími právními předpisy v této oblasti jsou zejména:

 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění.
 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění.
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění.
 • Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, v platném znění.
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
 • Vyhláška č. 579/2006 Sb., kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven, v platném znění.
 • Vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, v platném znění.
 • Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, v platném znění.
 • Vyhláška č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy, v platném znění.
 • Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.
 • Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.

Tyto právní předpisy jsou přístupné k fyzickému nahlédnutí v úředních hodinách na právním oddělení OZP, nebo na Portálu veřejné správy portal.gov.cz

Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím