Vycestování za účelem čerpání zdravotních služeb v zahraničí

- Ing. Radka Bradová, vedoucí odboru kontroly plateb pojistného

Číslo Uvozovací text Zařazení
informace
Obsah položky
1. Identifikační číslo úplná
-
2. Kód úplná
-
3. Pojmenování (název) životní situace základní
Vycestování za účelem čerpání zdravotních služeb v zahraničí
4. Základní informace k životní situaci základní
Podle § 14 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (dále jen "zákon č. 48/1997 Sb.") se ze zdravotního pojištění na základě žádosti pojištěnce poskytne náhrada nákladů vynaložených na hrazené přeshraniční služby, a to pouze do výše stanovené pro úhradu takových hrazených služeb, pokud by byly poskytnuty na území České republiky. Jestliže je náhrada nákladů na hrazené přeshraniční služby podmíněna udělením předchozího souhlasu, poskytne se mu náhrada nákladů pouze tehdy, byl-li předchozí souhlas udělen.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) základní
Pojištěnec, jeho zákonný zástupce, zmocněnec či zdravotnické zařízení.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace základní
Pojištěnec, jeho zákonný zástupce, zmocněnec nebo zdravotnické zařízení písemnou formou požádá o udělení souhlasu k vycestování za účelem čerpání zdravotních služeb v zahraničí. K žádosti je třeba přiložit lékařskou zprávu nebo jiný doklad vystavený poskytovatelem zdravotních služeb, v němž jsou specifikovány konkrétní zdravotní služby, které budou v zahraničí čerpány (stanovisko ošetřujícího lékaře nebo lékaře - specialisty v příslušném oboru, obsahující sdělení o základní diagnóze). Dále je doporučeno přiložit informace zahraničního poskytovatele o předpokládané ceně zdravotní péče, která má být čerpána a případné další relevantní dokumenty.
Jako hrazené přeshraniční služby, u nichž je poskytnutí náhrady nákladů podmíněno předchozím souhlasem, lze vymezit podle § 14 b odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., pouze
  • plánované hrazené služby, pro které jsou nařízením vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb stanoveny lhůty časové dostupnosti a které současně vyžadují hospitalizaci nebo vysoce specializované přístrojové nebo zdravotnické zařízení, nebo
  • hrazené služby, které zahrnují léčbu, která představuje zvláštní riziko pro pacienta nebo obyvatelstvo.
Podle § 14b odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o udělení předchozího souhlasu rozhoduje příslušná zdravotní pojišťovna na žádost pojištěnce. Žádost je nutné podat nejpozději před začátkem čerpání hrazených přeshraničních služeb.
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace základní
Písemnou žádostí adresovanou zdravotní pojišťovně s uvedením všech náležitostí.
8. Na které instituci životní situaci řešit základní
Na příslušné pobočce OZP. Kontakty na pobočky OZP naleznete zde.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit základní
Žádost o udělení souhlasu k vycestování za účelem čerpání zdravotních služeb v zahraničí lze zaslat poštou příslušnému pracovišti OZP nebo předat osobně na podatelně pobočky, expozitury nebo ředitelství OZP.
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou základní
Průkaz totožnosti nebo jiný doklad s fotografií, žádost o udělení souhlasu k vycestování za účelem čerpání zdravotních služeb v zahraničí, lékařskou zprávu nebo jiný doklad vystavený poskytovatelem zdravotních služeb, v němž jsou specifikovány konkrétní zdravotní služby, které budou v zahraničí čerpány (stanovisko ošetřujícího lékaře nebo lékaře - specialisty v příslušném oboru, obsahující sdělení o základní diagnóze). Dále je doporučeno přiložit informace zahraničního poskytovatele o předpokládané ceně zdravotní péče, která má být čerpána a případné další relevantní dokumenty.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici základní
Žádost o udělení souhlasu k vycestování za účelem čerpání zdravotních služeb v zahraničí naleznete na stránkách OZP zde.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit základní
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení základní
Proces posouzení žádosti a vydání rozhodnutí se řídí lhůtami danými zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace základní
Kromě žadatele nejsou stanoveni další účastníci.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány základní
Žadatel může být vyzván k doplnění svého podání
16. Elektronická služba, kterou lze využít základní
Pro elektronické podání lze využít aplikaci VITAKARTA, datovou schránku OZP: q9iadw9 nebo elektronickou podatelnu OZP.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje základní
Nařízeními EP a Rady (ES) 883/04 a 987/09 a Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související předpisy úplná
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují rozšířená
Odvolání - podává se ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí ve věci žádosti o náhradu nákladů vynaložených k čerpání zdravotních služeb v zahraničí k Rozhodčímu orgánu OZP prostřednictvím příslušného pracoviště OZP, které rozhodnutí vydalo. Proces odvolání je stanoven zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností rozšířená
Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy úplná
-
22. Další informace úplná
Předchozí souhlas může zdravotní pojišťovna podle § 14b odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb. odmítnout pouze, jestliže
  • by byl pojištěnec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu při čerpání hrazených přeshraničních služeb vystaven riziku, které nelze považovat za přijatelné, při zohlednění možného přínosu čerpání těchto hrazených přeshraničních služeb,
  • je důvodná obava, že by čerpání hrazených přeshraničních služeb mohlo mít za následek podstatné ohrožení veřejného zdraví,
  • ohledně toho, kdo má hrazené přeshraniční služby poskytnout, existuje důvodná obava, pokud jde o dodržování standardů a pokynů týkajících se kvality zdravotních služeb jím poskytovaných a o bezpečí pojištěnce, nebo
lze požadované zdravotní služby pojištěnci poskytnout na území České republiky ve lhůtě časové dostupnosti stanovené nařízením vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace)
je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
rozšířená
www.mzcr.cz
24. Související životní situace a návody, jak je řešit rozšířená
Refundace nákladů vynaložených k čerpání zdravotních služeb v zahraničí
25. Za správnost návodu odpovídá útvar úplná
Odbor kontroly plateb pojistného
26. Kontaktní osoba úplná
Ing. Radka Bradová, vedoucí odboru kontroly plateb pojistného
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni úplná
7.11.2019
28. Popis byl naposledy aktualizován základní
7.11.2019
29. Datum konce platnosti popisu základní
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace úplná
Nestanoveny.
Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím