Předepisování dlužného pojistného a penále k úhradě výkazem nedoplatků

- Ing. Radka Bradová, vedoucí odboru kontroly plateb pojistného

Číslo Uvozovací text Zařazení
informace
Obsah položky
1. Identifikační číslo úplná
-
2. Kód úplná
-
3. Pojmenování (název) životní situace základní
Předepisování dlužného pojistného na veřejné zdravotní pojištění a penále k úhradě výkazem nedoplatků
4. Základní informace k životní situaci základní
Nezaplatí-li plátce pojistného pojistné ve stanovené výši a včas, je OZP povinna vymáhat na dlužníkovi jeho zaplacení včetně penále. Pokud se plátce pojistného dostane do prodlení s úhradou pojistného na veřejné zdravotní pojištění, může OZP podle § 53 odst. 2 až 8 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, předepsat dlužné pojistné včetně penále výkazem nedoplatků.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) základní
Ve věci jedná OZP z moci úřední, pokud zjistí porušení povinnosti platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace základní
Po doručení výkazu nedoplatků má plátce pojistného povinnost předepsaný dluh uhradit ve stanovené lhůtě a dále postupovat podle podmínek uvedených na výkazu nedoplatků, včetně dodržení bankovního spojení, lhůty a vyměřené částky dluhu a penále.
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace základní
Před výkazem nedoplatku je plátce pojistného upozorněn výzvou nebo kontrolou na nesrovnalosti ve výši dlužného pojistného nebo penále. Plátce pojistného musí reagovat na vytýkanou nesrovnalost, popřípadě uhradit dlužné pojistné a penále.
8. Na které instituci životní situaci řešit základní
Seznam a kontakty pracovišť OZP, kde můžete řešit tuto životní situaci, naleznete zde.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit základní
Předepsané dlužné pojistné a penále výkazem nedoplatků může plátce řešit s příslušným pracovištěm OZP osobně nebo poštou. Seznam a kontakty pracovišť OZP naleznete zde.
Pro elektronickou komunikaci a podání lze využít aplikaci VITAKARTA, elektronickou podatelnu OZP nebo datovou schránku OZP: q9iadw9.
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou základní
Průkaz totožnosti, nebo jiný doklad s fotografií, popřípadě doklad opravňující k jednání v předmětné věci, výkaz nedoplatků a ostatní doklady rozhodné ve věci vyměřeného dluhu a penále.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici základní
Pro výkaz nedoplatků nejsou formuláře pro plátce pojistného k dispozici.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit základní
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení základní
Lhůta pro podání písemných námitek k výkazu nedoplatků je 8 dní od doručení výkazu nedoplatků. OZP rozhodne o podaných námitkách ve lhůtě 30 dnů od jejich doručení. Výkaz nedoplatků je vykonatelný dnem jeho doručení.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace základní
Další účastníci nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány základní
Plátce pojistného může být v případě podání námitek vyzván k doložení rozhodných skutečností.
16. Elektronická služba, kterou lze využít základní
Pro elektronické podání lze využít aplikaci VITAKARTA, datovou schránku OZP: q9iadw9 nebo elektronickou podatelnu OZP.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje základní
Postupuje se podle ustanovení § 53 odst. 2 až 8 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související předpisy úplná
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují rozšířená
Proti výkazu nedoplatků lze podat do 8 dnů od doručení k příslušnému pracovišti OZP písemné námitky. Důvod podání námitek je plátce pojistného povinen v námitkách uvést.
Na základě námitek vydá OZP do 30 dnů od jejich doručení rozhodnutí, kterým výkaz nedoplatků buď potvrdí, byla-li výše nedoplatků stanovena správně, nebo výkaz nedoplatků zruší. Pokud OZP nerozhodne o námitkách ve lhůtě 30 dnů od jejich doručení, pozbývá výkaz nedoplatků platnost. OZP je oprávněna výkaz nedoplatků zrušit z vlastního podnětu.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností rozšířená
V souvislosti s výkazem nedoplatků nejsou sankce stanoveny.
V případě nezaplacení je výkaz nedoplatků vymáhán exekucí.
21. Nejčastější dotazy úplná
Dotaz: Obdržel jsem výkaz nedoplatků, se kterým nesouhlasím, co můžu udělat?
Odpověď: Pokud nesouhlasíte s existencí dluhu na pojistném a penále nebo s jeho výší můžete do 8 dnů od doručení výkazu nedoplatků podat na adresu příslušného pracoviště OZP nebo ředitelství OZP písemné námitky, ve kterých důvody uvedete.
22. Další informace úplná
Do 8 dnů od doručení výkazu nedoplatků je možné podat žádost o odstranění tvrdosti zákona ve věci prominutí penále. Podmínky pro žádost o odstranění tvrdosti zákona jsou stanoveny v § 53a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace)
je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
rozšířená
Další informace lze získat z internetových stránek OZP, nebo využijte odkazy viz níže:
portal.gov.cz/
www.mzcr.cz
24. Související životní situace a návody, jak je řešit rozšířená
Vyměření dlužného pojistného a penále platebním výměrem. Pokuta za nesplnění nebo porušení povinnosti plátce. Odstraňování tvrdosti zákona při předepsání penále a pokut. Pravděpodobná výše pojistného.
25. Za správnost návodu odpovídá útvar úplná
Odbor kontroly plateb pojistného
26. Kontaktní osoba úplná
Ing. Radka Bradová, vedoucí odboru kontroly plateb pojistného
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni úplná
7.11.2019
28. Popis byl naposledy aktualizován základní
7.11.2019
29. Datum konce platnosti popisu základní
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace úplná
Nestanoveny.
Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím