Pokuta za nesplnění nebo porušení povinnosti plátce

- Ing. Radka Bradová, vedoucí odboru kontroly plateb pojistného

Číslo Uvozovací text Zařazení
informace
Obsah položky
1. Identifikační číslo úplná
-
2. Kód úplná
-
3. Pojmenování (název) životní situace základní
Pokuta za nesplnění nebo porušení povinnosti plátce
4. Základní informace k životní situaci základní
OZP dle zákona může uložit pojištěnci nebo zaměstnavateli pokutu za nesplnění nebo porušení povinnosti podle § 44 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů a § 26 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) základní
Ve věci jedná OZP z moci úřední, pokud zjistí porušení nebo nesplnění povinností.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace základní
Pokud již byla pokuta uložena platebním výměrem, je nutné z Vaší strany postupovat ve smyslu poučení uvedené v doručeném rozhodnutí.
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace základní
Seznam a kontakty pracovišť OZP, kde můžete řešit tuto životní situaci, naleznete zde.
Uložení pokuty předchází výzva k dodatečnému splnění povinnosti a dále oznámení o zahájení správního řízení. Zaměstnavatel nebo pojištěnec musí reagovat, popřípadě splnit vytýkanou povinnost z výzvy nebo oznámení o zahájení správního řízení.
Pokud vznikla nesrovnalost, například byla povinnost splněna před výzvou nebo oznámením o zahájení správního řízení, doložte tuto skutečnost OZP.
8. Na které instituci životní situaci řešit základní
Seznam a kontakty pracovišť OZP, kde můžete řešit tuto životní situaci, naleznete zde.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit základní
Pokuty za nesplnění nebo porušení povinnosti plátce můžete řešit s příslušným pracovištěm OZP osobně nebo poštou. Seznam a kontakty pracovišť OZP naleznete zde.
Pro elektronickou komunikaci a podání lze využít aplikaci VITAKARTA, elektronickou podatelnu OZP nebo datovou schránku OZP: q9iadw9.
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou základní
Průkaz totožnosti nebo jiný doklad s fotografií, popřípadě doklad opravňující k jednání v předmětné věci, platební výměr, rozhodné skutečnosti nebo doklady dokazující Vaše tvrzení.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici základní
K dodatečnému splnění povinností jsou k dispozici formuláře na stránkách OZP zde.
Formuláře v papírové formě jsou k dispozici na příslušných pobočkách OZP zde.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit základní
Účastník řízení je povinen uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1.000,- Kč.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení základní
Pokutu uloženou podle § 44 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy zdravotní pojišťovna zjistila neplnění oznamovací povinnosti plátcem pojistného, nejpozději do tří let od doby, kdy oznamovací povinnost měla být splněna.
Pokutu uloženou podle § 26 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se zdravotní pojišťovna dozvěděla o nesplnění nebo porušení povinnosti, nejpozději však do pěti let ode dne, kdy k nesplnění nebo porušení povinnosti došlo.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace základní
Další účastníci řízení nejsou stanoveny.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány základní
Účastník řízení může být vyzván k doplnění svého podání nebo k doložení uváděných skutečností.
16. Elektronická služba, kterou lze využít základní
Pro elektronické podání lze využít aplikaci VITAKARTA, datovou schránku OZP: q9iadw9 nebo elektronickou podatelnu OZP.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje základní
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související předpisy úplná
Pro základní zásady řízení se použije zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují rozšířená
Odvolání proti platebnímu výměru lze podat ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí, kterým byla pokuta uložena. O odvolání proti platebnímu výměru rozhoduje Rozhodčí orgán OZP.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností rozšířená
Za nesplnění nebo porušení povinnosti plátce pojistného může OZP uložit pokutu za nesplnění oznamovací povinnosti podle § 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, pojištěnci do výše 10.000,- Kč a zaměstnavateli do výše 200.000,- Kč. Při opakovaném nesplnění může být tato pokuta uložena ve dvojnásobné výši.

Pojištěnci může být uložena pokuta za nesplnění povinnosti uvedené v § 12 písm. e) (opětovné nesplnění povinnosti podrobit se preventivní prohlídce), písm. i) až k) uvedeného zákona nebo byl-li pojištěnec předčasně propuštěn z lůžkové péče pro soustavné hrubé porušování vnitřního řádu poskytovatele lůžkové péče, pojištěnec předčasně propuštěn z lůžkové péče pro soustavné hrubé porušování vnitřního řádu poskytovatele lůžkové péče, až do výše 500,- Kč a za prokázání se při poskytování hrazených služeb průkazem pojištěnce zdravotní pojišťovny, jejímž už není pojištěncem, pokuta až do výše 5.000,- Kč. Za nesplnění povinnosti zaměstnavatele podle § 45 odst. 4 zákona zaslat zdravotní pojišťovně kopii záznamů o pracovním úraze za uplynulý měsíc, až do výše 100.000,- Kč. Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy zdravotní pojišťovna zjistila nesplnění oznamovací povinnosti nebo porušení či nesplnění povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne, kdy porušení nebo nesplnění povinnosti došlo.

Za nesplnění povinnosti spojených s kontrolou podle § 22 odst. 3 písm. a) a b) záona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, nepředávání přehledu o platbách pojistného podle § 24 odst. 2 a 3 uvedeného zákona a povinností podle § 25 a za nepoužívání tiskopisu zdravotní pojišťovny podle § 28, lze uložit pokutu do výše 50.000,- Kč za jednotlivé nesplnění nebo porušení povinnosti. Pokutu lze uložit do dvou let ode dne, kdy se o porušení nebo nesplnění povinnosti OZP dozvěděla, nejpozději však do pěti let, kdy porušení nebo nesplnění povinnosti došlo.
21. Nejčastější dotazy úplná
-
22. Další informace úplná
Do nabytí právní moci platebního výměru, kterým byla uložena pokuta, má účastník řízení právo požádat o odstranění tvrdosti. Písemná žádost se podává k Rozhodčímu orgánu OZP prostřednictvím příslušného pracoviště OZP, které platební výměr vydalo.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace)
je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
rozšířená
Další informace lze získat z internetových stránek OZP, nebo využijte odkazy viz níže:
portal.gov.cz
www.mzcr.cz
24. Související životní situace a návody, jak je řešit rozšířená
Předepisování dlužného pojistného na veřejné zdravotní pojištění a penále k úhradě výkazem nedoplatků. Vyměření dlužného pojistného a penále platebním výměrem. Odstraňování tvrdosti zákona při předepsání penále a pokut. Pravděpodobná výše pojistného.
25. Za správnost návodu odpovídá útvar úplná
Odbor kontroly plateb pojistného
26. Kontaktní osoba úplná
Ing. Radka Bradová, vedoucí odboru kontroly plateb pojistného
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni úplná
7.11.2019
28. Popis byl naposledy aktualizován základní
7.11.2019
29. Datum konce platnosti popisu základní
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace úplná
Nestanoveny.
Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím