Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za osobu samostatně výdělečně činnou v souběhu se zaměstnáním, kde samostatná výdělečná činnost ...

- Ing. Radka Bradová, vedoucí odboru kontroly plateb pojistného

Číslo Uvozovací text Zařazení
informace
Obsah položky
1. Identifikační číslo úplná
-
2. Kód úplná
-
3. Pojmenování (název) životní situace základní
Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za osobu samostatně výdělečně činnou v souběhu se zaměstnáním, kde samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem příjmu
4. Základní informace k životní situaci základní
Pojištěnec je plátcem pojistného na zdravotní pojištění, pokud
  - podle § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
    (dále jen "zákon č. 48/1997 Sb.") je zaměstnancem
  - podle § 5 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., je osobou samostatně výdělečně činnou (dále jen "OSVČ").
Povinnost platit pojistné vzniká podle § 8 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., dnem nástupu zaměstnance do zaměstnání; dnem zahájení samostatné výdělečné činnosti (dále jen "SVČ").
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) základní
Podle § 10 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., je zaměstnavatel povinen nejpozději do osmi dnů od vzniku skutečnosti oznámit
  - nástup zaměstnance do zaměstnání
  - změnu zdravotní pojišťovny zaměstnance (pokud mu zaměstnanec tuto změnu sdělil)
  - vznik povinnosti státu platit za zaměstnance pojistné.
Podle § 10 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., je pojištěnec, který je OSVČ povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně zahájení a ukončení SVČ nejpozději do osmi dnů ode dne, kdy tuto činnost zahájil nebo ukončil. Pojištěnec, podnikající na základě živnostenského oprávnění, splní tuto povinnost i tehdy, učiní-li oznámení příslušnému živnostenskému úřadu
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace základní
Vyměřovacím základem u OSVČ je podle § 3a zákona č. 592/1992 Sb., od roku 2006 50 % příjmu ze SVČ po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení. Je-li vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, je OSVČ povinna podle odvést pojistné z minimálního vyměřovacího základu. Minimálním vyměřovacím základem se rozumí dvanáctinásobek 50 % průměrné mzdy.
Výše pojistného podle § 2 zákona č. 592/1992 Sb. činí 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období. Výši pojistného je jeho plátce povinen si sám vypočítat. Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.
Podle § 7 zákona č. 592/1992 Sb., OSVČ platí pojistné formou záloh na pojistné a doplatku pojistného na účet příslušné zdravotní pojišťovny za celý kalendářní měsíc. Záloha na pojistné je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.
Podle § 3a odst. 3 písm. b) zákona č. 592/1992 Sb., minimální vyměřovací základ neplatí pro osobu, která současně vedle SVČ je zaměstnancem a odvádí pojistné z tohoto zaměstnání vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro zaměstnance. Vyměřovacím základem je skutečný příjem po odpočtu výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmu.
OSVČ, která je současně zaměstnancem a SVČ není hlavním zdrojem jejích příjmů, není podle § 8 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., povinna platit zálohy na pojistné; pojistné zaplatí nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, za který se pojistné platí.
Nezaplatí-li plátce pojistného pojistné ve stanovené výši a včas, je příslušná zdravotní pojišťovna podle § 8 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., povinna vymáhat na dlužníkovi jeho zaplacení včetně penále.
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace základní
Oznámením o zahájení či ukončení SVČ. Oznámením o nástupu či ukončení zaměstnání.
8. Na které instituci životní situaci řešit základní
Na příslušné pobočce OZP. Kontakty na pobočky OZP naleznete zde.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit základní
Oznámení o změně platební kategorie lze podat písemně nebo osobně na všech pobočkách OZP.
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou základní
Průkaz totožnosti, vyplněný formulář Oznámení změn pojištěnce a příslušné dokumenty, dokládající zahájení či ukončení SVČ či nástup nebo ukončení zaměstnání.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici základní
Formuláře jsou k dispozici na pobočkách OZP nebo na internetových stránkách OZP zde.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit základní
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení základní
Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace základní
Kromě pojištěnce nejsou stanoveni další účastníci.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány základní
OSVČ je povinna podle § 24 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, předložit přehled o svých příjmech a výdajích.
Pokud zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je OSVČ povinna podle § 24 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., tuto skutečnost doložit do 30. dubna kalendářního roku, ve kterém má povinnost podat daňové přiznání za předchozí kalendářní rok.
16. Elektronická služba, kterou lze využít základní
Pro elektronické podání lze využít aplikaci VITAKARTA, datovou schránku OZP: q9iadw9 nebo elektronickou podatelnu OZP.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje základní
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.
18. Jaké jsou související předpisy úplná
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují rozšířená
Změní-li se dodatečně údaje oznámené na přehledu o příjmech a výdajích, jsou OSVČ povinny ohlásit změny do 8 dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděly, a dlužné pojistné doplatit do 30 dnů ode dne, kdy se o něm dozvěděly. Za účelem změn vyplní opravný přehled.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností rozšířená
Za nesplnění povinnosti předložení přehledu o příjmech a výdajích může zdravotní pojišťovna uložit plátci pojistného pokutu až do výše 50 000 Kč.
21. Nejčastější dotazy úplná
Dotaz: Jakým způsobem mohu splnit zákonnou oznamovací povinnost?
Odpověď: Oznámení o změně lze učinit elektronicky v aplikaci VITAKARTA ONLINE v sekci Online přepážka, kde jednoduše nastavíte aktuální údaje, včetně platební kategorie.
Další možností je formulář na stránkách OZP či jakoukoli jinou formou, která musí však vždy obsahovat identifikaci pojištěnce, oznamovanou skutečnost (změnu platební kategorie či dalších údajů), datum, od kdy ke změně došlo a podpis pojištěnce.

Dotaz: Jsem zaměstnanec na hlavní pracovní poměr, souběžně s OSVČ, přičemž SVČ není hlavní zdroj příjmu. Mám povinnost platit měsíční zálohy na pojistné? V jaké výši?
Odpověď: Pojištěnec není povinen platit měsíčně zálohy na pojistné. Úhrada pojistného bude provedena nejpozději do osmi dnů po podání přehledu o příjmech a výdajích formou doplatku. Pojistné bude vypočteno ze skutečné výše příjmů, nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ.
22. Další informace úplná
Minimální vyměřovací základ se podle § 3a odst. 4 zákona č. 592/1992 Sb., sníží na poměrnou část odpovídající počtu kalendářních měsíců, pokud OSVČ nevykonávala SVČ po celé rozhodné období nebo měla nárok na výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství jako OSVČ.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace)
je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
rozšířená
Další informace lze získat z internetových stránek OZP, nebo využijte odkazy viz níže:
portal.gov.cz/
www.mzcr.cz
www.mpsv.cz
24. Související životní situace a návody, jak je řešit rozšířená
Pokuta za nesplnění nebo porušení povinnosti plátce. Předepisování dlužného pojistného na veřejné zdravotní pojištění a penále k úhradě výkazem nedoplatků. Vyměření dlužného pojistného a penále platebním výměrem.
25. Za správnost návodu odpovídá útvar úplná
Odbor kontroly plateb pojistného
26. Kontaktní osoba úplná
Ing. Radka Bradová, vedoucí odboru kontroly plateb pojistného
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni úplná
7.11.2019
28. Popis byl naposledy aktualizován základní
7.11.2019
29. Datum konce platnosti popisu základní
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace úplná
Nestanoveny.
Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím