Odstraňování tvrdosti zákona při předepsání penále a pokut

- Ing. Radka Bradová, vedoucí odboru kontroly plateb pojistného

Číslo Uvozovací text Zařazení
informace
Obsah položky
1. Identifikační číslo úplná
-
2. Kód úplná
-
3. Pojmenování (název) životní situace základní
Odstraňování tvrdosti zákona při předepsání penále a pokut
4. Základní informace k životní situaci základní
OZP může odstraňovat tvrdost zákona u penále předepsaného do výše 20 tis. Kč ke dni doručení žádosti. U penále přesahujícího 20 tis. Kč může odstranit tvrdost Rozhodčí orgán OZP.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) základní
Písemnou žádost je oprávněn podat plátce pojistného, kterému bylo vyměřeno penále anebo jiná oprávněná osoba (např. dědic, opatrovník, zástupce na základě plné moci).
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace základní
O odstranění tvrdosti nelze rozhodnout, jestliže plátce neuhradil veškeré splatné pojistné do dne vydání rozhodnutí, na plátce pojistného byl podán návrh na prohlášení konkursu nebo plátce pojistného (právnická osoba) vstoupil do likvidace.
Podle Nařízení Komise ES č. 1998/2006 nesmí poskytnutá veřejná podpora de minimis (prominutá částka penále) přesáhnout u jednotlivého podniku v posledních třech fiskálních letech částku 200 000 EUR, počítaje v to všechny prostředky veřejné podpory poskytnuté v rámci podpory de minimis. Pokud je žadatel činný v odvětví silniční dopravy nesmí částka poskytnuté veřejné podpory de minimis přesáhnout v témže období 100 000 EUR.
Jestliže je žadatel činný v zemědělském odvětví a v odvětví rybolovu nesmí podle Nařízení Komise ES č. 1860/2004 poskytnutá veřejná podpora de minimis přesáhnout v posledních třech letech částku 30 000 EUR.
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace základní
Řešení této situace je možné výhradně na základě písemné žádosti, která musí být podána nejpozději do nabytí právní moci platebního výměru, kterým bylo předepsáno penále nebo pokuta. Jestliže se objeví nové skutečnosti, které žadatel bez vlastního zavinění nemohl uplatnit do nabytí právní moci platebního výměru, může být žádost podána do 3 let od právní moci platebního výměru.
V případě, že je penále předepsáno k úhradě formou výkazu nedoplatků, musí být žádost podána do 8 dnů od jeho doručení žadateli.
Žádost o odstranění tvrdosti je možné podat pomocí aplikace VITAKARTA, datovou schránku OZP: q9iadw9, nebo pomocí elektronické podatelny OZP, popřípadě osobně nebo poštou na pracovištích OZP. Seznam a kontakty pracovišť OZP naleznete zde.
8. Na které instituci životní situaci řešit základní
Seznam a kontakty pracovišť OZP, kde můžete řešit tuto životní situaci, naleznete zde.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit základní
Žádost o odstranění tvrdosti zákona lze zaslat poštou příslušnému pracovišti OZP nebo předat osobně na podatelně pobočky, expozitury nebo ředitelství OZP. Pro elektronické podání lze využít aplikaci VITAKARTA, elektronickou podatelnu OZP, nebo datovou schránku OZP: q9iadw9.
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou základní
Průkaz totožnosti nebo jiný doklad s fotografií, popřípadě doklad opravňující k jednání v předmětné věci, žádost o odstranění tvrdosti zákona, doklady dokazující Vaše tvrzení. Kromě písemné žádosti je ve specifických situacích vyžadováno doložení vyplněného formuláře "Čestné prohlášení" a doplatit veškeré splatné pojistné.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici základní
Použití formuláře není podmínkou podání žádosti.
V případě, že je nutné doložit "Čestné prohlášení", zašlete formulář Čestného prohlášení spolu ze žádostí na příslušné pracoviště OZP, popřípadě doručte OZP osobně.
Formuláře a čestné prohlášení jsou dostupné na stránkách OZP zde.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit základní
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení základní
Na řízení o prominutí penále se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.
V případě, že není vada podání, nebo jiné nedostatky ze strany žadatele, rozhoduje OZP zpravidla do 30 dnů od doručení žádosti o odstranění tvrdosti zákona.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace základní
Kromě žadatele nejsou stanoveni další účastníci.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány základní
Žadatel může být vyzván k doplnění svého podání nebo k doložení uváděných skutečností.
16. Elektronická služba, kterou lze využít základní
Pro elektronické podání lze využít aplikaci VITAKARTA, datovou schránku OZP: q9iadw9 nebo elektronickou podatelnu OZP.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje základní
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související předpisy úplná
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují rozšířená
Rozhodnutí o odstranění tvrdosti je rozhodnutím konečným.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností rozšířená
V souvislosti s vydáním rozhodnutí o odstranění tvrdosti zákona nejsou sankce stanoveny.
O odstranění tvrdosti zákona nelze kladně rozhodnout, jestliže plátce pojistného nezaplatil pojistné na zdravotní pojištění, na plátce pojistného byl podán insolvenční návrh, plátce pojistného vstoupil do likvidace, plátce pojistného nedoložil Čestné prohlášení.
21. Nejčastější dotazy úplná
-
22. Další informace úplná
Podrobné informace k podpoře de minimis je možné získat u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace)
je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
rozšířená
Další informace lze získat z internetových stránek OZP, nebo využijte odkazy viz níže:
portal.gov.cz
www.mzcr.cz
24. Související životní situace a návody, jak je řešit rozšířená
Předepisování dlužného pojistného na veřejné zdravotní pojištění a penále k úhradě výkazem nedoplatků. Vyměření dlužného pojistného a penále platebním výměrem. Pokuta za nesplnění nebo porušení povinnosti plátce.
25. Za správnost návodu odpovídá útvar úplná
Odbor kontroly plateb pojistného
26. Kontaktní osoba úplná
Ing. Radka Bradová, vedoucí odboru kontroly plateb pojistného
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni úplná
7.11.2019
28. Popis byl naposledy aktualizován základní
7.11.2019
29. Datum konce platnosti popisu základní
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace úplná
Nestanoveny.
Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím