Informace o OZP

Zveřejňované informace o OZP

dle § 21 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění vyhlášky č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy.

1. Název

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
(dále jen "OZP"), kód 207

2. Důvod a způsob založení

Provádění veřejného zdravotního pojištění v souladu s platnými právními předpisy pro pojištěnce, kteří jsou u ní zaregistrováni.
Výběr pojistného na zdravotní pojištění a kontrola tohoto výběru, včetně vymáhání pohledávek za pojistné, penále apod.
Kontrola využívání a poskytování zdravotních služeb hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Zprostředkování úhrad nákladů za poskytnuté zdravotní služby hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění v souladu s platnými právními předpisy a na základě uzavřených platných mezistátních smluv.
OZP byla zřízena dne 29. října 1992 rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky dne 15. 9.1992 pod č. j. 22-18938/92-2 podle zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách.

3. Organizační struktura

Organizační strukturu OZP tvoří ředitelství pojišťovny, pobočky pojišťovny, a případně i nižší organizační jednotky (např. expozitury).
Pobočky a expozitury OZP nemají vlastní právní subjektivitu a vykonávají činnost v souladu s Organizačním řádem OZP.
Postavení, vnitřní členění a činnost OZP upravuje Organizační řád OZP.
V čele OZP stojí generální ředitel, kterého jmenuje a odvolává Správní rada OZP.
Generální ředitel OZP je statutárním orgánem OZP a zastupuje ji.

Orgány pojišťovny jsou:
ředitel pojišťovny (dále jen "generální ředitel"),
správní rada,
dozorčí rada,
rozhodčí orgán,
výbor pro audit.
Správní radu OZP a Dozorčí radu OZP tvoří zástupci zaměstnavatelů a osob samostatně výdělečně činných, zástupci zaměstnanců a osob bez zdanitelných příjmů a členové jmenování Vládou ČR.
Aktuální personální obsazení orgánů OZP najdete ZDE.

4. Kontaktní spojení

Poštovní adresa sídla: Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4
Telefonní číslo: +420 261 105 555
Internetové stránky: www.ozp.cz
Podatelna: https://www.ozp.cz/o-pojistovne/podatelna-ozp
Elektronická podatelna: https://portal.ozp.cz/app/elektronicka-podatelna
Datová schránka: q9iadw9
Portál VITAKARTA

Kontaktní spojení úřadoven pro osobní návštěvu (poštovní adresy, úřední hodiny, telefonní a e-mailové adresy) - poboček a dalších kontaktních míst OZP jsou zveřejněna na internetových stránkách OZP - Kontaktní informace.

5. Případné platby lze poukázat

Informace o bankovních účtech OZP, kam lze poukazovat platby pojistného jsou zveřejněny na internetových stránkách OZP - sekce Pro plátce.

6. IČO

47114321

7. DIČ

CZ47114321

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Zdravotně pojistné plány OZP, Výhledy a Výroční zprávy OZP jsou zveřejněny na internetových stránkách OZP.

8.2. Rozpočet

Rozpočet je součástí zdravotně pojistného plánu OZP

9. Žádosti o informace

Základní informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
OZP je povinným subjektem k podání informací, a to podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění změn a doplňků (dále jen zákon).
Žádosti o poskytnutí informací podle tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně na všech pobočkách OZP.
Žádost lze zároveň zaslat elektronicky a to výhradně na adresu elektronické podatelny: zadosti.informace@ozp.cz nebo prostřednictvím datové schránky.
Informace v obvyklém rozsahu jsou podávány bezplatně. Úhrady za poskytování informací viz níže bod 12.
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí žadateli. Odvolání se podává u příslušného organizačního útvaru OZP, který rozhodl v prvním stupni. Odvolání musí mít náležitosti podle zákona a musí být z něho zřejmé, proti čemu směřuje.
Přehled poskytnutých informací je k dispozici ZDE.

10. Příjem podání a podnětů

Žádosti, oznámení, podání a podněty dle příslušných zákonů (např. zák. č. 48/1997 Sb.) lze podat na všech kontaktních místech OZP (viz bod 4.). Některé žádosti, oznámení a podání dle uvedených zákonů se podávají písemně na předepsaných tiskopisech - formulářích.
Formuláře jsou k dispozici na webových stránkách OZP, sekce Formuláře.
Žádosti, oznámení a podání lze OZP zaslat také elektronicky na adresu: https://portal.ozp.cz/app/elektronicka-podatelna. Pokud jde o žádosti podávané v režimu zákona č. 106/1999 Sb., viz výše bod 9.
V rámci správního řízení je možné podání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem (prostřednictvím elektronické podatelny). Pokud je podání učiněno pomocí jiných technických prostředků bez použití zaručeného elektronického podpisu, musí být podání do 5 dnů potvrzeno dle předchozí věty (viz § 37 odst. 4 správního řádu).

11. Předpisy

11.1. Nejdůležitější používané předpisy

OZP se ve své činnosti a při poskytování informací řídí zejména následujícími předpisy: https://www.ozp.cz/o-pojistovne/pravni-predpisy

11.2. Vydané právní předpisy

OZP není oprávněna vydávat právní předpisy.

12. Úhrady za poskytování informací

Dle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, OZP požaduje úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace dle následujícího sazebníku úhrad. OZP je oprávněna žádat úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů a s odesláním informací žadateli. OZP je oprávněna si vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací (? 1 hodina práce odborného pracovníka).

12.1. Sazebník úhrad

Pořízení kopií

kopieA4A3
jednostranná1,00 Kč1,80 Kč
oboustranná2,00 Kč3,60 Kč
1 strana výtisku z tiskárny1,00 Kč 

Technické nosiče dat

Nosič 
DVD    15,- Kč
CD    10,- Kč
Flash-disk  100,- Kč

Odeslání informací

Náklady na poštovní služby dle ceníku provozovatele poštovních služeb

Vyhledání informací

Za 1 hodinu práce odborného pracovníka   566,- Kč.
Pokud vyhledání informací zabere čas kratší než 1 hodinu, hodinová sazba za vyhledání se neúčtuje.
Hrazení nákladů podle tohoto sazebníku je OZP požadováno pouze tehdy, přesáhnou-li náklady na poskytnutí informace částku 100,00 Kč bez nákladů na odeslání informací. V případě použití jiného technického nosiče dat než uvedeného v tabulce výše se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat.
V případě, že OZP bude úhradu požadovat, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností, a jakým způsobem, byla výše úhrady vyčíslena.
Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, OZP žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta neběží.
Úhradu lze provést bezhotovostním převodem na bankovní účet, který OZP žadateli sdělí společně s vyúčtováním nákladů.
Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 16. 8. 2021.

12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informacíd

Přehled rozhodnutí nadřízeného orgánu je k dispozici ZDE.

13. Licenční smlouvy

OZP licenční smlouvy neuzavírá.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. je součástí každoroční výroční zprávy OZP. Výroční zprávy OZP jsou zveřejněny na internetových stránkách OZP.

15. Seznam úkonů orgánu veřejné moci - návody pro řešení životních situací

Seznam životních situací: