Informace o OZP

Zveřejňované informace o OZP

dle § 21 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

A. Název

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207)
(dále jen "OZP")

B. Důvod a způsob založení

Provádění veřejného zdravotního pojištění v souladu s platnými právními předpisy pro pojištěnce, kteří jsou u ní zaregistrováni.
Výběr pojistného na zdravotní pojištění a kontrola tohoto výběru, včetně vymáhání pohledávek za pojistné, penále apod.
Kontrola využívání a poskytování zdravotních služeb hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Zprostředkování úhrad nákladů za poskytnuté zdravotní služby hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění v souladu s platnými právními předpisy a na základě uzavřených platných mezistátních smluv.

C. Organizační struktura

Organizační strukturu OZP tvoří ředitelství pojišťovny, pobočky pojišťovny, a případně i nižší organizační jednotky (např. expozitury).
Pobočky a expozitury OZP nemají vlastní právní subjektivitu a vykonávají činnost v souladu s Organizačním řádem OZP.
Postavení, vnitřní členění a činnost OZP upravuje Organizační řád OZP.
V čele OZP stojí generální ředitel, kterého jmenuje a odvolává Správní rada OZP.
Generální ředitel OZP je statutárním orgánem OZP a zastupuje ji.

Orgány pojišťovny jsou:
ředitel pojišťovny (dále jen "generální ředitel"),
správní rada,
dozorčí rada,
rozhodčí orgán,
výbor pro audit.
Správní rada OZP a Dozorčí rada OZP zabezpečují účast pojištěnců, zaměstnavatelů pojištěnců a státu na řízení OZP.

D. Kontaktní spojení

adresa: Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4
telefon: 261 105 555
fax: 261 105 300
datová schránka: q9iadw9
elektronická podatelna: https://portal.ozp.cz
internet: www.ozp.cz
Portál VITAKARTA-ONLINE

Kontaktní spojení (poštovní adresy, úřední hodiny, telefonní a faxová čísla a e-mailové adresy) na pobočky a další kontaktní místa OZP jsou zveřejněny na internetových stránkách OZP - Kontaktní informace.

E. Případné platby lze poukázat

Informace o bankovních účtech OZP, kam lze poukazovat platby pojistného jsou zveřejněny na internetových stránkách OZP - viz sekce Pro plátce (Informace pro OSVČ a OBZP).

F. IČO

47114321

G. DIČ

CZ47114321

H. Dokumenty

I. Seznamy hlavních dokumentů

Zdravotně pojistný plán OZP, Výhled a Výroční zpráva OZP jsou zveřejněny na internetových stránkách OZP.

J. Rozpočet

Rozpočet je součástí zdravotně pojistného plánu OZP

K. Žádosti o informace

Základní informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
OZP je povinným subjektem k podání informací, a to podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění změn a doplňků (dále jen zákon).
Žádosti o poskytnutí informací podle tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně na všech pobočkách OZP.
Žádost lze zároveň zaslat elektronicky a to výhradně na adresu elektronické podatelny: zadosti.informace@ozp.cz.
Informace v obvyklém rozsahu jsou podávány bezplatně.
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí žadateli.
Odvolání se podává u příslušného organizačního útvaru OZP, který rozhodl v prvním stupni. Odvolání musí mít náležitosti podle zákona a musí být z něho zřejmé, proti čemu směřuje.

L. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, oznámení a podání dle příslušných zákonů (např. zák. č. 48/1997 Sb.) lze podat na všech kontaktních místech OZP (viz bod D). Některé žádosti, oznámení a podání dle uvedených zákonů se podávají písemně na předepsaných tiskopisech (viz bod N).
Žádosti, oznámení a podání lze OZP zaslat také elektronicky na adresu: https://portal.ozp.cz. Pokud jde o žádosti podávané v režimu zákona č. 106/1999 Sb. lze je podávat na adresu: zadosti.informace@ozp.cz.
V rámci správního řízení je možné podání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem (prostřednictvím elektr. podatelny). Pokud je podání učiněno pomocí jiných technických prostředků bez použití zaručeného elektronického podpisu, musí být podání do 5 dnů potvrzeno dle předchozí věty (viz § 37 odst. 4 správního řádu).

M. Opravné prostředky

Odvolání, případně další opravné prostředky proti rozhodnutí, kterým OZP rozhoduje o právech a povinnostech osob, se podávají tomu orgánu, který vydal rozhodnutí, proti němuž opravný prostředek směřuje.

N. Formuláře

Formuláře jsou k dispozici na webových stránkách OZP, sekce Formuláře.

O. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Seznam životních situací:

P. Předpisy

Q. Nejdůležitější používané předpisy

OZP se ve své činnosti a při poskytování informací řídí zejména následujícími předpisy:

  • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
  • zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

R. Vydané právní předpisy

OZP není oprávněna vydávat právní předpisy.

S. Úhrady za poskytování informací

Dle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, OZP požaduje úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace dle následujícího sazebníku úhrad. OZP je oprávněna žádat úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů a s odesláním informací žadateli
OZP je oprávněna si vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací.

T. Pořízení kopií

kopieA4A3
jednostranná1,00 Kč1,80 Kč
oboustranná2,00 Kč3,60 Kč
1 strana výtisku z tiskárny1,00 Kč 

U. Technické nosiče dat

Nosič 
DVD14,80 Kč
CD  9,80 Kč

V. Odeslání informací

Náklady na poštovní služby dle ceníku provozovatele poštovních služeb

X. Vyhledání informací

Za každou započatou hodinu    327,00 Kč
Pokud vyhledání informací zabere čas kratší než 1 hodinu, hodinová sazba za vyhledání se neúčtuje.
Hrazení nákladů podle tohoto sazebníku je OZP požadováno pouze tehdy, přesáhnou-li náklady na poskytnutí informace částku 100,00 Kč bez nákladů na odeslání informací. V případě použití jiného technického nosiče dat než uvedeného v tabulce výše se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat.
V případě, že OZP bude úhradu požadovat, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena.
Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, OZP žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta neběží.
Úhradu lze provést bezhotovostním převodem na bankovní účet, který OZP žadateli sdělí společně s vyúčtováním nákladů.
Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 2.2.2017.

Y. Licenční smlouvy

OZP licenční smlouvy neuzavírá.

Z. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy se řadí mezi hlavní dokumenty OZP, která je v časové řadě za posledních pět let zveřejňuje na svých internetových stránkách - sekce Tiskové centrum.

Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím