Pravidla programu slev a výhod PRO-FIT s OZP

 1. Organizátorem programu "PRO-FIT s OZP" (dále jen PRO-FIT) je výhradně Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (dále jen OZP).

 2. Program PRO-FIT představuje komplex služeb a zboží, při jejichž čerpání či nákupu získává pojištěnec OZP slevu z ceny či jiné zvýhodnění poskytované partnerem zařazeným do tohoto programu.
  Přitom se může jednat o slevu z ceny, poskytnutí služby zdarma, speciální cenu, dárek či jinou zákaznickou výhodu dle rozhodnutí partnera.
  Veškeré slevy a zvýhodnění jsou poskytována partnerem na základě jeho svobodného rozhodnutí a OZP je nefinancuje z vlastních zdrojů.

 3. Základní podmínkou pro využívání výhod PRO-FIT je pojistný vztah klienta k OZP. Využívání programu není omezeno věkem, za nezletilé osoby rozhoduje jejich zákonný zástupce.

 4. Nárok na výhody vyplývající z PRO-FIT mají pouze ti pojištěnci OZP, kteří před prvním čerpáním předloží poskytovateli/partnerovi průkaz pojištěnce OZP a splní event. další podmínky stanovené tímto partnerem. Jednou z takových podmínek může být předložení dalšího identifikačního dokladu.

 5. OZP zveřejňuje seznam partnerů programu PRO-FIT na internetové adrese http://www.ozp.cz/benefity/program-slev-a-vyhod, případně i v dalších médích tak, aby obsahoval platné informace. Přes veškerou snahu může dojít k situaci, že informace nebudou po určitý čas aktualizované. V takovém případě OZP nenese žádnou odpovědnost za event. vzniklou újmu či škodu.

 6. Pojištěnci OZP mohou výhody vyplývající z PRO-FIT čerpat dnem jejich zveřejnění na: http://www.ozp.cz/benefity/program-slev-a-vyhod.

 7. Slevy a další výhody vycházejí výhradně z nabídky partnera, který je zodpovědný za jejich poskytnutí v náležitém rozsahu a kvalitě. OZP jejich poskytnutí negarantuje a zároveň ani nenese odpovědnost za kvalitu služeb či zboží.

 8. Partner je oprávněn vyžadovat a kontrolovat splnění podmínek pro poskytnutí slev a výhod v souladu s těmito Pravidly. V této souvislosti je oprávněn zaznamenat si číslo průkazu pojištěnce OZP a datum a výši/způsob poskytnutí slevy či jiné výhody. Na základě těchto údajů nemůže identifikovat konkrétní osobu a proto k jejich sběru a použití není nutný souhlas klienta.

 9. V případě, že klient bude názoru, že mu sleva či jiné zvýhodnění v souladu s podmínkami partnera a těmito Pravidly nebyly řádně poskytnuty, může toto oznámit OZP na adresu pojišťovny:

  Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
  Roškotova 1225/1
  140 00 Praha 4
  tel.: 261 105 555
  fax: 261 105 300
  elektronická podatelna: https://portal.ozp.cz
  datová schránka: q9iadw9

  OZP se pokusí o zjednání nápravy, nemůže však garantovat výsledek a neručí za poskytnutí slevy či výhody.

 10. Program PRO-FIT platí na dobu neurčitou, přičemž OZP si vyhrazuje právo rozhodovat o jeho rozšíření či ukončení platnosti při respektování smluvních ujednání uzavřených s partnery programu. OZP zároveň může kdykoli měnit tato Pravidla, která jsou platná vždy k datu jejich zveřejnění.