Příspěvky pro onkologicky nemocné

Program příspěvků pro onkologicky nemocné

Cílovou skupinou jsou onkologicky nemocní pojištěnci OZP, kteří v souvislosti se svým onemocněním absolvovali náročnou zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Náš program se snaží podpořit jejich návrat do aktivního života.

Nabízíme příspěvek ve výši až 4000 Kč, který lze čerpat prostřednictvím speciální žádosti o čerpání. Konkrétně lze tento příspěvek čerpat na paruky, epitézy, lymfodrenáže po ablaci prsu, stomické pomůcky, inkontineční pomůcky, respirátory a roušky.

Podmínky čerpání příspěvku

Platnost programu: 10. 1. - 30. 11. daného kalendářního roku

Akceptace účtenek: účtenky musí být vydané daném kalendářním roce a v době podání žádosti nesmí být starší než 12 měsíců od vystavení. V lednu je možné v rámci programu využít i účtenky z prosince předešlého roku.

Příspěvek lze využít pouze jednorázově bez ohledu na výši účtenky; v rámci jedné žádosti je možné využít více účtenek.

Podmínkou čerpání je doložení diagnózy nebo probíhající léčby onemocnění

Podmínkou čerpání příspěvku je absolvování právními předpisy stanovené pravidelné u praktického lékaře v uplynulých 2 letech.

Obecné podmínky čerpání kuponů:

Příspěvek mohou čerpat všichni stávající pojištěnci (bývalí, odchozí ani budoucí pojištěnci preventivní programy čerpat nemohou).

Příspěvek lze čerpat:

  1. prostřednictvím papírových formulářů na přepážkách a expoziturách OZP
  2. prostřednictvím aplikace VITAKARTA - viz sekce BONUSY - Katalog benefitů
  3. akceptovány budou i žádosti zaslané poštou a datovou schránkou
  4. E-mailové žádosti se scany účtenek nebudou akceptovány!

Příspěvky v rámci Kuponů lze čerpat bez ohledu na stav konta kreditů ve VITAKARTĚ.

Před čerpáním programu si pečlivě pročtěte obecné Podmínky pro čerpání zdravotně preventivních programů OZP.

Žádost pojištěnce o příspěvky je možné uplatnit pouze do vyčerpání plánovaných finančních prostředků (prostředky jsou určené na každý program zvlášť) či do data platnosti programu.

V případě vyčerpání finančních prostředků na daný program si OZP vyhrazuje právo ukončit program kdykoli během roku.

Dokumenty ke stažení

ve formátu PDF
Žádost o čerpání příspěvku pro onkologicky nemocné klienty
Dokument PDF | 855 kB