Podmínky čerpání zdravotně preventivních programů OZP

platné od 1. 1. 2024

Obsah

 1. Preambule
 2. Nejdůležitější ustanovení
 3. Základní pojmy
 4. Pravidla čerpání Zdravotně preventivních programů
 5. Specifikace a náležitosti Žádosti
 6. Platební podmínky
 7. Další práva a povinnosti
 8. Přechodná a závěrečná ustanovení

 

1. Preambule

Tyto Podmínky čerpání zdravotně preventivních programů (dále též jen "Podmínky čerpání ZPP") blíže specifikují pravidla čerpání těchto programů a platební podmínky, práva a povinnosti žadatelů a další otázky s čerpáním programů související.

 

2. Nejdůležitější ustanovení

Níže uvedený text shrnuje na některá zásadní ustanovení. Tím se nikterak nesnižuje váha nebo význam ostatních ustanovení, avšak níže uvedeným ustanovením byste měli věnovat zvýšenou pozornost:

 

3. Základní pojmy

 

4. Pravidla čerpání Zdravotně preventivních programů

 1. Konkrétní pravidla a kritéria čerpání jednotlivých Zdravotně preventivních programů (např. doba trvání jednotlivých Zdravotně preventivních programů či informace o přípisu a exspiraci kreditů), včetně případných dalších požadavků na způsobilost Žadatele (např. věk či délka pojištění u OZP), specifikace dokladů (zejména typy dokladů a doba jejich platnosti), které je nutné při čerpání doložit, jsou uvedeny na webových stránkách www.ozp.cz nebo též v jiných elektronických komunikačních prostředcích souvisejících s daným Zdravotně preventivním programem (např. v aplikaci v rámci portálu VITAKARTA).

 2. OZP na dotaz Žadatele sdělí konkrétní pravidla a kritéria čerpání Zdravotně preventivních programů prostřednictvím svých kontaktů a kontaktních míst, příp. jinými dostupnými komunikačními prostředky.

 3. OZP si vyhrazuje právo tato pravidla a kritéria v odůvodněných případech jednostranně změnit. Tyto změny OZP uveřejňuje na webových stránkách, případně jinými dostupnými komunikačními prostředky.

 4. Nabídka Zdravotně preventivních programů nezakládá nárok na jejich čerpání.

 5. Některé Zdravotně preventivní programy nelze čerpat souběžně. O této skutečnosti je Žadatel informován v rámci konkrétních pravidel čerpání jednotlivých Zdravotně preventivních programů.

 6. V rámci Zdravotně preventivních programů nelze čerpat finanční prostředky určené na úhradu zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a na ostatní nároky vyplývající ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

 7. OZP si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně stanovit časový limit (zejména prostřednictvím lhůty či doby exspirace kreditů v aplikaci VITAKARTA) i finanční limit (zejména prostřednictvím paušální částky či převodním kurzem kreditů aplikaci VITAKARTA čerpání jednotlivých Zdravotně preventivních programů. V případě Zdravotně preventivních programů, jejichž výše čerpání je určena převodním kurzem, si OZP vyhrazuje právo jednostranně měnit i tyto kurzy.

 

5. Specifikace a náležitosti Žádosti

 1. Žádost je dostupná na webových stránkách www.ozp.cz, a to vždy u konkrétního Zdravotně preventivního programu a lze ji podat pouze stanoveným způsobem, uvedeným v pravidlech konkrétního programu.

 2. Žadatelé s Registrací mohou některé Zdravotně preventivní programy čerpat prostřednictvím aplikace VITAKARTA. O této skutečnosti jsou Žadatelé informováni prostřednictvím VITAKARTY a v rámci pravidel příslušných Zdravotně preventivních programů.

 3. Žádosti o čerpání Zdravotně preventivních programů je možné podávat do 30. 11. 2024, pokud není u jednotlivých programů či v portálu VITAKARTA uvedeno jinak. Specifická pravidla má čerpání programů za kredity, které je možné čerpat celoročně s ohledem na exspiraci připsaných kreditů.

 4. OZP se zavazuje zpracovat Žádost do 30 dnů po dodání všech předepsaných dokumentů, pokud není určeno jinak.

 5. Pro účely zpracování Žádosti je rozhodné datum jejího doručení na adresu OZP určenou pro příslušnou Žádost a související dokumentaci. V případě Žádosti podané prostřednictvím aplikace VITAKARTA je rozhodným datem datum elektronického odeslání požadavku.

 6. OZP může v odůvodněných případech (např. z důvodu limitovaných finančních prostředků či vytížení personálních kapacit) stanovit typ Žádostí, jejichž zpracování upřednostní.

 7. OZP může odmítnout Žádost vyjma jiného i z důvodu nevyrovnanosti závazků vyplývajících pro Žadatele, resp. pro osobu čerpající Zdravotně preventivní program, z veřejného zdravotního pojištění.

 8. OZP může odmítnout Žádost, u níž jsou dokumenty nutné k jejímu posouzení použity Žadatelem opakovaně nebo jsou použity více Žadateli, případně jsou použity nedůvěryhodným způsobem (např. jsou-li pozměněné nebo jakkoli znehodnocené).

 9. Platnost dokumentu - Dokladu o úhradě:
  1. Akceptovány jsou doklady o úhradě pouze v české měně.
  2. Na dokumentu o úhradě musí být jednoznačně patrné provedení úhrady, u faktury musí být přiloženo potvrzení o úhradě.
  3. Pokud není stanoveno v rámci konkrétního programu jinak, jsou akceptovány tyto doklady o úhradě
   • KUPONY: doklady maximálně 3 měsíce staré, vydané v tom roce, ve kterém je program vyhlášen. Výjimku tvoří doklady za prosinec, jež je možné uplatnit v lednu následujícího roku.
   • U vybraných programů jsou akceptovány účtenky za posledních 12 měsíců (viz podmínky jednotlivých programů)
   • U programů za kredity jsou akceptovány doklady max. 3 měsíce staré
   • Účtenky, které byly zaplacené Sodexo, Endered kartami apod. (zaměstnaneckými benefity) nebudou akceptovány
  4. Každý doklad o úhradě může být v rámci čerpání použit pouze jednou/jednorázově.
  5. Ručně vyplňované doklady o úhradě (paragony, stvrzenky, příjmové doklady atd.) musí obsahovat razítko provozovatele či poskytovatele služby.
  6. OZP je oprávněna ověřit pravost dokladu u poskytovatele služby.
  7. Poškozené, přepisované či neúplné doklady nemohou být akceptovány.

 

6. Platební podmínky

 1. Na základě Žádosti a předepsaných dokumentů jsou finanční prostředky vypláceny výhradně bezhotovostním způsobem v české měně, a to na bankovní účet uvedený v Žádosti. OZP nenese žádnou odpovědnost za správnost vyplněného čísla bankovního účtu v Žádosti, ani za správnost vyplnění jakýchkoli jiných údajů Žadatelem. Složenkou na adresu mohou být finanční prostředky vypláceny pouze ve výjimečných případech.

 2. V případě čerpání Zdravotně preventivních programů prostřednictvím VITAKARTY, zjistí Žadatel minimální a maximální výši finančních prostředků v rámci této aplikace. Konkrétní výši čerpaných finančních prostředků určuje Žadatel. Poskytnutí finančních prostředků je nenárokové. Finanční prostředky v rámci aplikace VITAKARTA nejsou Žadatelům vypláceny jiným způsobem, než způsobem uvedeným v těchto Podmínkách čerpání ZPP. Nevyčerpané finanční prostředky či kredity (například z důvodu jejich exspirace) propadají ve prospěch OZP, která je efektivně využije pro přípravu dalších Zdravotně preventivních programů.

 

7. Další práva a povinnosti

V případě, že Žadatel nedodrží tyto Podmínky čerpání ZPP, je OZP oprávněna požadovat vrácení vyplacených finančních prostředků po Žadateli

 

8. Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Tyto Podmínky čerpání ZPP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2024.

 2. Tyto Podmínky čerpání ZPP jsou k dispozici na webových stránkách OZP na adrese www.ozp.cz, případně též v aplikaci VITAKARTA.