Smluvní síť OZP ve světle nařízení vlády ČR o místní a časové dostupnosti vyjmenovaných zdravotních služeb

Dovolujeme si vás informovat, že od 1. ledna 2013 je účinné nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb, které je publikováno ve Sbírce zákonů pod č. 307/2012 Sb.

Místní dostupnost je definována jako rozhodná maximální dojezdová doba vyjadřující dostupnost zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění (dále jen "hrazené služby"), aniž je blíže specifikován způsob dopravy, kterým má být služby dosaženo. Nicméně se má za to, že jde o vymezení dojezdové vzdálenosti při jízdě autem.
Časová dostupnost je definována jako maximální lhůta pro poskytnutí vyjmenovaných druhů plánovaných zdravotních služeb vyjmenovaných v nařízení vlády. Poskytnutí těchto služeb je z důvodu veřejného zájmu třeba plánovat tak, aby pojištěncům k nim byl zajištěn dostatečný, trvalý a vyvážený přístup maximálně ve lhůtě v nařízení vlády uvedené. Lhůta musí být lékařsky odůvodnitelná a je stanovena na základě objektivního lékařského posouzení současného zdravotního stavu pojištěnce, anamnézy a pravděpodobného průběhu jeho nemoci, bolestivosti nebo povahy jeho onemocnění.
Pokud je třeba s ohledem na aktuální zdravotní stav pacienta, některé z vyjmenovaných plánovaných zdravotních služeb, uvedených v příloze č. 2 nařízení vlády č.307/2012 Sb., poskytnout dříve, poskytnou se v takovém případě v režimu akutní nebo neodkladné zdravotní péče a lhůty uvedené v příloze č. 2 se nepoužijí.

V návaznosti na výše uvedené a po prověření sítě smluvních poskytovatelů zdravotních služeb informujeme své klienty, že OZP objektivně disponuje dostatečně širokou sítí smluvních poskytovatelů hrazených služeb a svým pojištěncům místní i časovou dostupnost nařízením vlády vyjmenovaných zdravotních služeb zaručuje.
Pokud by přesto z Vašeho pohledu nebyla místní a časová dostupnost zdravotních služeb zajištěna v rozsahu stanoveném nařízením vlády (předpokládáme, že se tak může stát opravdu jen ve výjimečných a ojedinělých případech), lze se se žádostí o zajištění dané služby obrátit na Telefonní informační centrum tel: 261 105 555, nebo na elektronickou podatelnu OZP.

Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím