Vedoucí odboru právních agend plateb pojistného

Jméno *
Přijmení *
Email *
Telefon
Průvodní dopis
Životopis *
Ostatní přílohy
Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení uchazeče

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, se sídlem Praha 4, Roškotova 1225/1, PSČ 140 00, IČO: 471 14 321, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 7232, (dále jen „OZP“), má zájem zpracovat a uschovat v personální databázi OZP osobní údaje obsažené v mém profesním životopise, a to pouze pro účely náboru a výběru na volné pracovní pozice. Doba zpracování činí nejvýše 1 rok ode dne poskytnutí profesního životopisu. Poté budou mé osobní údaje skartovány a likvidovány.

Níže v tomto souhlasu se zpracováním osobních údajů a poučení uchazeče dávám svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný souhlas s výše popsanou operací prováděnou s mými osobními údaji. Jsem si vědom/vědoma svého práva svůj souhlas kdykoli odvolat, a to písemně na adrese OZP, Praha 4, Roškotova 1225/1, PSČ 140 00, nebo emailem na adrese eva.pisova@ozp.cz. Osobní údaje budou na základě mého souhlasu zpracovány OZP, a to manuálně i automatizovaně.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů OZP jsou: pan Jan Kouba, kontaktní adresa Praha 4, Roškotova 1225/1, PSČ 140 00, email: jan.kouba@ozp.cz, telefon: 261 105 231.

Mám právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se mé osoby a požadovat informace podle ustanovení článku 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení“), jejich opravu nebo výmaz ve smyslu článku 17 nařízení, popřípadě omezení zpracování podle článku 18 nařízení, a vznést námitku proti zpracování podle článku 21 nařízení, jakož i právo na přenositelnost údajů podle článku 20 nařízení. Dále mám právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Poskytování osobních údajů je dobrovolné. Jsem si vědom/vědoma svého práva na to, aby OZP bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, a dále mám právo na doplnění neúplných osobních údajů. Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, OZP oznámí toto porušení bez zbytečného odkladu mně, coby subjektu údajů.

Volná místa v OZP