Informace OZP o distančních výkonech

Aktualizace k 24. 11. 2020

I.

Odb. psychiatrie, klinická psychologie a adiktologie

OZP oznamuje svým smluvním partnerům odbornosti psychiatrie, klinické psychologie a adiktologie, že v souvislosti se současnou epidemiologickou situací v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 se zdravotní pojišťovny sdružené ve Svazu zdravotních pojišťoven společně dohodly, že svým smluvním partnerům těchto odborností umožní u pacientů, kteří se nemohou dostavit k ošetření do ordinace lékaře fyzicky z důvodu akutního respiračního infektu, nařízené izolace či karantény, provádět jejich ošetření distančním způsobem.

Z důvodu minimalizace administrativní náročnosti procesu spojeného s rozšiřováním smluvně sjednaného rozsahu zdravotních služeb pak bude možné toto ošetření vykázat pojišťovně k úhradě stávajícími kódy výkonů, jejichž definice je pro účel distančního ošetření modifikovaná.

Jedná o následující výkony:

35050 - Telefonická konzultace psychiatra nebo klinického psychologa v péči o jeho pacienta
Jedná se o telefonický kontakt ošetřujícího lékaře/klinického psychologa s pacientem nebo s osobami jeho prostředí v případech změny zdravotního stavu, potřeby sledování a kontroly, léčebné porady, kdy není nutná nebo možná osobní návštěva z důvodu akutního respiračního infektu nebo izolace či karantény v souvislosti s epidemiologickou situací COVID-19.
Podrobný popis výkonu, včetně podmínek pro provádění a vykazování je v přiloženém registračním listu k výkonu 35050 (k dispozici zde).

38023 - Minimální kontakt adiktologa s pacientem
Jedná se o intervenční, kontrolní a edukativní výkon pro odbornou práci s pacienty zahrnující intervenci, předávání informací o účincích a rizicích zneužívané návykové látky, včetně doporučení a postupů minimalizace rizik spojených se zneužíváním těchto látek, poskytnuý z důvodu akutního respiračního infektu nebo izolace či karantény v souvislosti s epidemiologickou situací COVID-19 telefonickým kontaktem.
Podrobný popis výkonu, včetně podmínek pro provádění a vykazování je v přiloženém registračním listu k výkonu 38023 (k dispozici zde).

 

II.

Primární péče, ambulantní specializovaná péče, včetně klinických psychologů a logopedů

S platností od 1. 7. 2020 OZP umožňuje svým smluvním partnerům odb.:

nasmlouvat a užívat nově zavedený výkon:

09557 - Telemedicína - videokonzultace vzdáleným přístupem
Jedná se o videokonzultaci vzdáleným přístupem, kterou může iniciovat lékař i pojištěnec, event. jeho zákonný zástupce, a to především v případě potřeby konzultace při změně zdravotního stavu nebo kontroly či léčebné rady v situacích, kdy není nutná nebo možná osobní návštěva v ordinaci.
Podrobný popis výkonu, včetně podmínek pro provádění a vykazování je v přiloženém registračním listu k výkonu 09557 (k dispozici zde).

 

III.

Odb. všeobecný praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost

Praktičtí lékaři odb. 001 a 002 mohou za účelem poskytování zdravotních služeb registrovaným pojištěncům, kteří se nemohou dostavit fyzicky do ordinace z důvodu respiračního infektu bez alarmujících příznaků, kdy z epidemiologických důvodů není vhodná návštěva poskytovatele zdravotních služeb, nebo z důvodu nařízené izolace či karantény pro onemocnění COVID-19, provádět telefonické nebo e-mailové konzultacea v rámci nich i preskripci léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.

Tato péče je vykazována výkonem:

01300 - (VZP) Distanční konzultace zdravotního stavu praktickým lékařem

 

IV.

Odb. klinická stomatologie a ortodoncie

S platností od 12. 10. 2020, kdy došlo k vyhlášení nouzového stavu, mohou stomatologové provádět z důvodu nutnosti řešení organizace péče v souvislosti s onemocněním COVID-19 konzultace svých pacientů i distančním způsobem (tj. telefonicky, e-mailem, telekonferencí, videohovorem apod.), a to i u dětí do 18 let.

K úhradě takto provedené distanční ošetření/vyšetření/konzultaci vykazují (i u dětí do 18 let) kódem:

00944 - Signální výkon epizody péče/kontaktu u pacientů od 18 let věku v souvislosti s vyšetřením v ordinaci zubního lékaře

 

V.

S platností od počátku nouzového stavu, tj. od data provedení 5.10.2020, OZP akceptuje rovněž následující výkony distanční terapie

09614 - (VZP) Distanční konzultace zdravotního stavu ambulantním specialistou
09616 - (VZP) Distanční konzultace zdravotního stavu ambulantním specialistou u pacienta se závažným chronickým onemocněním
35831 - (VZP) Distanční konzultace zdravotního stavu psychiatrem nebo psychologem
35832 - (VZP) Distanční zhodnocení psychického stavu sestrou pro péči v psychiatrii
38030 - (VZP) Distanční konzultace zdravotního stavu adiktologem.

Nutné obecné podmínky pro užití a vykázání uvedených výkonů:

 

09614 - Distanční konzultace zdravotního stavu ambulantním specialistou

nasmlouvat:

další podmínky:

OF = 1/1 den, 6/1 čtvrtletí;
čas výkonu = 10 min.
bodová hodnota = 117

 

09616 - Distanční konzultace zdravotního stavu ambulantním specialistou u pacienta se závažným chronickým onemocněním

další podmínky:

OF = 1/1 den, 6/1 čtvrtletí;
čas výkonu = 20 min.
bodová hodnota = 234

 

35831 - Distanční konzultace zdravotního stavu psychologem nebo psychiatrem

další podmínky:

OF = 4/1 měsíc, 12/1 čtvrtletí;
čas výkonu = 30 min.
bodová hodnota = 352

 

38030 - Distanční konzultace zdravotního stavu adiktologem

další podmínky:

OF = 4/1 měsíc, 12/1 čtvrtletí;
čas výkonu = 30 min.
bodová hodnota = 253

 

35832 - Distanční zhodnocení psychického stavu sestrou pro péči v psychiatrii

další podmínky:

OF = 4/1 měsíc, 12/1 čtvrtletí;
čas výkonu = 30 min.
bodová hodnota = 194