Přihláška novorozence k OZP (207)

POZOR – formulář slouží výhradně k nahlášení nově narozeného dítěte pojišťovně matky

Vítejte v aplikaci – ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ PRO PŘIHLÁŠENÍ NOVOROZENCE K OZP.

Následující formulář Vám umožní snadno a rychle, z pohodlí Vašeho domova či kanceláře, informovat OZP - pojišťovnu matky dítěte, o jeho narození a usnadní Vám tak splnění zákonem dané oznamovací povinnosti.

Děkujeme za Vaši důvěru a přejeme Vám pevné zdraví.

Vaše OZP

1
Základní osobní údaje matky
Přijmení matky
Jméno matky
Číslo pojištěnce (rodné číslo)
Datum narození matky
Datum nástupu na MD

Kontaktní adresa (adresa trvalého pobytu bude použita z Centrálního registru obyvatel)
Ulice
Číslo popisné/orientační
Obec
PSČ
2
Osobní údaje matky pro elektronickou komunikaci
Telefon
E-mail
3
Základní osobní údaje dítěte
Přijmení dítěte
Jméno dítěte
Číslo pojištěnce (rodné č. z rodného listu)
Datum narození dítěte
1
Informace o zpracování osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, IČO: 471 14 321, se sídlem Praha 4, Roškotova 1225/1, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 7232, (dále jen „OZP“). Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů OZP jsou: e-mail: dpo@ozp.cz, telefon: 261 105 196, adresa sídla OZP.

Účelem zpracování osobních údajů je provádění veřejného zdravotního pojištění na základě zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, v platném znění, a zákona 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, v platném znění. Právním základem zpracování je článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení“), jedná se o zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na OZP, jakožto zdravotní pojišťovnu, vztahuje.

Poskytnutí základních osobních údajů je zákonným požadavkem a pojištěnec je povinen za daným účelem osobní údaje poskytnout (v opačném případě nebude možné ze strany OZP dostát legislativnímu účelu zpracování). Poskytnutí údajů podle bodu č. 2. výše je dobrovolné a slouží k zajištění efektivní komunikace mezi Vámi a OZP. OZP Vám také může zasílat informace a novinky o své činnosti a službách zaměřených na podporu zdraví. OZP Vaše osobní údaje uchovává po dobu trvání pojistného vztahu a dále po dobu 10 let od ukončení pojištění, resp. od vyrovnání všech vzájemných závazků, a dále po dobu nezbytně nutnou pro účely evidence hrazených zdravotních služeb.

Máte právo požadovat od OZP přístup k osobním údajům a informace podle článku 15 nařízení, právo na opravu (doplnění) osobních údajů podle článku 16 nařízení nebo výmaz z důvodů uvedených v článku 17 nařízení, popřípadě omezení zpracování podle článku 18 nařízení, máte právo vznést námitku proti zpracování podle článku 21 nařízení, jakož i právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, OZP Vám oznámí toto porušení bez zbytečného odkladu.

OZP je oprávněna využít Vaše jméno, příjmení, adresu a elektronické kontaktní údaje za účelem zasílání informací a novinek o své činnosti a službách zaměřených na podporu zdraví na základě oprávněného zájmu podle článku 6 odst. 1 písm. f) nařízení. Kdykoli máte právo vznést námitku proti tomuto využití Vašich osobních údajů, na jejímž základě OZP již nebude Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat. Stejně tak z důvodu oprávněného zájmu na ochranu osobních údajů proti zneužití Vás OZP může požádat o provedení monitorovaného verifikačního hovoru výhradně za účelem potvrzení podání této přihlášky.

2
Souhlas se zasíláním nabídek produktů a služeb partnerů OZP na podporu zdraví

V souladu s článkem 6 odst. 1. písm. a) nařízení můžete níže udělit svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa a elektronické kontaktní údaje za účelem zasílání nabídek produktů a služeb smluvních partnerů OZP uvedených na webových stránkách OZP www.ozp.cz. Nabídky se týkají podpory zdraví. Udělení souhlasu je dobrovolné a nemá žádný vliv na vztah mezi Vámi/Vašeho dítěte a OZP. Nad rámec práv uvedených výše máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to písemně na adrese OZP: Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4 nebo na adrese dpo@ozp.cz, a právo na přenositelnost osobních údajů podle článku 20 nařízení.

V případě Vašeho zájmu si můžete pro Vás i Vámi zastupované dítě zřídit zdarma přístup do zabezpečeného portálu VITAKARTA prostřednictvím našich webových stránek www.ozp.cz, kde máte k dispozici dálkový přístup k Vašemu osobnímu účtu s údaji o službách hrazených z veřejného zdravotního pojištění podle § 43 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. Tento portál slouží i jako komunikační kanál s OZP a můžete skrze něj například čerpat benefity poskytované ze strany OZP.

Další informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na stránkách OZP www.ozp.cz, sekce Informace, nadpis Ochrana osobních údajů.
V případě Vašeho zájmu si můžete pro Vás i Vámi zastupované dítě zřídit zdarma přístup do zabezpečeného portálu VITAKARTA prostřednictvím našich webových stránek www.ozp.cz, kde máte k dispozici dálkový přístup k Vašemu osobnímu účtu s údaji o službách hrazených z veřejného zdravotního pojištění podle § 43 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. Tento portál slouží i jako komunikační kanál s OZP a můžete skrze něj například čerpat benefity poskytované ze strany OZP.