Přihláška novorozence k OZP (207)

POZOR – formulář slouží výhradně k nahlášení nově narozeného dítěte pojišťovně matky

Vítejte v aplikaci – ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ PRO PŘIHLÁŠENÍ NOVOROZENCE K OZP.

Následující formulář Vám umožní snadno a rychle, z pohodlí Vašeho domova či kanceláře, informovat OZP – pojišťovnu matky dítěte, o jeho narození a usnadní Vám tak splnění zákonem dané oznamovací povinnosti.

Děkujeme za Vaši důvěru a přejeme Vám pevné zdraví.

Vaše OZP

1
Povinné osobní údaje matky
Přijmení
Jméno
Číslo pojištěnce (rodné číslo)
Datum narození
Datum nástupu na MD

Kontaktní adresa (adresa trvalého pobytu bude použita z Centrálního registru obyvatel)
Ulice
Číslo popisné/orientační
Obec
PSČ
2
Nepovinné osobní údaje matky
Telefon
E-mail
3
Povinné osobní údaje dítěte
Přijmení
Jméno
Číslo pojištěnce (rodné č. z rodného listu)
Datum narození
1
Prohlášení
Prohlašuji, že všechny údaje, které jsem uvedla na této přihlášce, jsou pravdivé a úplné.
Beru na vědomí, že uvedené osobní údaje jsou Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, se sídlem Praha 4, Roškotova 1225/1, PSČ 140 21, IČO: 471 14 321, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 7232, (dále jen „OZP“), zpracovávány za účelem provádění veřejného zdravotního pojištění podle právního řádu ČR. Poskytnutí „povinných“ osobních údajů je zákonným požadavkem a jsem povinna za daným účelem osobní údaje poskytnout. Jejich zpracování se řídí obecným nařízením o ochraně osobních údajů (č. 2016/679) a souvisejícími právními předpisy.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jsou: adresa: Praha 4, Roškotova 1225/1, PSČ 140 21, email: dpo@ozp.cz.


2
Souhlas klienta u nepovinných osobních údajů a práva klienta v souvislosti se zpracováním osobních údajů
Dávám tímto svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v „nepovinném" rozsahu email a telefon, a to pro účely evidenční, kontaktování mé osoby s nabídkou využití preventivních programů OZP, portálu VITAKARTA ONLINE a pro účely jiných marketingových akcí, včetně marketingu třetích stran (jejichž list je k dispozici na webových stránkách OZP). Za marketingovým účelem podle předchozí věty dávám souhlas k tomu, aby OZP využila moji adresu pro doručení listovních zásilek. Jsem si vědoma svého práva svůj souhlas kdykoli odvolat, a to písemně na adrese OZP: Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4 nebo na adrese osobni.udaje@ozp.cz. Výše uvedené osobní údaje budou na základě mého souhlasu zpracovány ze strany OZP.

Osobní údaje budou uloženy u OZP po dobu trvání pojistného vztahu pojištěnce a OZP a dále po dobu nezbytně nutnou - přihlášení pojištěnce a změny OZP likviduje ve lhůtě 25 let od uzavření dokumentu. Promlčení pojistného je upraveno v § 16 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, v platném znění.

Mám právo požadovat od OZP přístup k osobním údajům týkajícím se mé osoby coby pojištěnce a požadovat informace podle ustanovení článku 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení“), jejich opravu ve smyslu článku 16 nařízení, popřípadě omezení zpracování podle článku 18 nařízení, a vznést námitku proti zpracování podle článku 21 nařízení, jakož i právo na přenositelnost údajů podle článku 20 nařízení. Mám dále právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Jsem si vědoma svého práva na to, aby OZP bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje a též práva na doplnění neúplných osobních údajů. Za tímto účelem se zavazuji OZP neprodleně informovat o změně osobních údajů.

Dále mám právo na výmaz osobních údajů ve smyslu článku 17 nařízení (v režimu souhlasu), právo vznést námitku proti zpracování podle článku 21 nařízení (pokud vznesu námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovány). Poskytování osobních údajů v „nepovinném“ rozsahu je dobrovolné, nejsem povinna dotčené osobní údaje poskytnout.

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, OZP oznámí toto porušení bez zbytečného odkladu mně, coby subjektu údajů.