Vyměření dlužného pojistného a penále platebním výměrem

- Ing. Radka Bradová, vedoucí odboru kontroly plateb pojistného

Číslo Uvozovací text Zařazení
informace
Obsah položky
1. Identifikační číslo úplná
-
2. Kód úplná
-
3. Pojmenování (název) životní situace základní
Vyměření dlužného pojistného a penále platebním výměrem
4. Základní informace k životní situaci základní
Ve sporných případech placení pojistného a penále, rozhoduje v souladu s § 53 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, platebními výměry. Odvolání proti platebnímu výměru nemá odkladný účinek na dlužné pojistné.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) základní
Ve věci jedná OZP z moci úřední, pokud zjistí porušení povinnosti platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace základní
Po doručení platebního výměru má plátce pojistného povinnost vyměřený dluh uhradit ve stanovené lhůtě a postupovat podle podmínek uvedených na platebním výměru, včetně dodržení bankovního spojení, lhůty a vyměřené částky dlužného pojistného a penále.
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace základní
Před doručením platebního výměru je plátci pojistného doručena výzva a dále oznámení o zahájení správního řízení. Plátce pojistného musí reagovat na vytýkané skutečnosti, popřípadě uhradit pojistné a penále dle dispozice uvedené ve výzvě nebo oznámení o zahájení správního řízení. Pokud vznikla nesrovnalost, například ve výši dlužného pojistného a penále, doloží plátce pojistného OZP rozhodné skutečnosti.
8. Na které instituci životní situaci řešit základní
Seznam a kontakty pracovišť OZP, kde můžete řešit tuto životní situaci, naleznete zde.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit základní
Předepsání dlužného pojistného a penále platebním výměrem může plátce řešit s příslušným pracovištěm OZP osobně nebo poštou. Seznam a kontakty pracovišť OZP naleznete zde.
Pro elektronickou komunikaci a podání lze využít aplikaci VITAKARTA, elektronickou podatelnu OZP nebo datovou schránku OZP: q9iadw9.
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou základní
Průkaz totožnosti, nebo jiný doklad s fotografií, popřípadě doklad opravňující k jednání v předmětné věci, platební výměr a ostatní doklady rozhodné ve věci vyměřeného dlužného pojistného a penále.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici základní
Pro dlužné pojistné a penále nejsou formuláře k dispozici.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit základní
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení základní
Proti platebnímu výměru lze podat odvolání do 15 dnů od data doručení plátci pojistného.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace základní
Další účastníci nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány základní
Plátce pojistného může být vyzván k doplnění svého podání nebo k doložení rozhodných skutečností.
16. Elektronická služba, kterou lze využít základní
Pro elektronické podání lze využít aplikaci VITAKARTA, datovou schránku OZP: q9iadw9 nebo elektronickou podatelnu OZP.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje základní
Vyměření dlužného pojistného a penále platebním výměrem je upraveno v § 53 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související předpisy úplná
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují rozšířená
Proti vyměření dlužného pojistného a penále lze podat odvolání do 15 dnů od doručení platebního výměru. O odvolání rozhoduje Rozhodčí orgán OZP.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností rozšířená
V případě nezaplacení dlužného pojistného a penále ve stanovené lhůtě je dlužné pojistné a penále vymáháno exekučně.
21. Nejčastější dotazy úplná
-
22. Další informace úplná
Před nabitím právním moci rozhodnutí (platebního výměru) je možné podat žádost o odstranění tvrdosti zákona ve věci prominutí penále. Podmínky pro žádost o odstranění tvrdosti zákona jsou stanoveny v § 53a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace)
je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
rozšířená
Další informace lze získat z internetových stránek OZP, nebo využijte odkazy viz níže:
portal.gov.cz
www.mzcr.cz
24. Související životní situace a návody, jak je řešit rozšířená
Předepisování dlužného pojistného na veřejné zdravotní pojištění a penále k úhradě výkazem nedoplatků. Pokuta za nesplnění nebo porušení povinnosti plátce. Odstraňování tvrdosti zákona při předepsání penále a pokut. Pravděpodobná výše pojistného.
25. Za správnost návodu odpovídá útvar úplná
Odbor kontroly plateb pojistného
26. Kontaktní osoba úplná
Ing. Radka Bradová, vedoucí odboru kontroly plateb pojistného
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni úplná
7.11.2019
28. Popis byl naposledy aktualizován základní
7.11.2019
29. Datum konce platnosti popisu základní
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace úplná
Nestanoveny.
Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím