Výdělečná činnost v jiném státě EU, EHP a Švýcarsku

- Ing. Radka Bradová, vedoucí odboru kontroly plateb pojistného

Číslo Uvozovací text Zařazení
informace
Obsah položky
1. Identifikační číslo úplná
-
2. Kód úplná
-
3. Pojmenování (název) životní situace základní
Výdělečná činnost v jiném státě EU, EHP a Švýcarsku
4. Základní informace k životní situaci základní
Osoba výdělečně činná na území jiného členského státu EU, EHP nebo Švýcarska podléhá předpisům o zdravotním a sociálním pojištění tohoto státu. Tato osoba tedy nemůže být zároveň pojištěna v ČR jako samoplátce. V ostatních státech EU a EHP má nárok pouze na nezbytnou péči po předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC).
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) základní
Pojištěnec, jeho zákonný zástupce nebo zmocněnec
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace základní
Po zahájení výdělečné činnosti je pojištěnec povinen oznámit zdravotní pojišťovně datum začátku výkonu výdělečné činnosti v zahraničí. Toto datum bude rozhodné pro ukončení jeho zdravotního pojištění v ČR. Jako doklad o svém tvrzení předloží jakýkoliv dokument (pracovní smlouva, výplatní páska, potvrzení zaměstnavatele, potvrzení zdravotní pojišťovny, apod.), ze kterého bude zřejmé, kdy se na něho začaly vztahovat zahraniční právní předpisy. Pokud bude pojištěnec nadále bydlet na území ČR, může požádat svou zahraniční zdravotní pojišťovnu o vystavení nárokového formuláře. Jedná se o formulář E 106, S1 nebo S072.Na základě tohoto formuláře je pojištěnci zachován nárok na plnou péči v ČR. Posouzení žádosti a následné vydání formuláře je plně v kompetenci příslušné zahraniční zdravotní pojišťovny.
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace základní
Oznámení o zahájení výdělečné činnosti v cizině je doporučeno učinit na nejbližší pobočce OZP osobně. Seznam poboček OZP a kontakty naleznete zde. Další možností je doručení podání poštou na adresu OZP nebo do datové schránky q9iadw9.
8. Na které instituci životní situaci řešit základní
Na příslušné pobočce OZP. Kontakty na pobočky OZP naleznete zde.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit základní
Osobně na pobočkách OZP. Podání je možné učinit také poštou na adresu OZP.
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou základní
Občanský průkaz nebo pas a průkaz pojištěnce (Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo jiný průkaz).
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici základní
Formuláře, které je možné získat na pobočkách OZP:
E 104 - Potvrzení týkající se dob pojištění, zaměstnání nebo bydlení
S 041 - Standardizovaný elektronický dokument - Odpověď na žádost o potvrzení dob trvání pojištění

Formuláře, které je možné získat od zdravotní pojišťovny v cizině:
E 106 - Potvrzení o nároku na věcné dávky pro osoby bydlící v jiném než kompetentním státě
S1 - Přenositelný dokument - Registrace pro účely krytí zdravotní péče
S 072 - Standardizovaný elektronický dokument - Nárokový doklad - bydliště
EHIC - Evropský průkaz zdravotního pojištění jako plastový průkaz nebo jako potvrzení, které jej dočasně nahrazuje.
E 104 - Potvrzení týkající se dob pojištění, zaměstnání nebo bydlení
S 041 - Standardizovaný elektronický dokument - Odpověď na žádost o potvrzení dob trvání pojištění
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit základní
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení základní
Lhůta pro splnění oznamovací povinnosti je do osmi dnů od data, kdy tato situace nastala.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace základní
Nezaopatření rodinní příslušníci. Těmto osobám zaniká povinně zdravotní pojištění v ČR a náklady na jejich zdravotní péči jsou hrazeny z pojištění osoby výdělečně činné.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány základní
Další činnosti nejsou vyžadovány.
16. Elektronická služba, kterou lze využít základní
Elektronické podání je možné pouze datovou schránkou OZP: q9iadw9
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje základní
Nařízeními EP a Rady (ES) 883/04 a 987/09, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.
18. Jaké jsou související předpisy úplná
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují rozšířená
Opravné prostředky nejsou uplatňovány.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností rozšířená
Za neoznámení skutečností rozhodných pro zánik účasti na veřejném zdravotním pojištění může zdravotní pojišťovna uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.
Za neoprávněně čerpanou zdravotní péči na účet české zdravotní pojišťovny hrozí vymáhání náhrady škody do výše úhrady poskytovateli zdravotní péče.
21. Nejčastější dotazy úplná
-
22. Další informace úplná
-
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace)
je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
rozšířená
www.kancelarzp.cz
24. Související životní situace a návody, jak je řešit rozšířená
Pokuta za nesplnění nebo porušení povinnosti plátce
25. Za správnost návodu odpovídá útvar úplná
Odbor kontroly plateb pojistného
26. Kontaktní osoba úplná
Ing. Radka Bradová, vedoucí odboru kontroly plateb pojistného
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni úplná
7.11.2019
28. Popis byl naposledy aktualizován základní
7.11.2019
29. Datum konce platnosti popisu základní
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace úplná
Nestanoveny.
Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím