Snížení záloh osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)

- Ing. Radka Bradová, vedoucí odboru kontroly plateb pojistného

Číslo Uvozovací text Zařazení
informace
Obsah položky
1. Identifikační číslo úplná
-
2. Kód úplná
-
3. Pojmenování (název) životní situace základní
Snížení záloh osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)
4. Základní informace k životní situaci základní
Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) může požádat OZP v souladu s § 8 odst. 4 č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, o snížení záloh na pojistné.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) základní
OSVČ na základě písemné žádosti.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace základní
OSVČ písemně podá OZP žádost o snížení záloh na pojistné podle § 8 odst. 4 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, pokud je její příjem ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů, který připadá v průměru na 1 kalendářní měsíc v období od 1. ledna kalendářního roku do konce kalendářního měsíce předcházejícího podání žádosti, nejméně však v období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, nejméně o jednu třetinu nižší než příjem připadající v průměru na 1 kalendářní měsíc v předcháze-jícím roce, v němž alespoň po část měsíce byla vykonávána samostatná výdělečná činnost.
Snížení lze provést na dobu nejdéle do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž byl nebo měl být podán přehled o příjmech a výdajích OSVČ.
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace základní
Písemnou žádostí pojištěnce s odůvodněním snížení záloh.
8. Na které instituci životní situaci řešit základní
Seznam a kontakty pracovišť OZP, kde můžete řešit tuto životní situaci, naleznete zde.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit základní
Žádost o snížení zálohy OSVČ může plátce řešit s příslušným pracovištěm OZP osobně nebo poštou. Seznam a kontakty pracovišť OZP naleznete zde.
Pro elektronickou komunikaci a podání lze využít aplikaci VITAKARTA, elektronickou podatelnu OZP nebo datovou schránku OZP: q9iadw9.
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou základní
Průkaz totožnosti, nebo jiný doklad s fotografií, popřípadě doklad opravňující k jednání v předmětné věci, žádost o snížení zálohy OSVČ, jiné rozhodné skutečnosti potvrzující tvrzení plátce pojistného.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici základní
Formulář žádosti o snížení zálohy OSVČ je k dispozici na stránkách OZP zde.
Formulář žádosti o snížení zálohy OSVČ v papírové formě jsou k dispozici na příslušných pobočkách OZP zde.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit základní
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení základní
Jsou-li splněny všechny požadované náležitosti, OZP rozhodne zpravidla do 30 dnů. Snížení lze provést na dobu nejdéle do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž byl nebo měl být podán přehled podle § 24 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace základní
Kromě žadatele nejsou stanoveni další účastníci.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány základní
Prokázání skutečnosti, kterou je žádost o snížení zálohy odůvodněna.
16. Elektronická služba, kterou lze využít základní
Pro elektronické podání lze využít aplikaci VITAKARTA, datovou schránku OZP: q9iadw9 nebo elektronickou podatelnu OZP.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje základní
§ 8 odst. 4 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejném zdravotním pojištění
18. Jaké jsou související předpisy úplná
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují rozšířená
Odvolání proti rozhodnutí se podává ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí o snížení záloh OSVČ k rozhodčímu orgánu OZP prostřednictvím příslušné pobočky nebo ředitelství OZP, která rozhodnutí vydala.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností rozšířená
Pokud nebudou dodrženy povinnosti stanovené zákonem, nemusí být žádosti o snížení záloh OSVČ ze strany OZP vyhověno.
21. Nejčastější dotazy úplná
-
22. Další informace úplná
-
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace)
je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
rozšířená
Další informace lze získat z internetových stránek OZP, nebo využijte odkazy viz níže:
portal.gov.cz
www.mzcr.cz
24. Související životní situace a návody, jak je řešit rozšířená
Vrácení přeplatku na pojistném. Předepisování dlužného pojistného na veřejné zdravotní pojištění a penále k úhradě výkazem nedoplatků. Vyměření dlužného pojistného a penále platebním výměrem. Pokuta za nesplnění nebo porušení povinnosti plátce. Odstraňování tvrdosti zákona při předepsání penále a pokut.
25. Za správnost návodu odpovídá útvar úplná
Odbor kontroly plateb pojistného
26. Kontaktní osoba úplná
Ing. Radka Bradová, vedoucí odboru kontroly plateb pojistného
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni úplná
7.11.2019
28. Popis byl naposledy aktualizován základní
7.11.2019
29. Datum konce platnosti popisu základní
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace úplná
Nestanoveny.
Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím