Pravděpodobná výše pojistného

- Ing. Radka Bradová, vedoucí odboru kontroly plateb pojistného

Číslo Uvozovací text Zařazení
informace
Obsah položky
1. Identifikační číslo úplná
-
2. Kód úplná
-
3. Pojmenování (název) životní situace základní
Pravděpodobná výše pojistného
4. Základní informace k životní situaci základní
V případě, že zaměstnavatel nejpozději v den splatnosti pojistného nepředal OZP přehled o platbách pojistného podle § 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, nebo osoba samostatně výdělečně činná nepodala přehled o svých příjmech a výdajích způsobem a v termínu stanoveném v § 24 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, a to ani ve lhůtě určené OZP v písemné výzvě, může OZP stanovit rozhodnutím pravděpodobnou výši pojistného.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) základní
Ve věci jedná OZP z moci úřední, pokud zjistí porušení povinnosti.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace základní
Pokud již byla pravděpodobná výše pojistného uložena platebním výměrem, je nutné z Vaší strany postupovat ve smyslu poučení uvedené v doručeném rozhodnutí.
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace základní
Stanovení pravděpodobné výše pojistného předchází výzva k dodatečnému splnění povinnosti a dále oznámení o zahájení správního řízení. Účastník řízení musí reagovat, popřípadě splnit vytýkanou povinnost z výzvy nebo oznámení o zahájení správního řízení. Pokud vznikla nesrovnalost, například byla povinnost splněna, doložte tuto skutečnost OZP.
8. Na které instituci životní situaci řešit základní
Seznam a kontakty pracovišť OZP, kde můžete řešit tuto životní situaci, naleznete zde.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit základní
Pravděpodobnou výši pojistného může plátce řešit s příslušným pracovištěm OZP osobně nebo poštou. Seznam a kontakty pracovišť OZP naleznete zde.
Pro elektronickou komunikaci a podání lze využít aplikaci VITAKARTA, elektronickou podatelnu OZP nebo datovou schránku OZP: q9iadw9.
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou základní
Průkaz totožnosti, nebo jiný doklad s fotografií, popřípadě doklad opravňující k jednání v předmětné věci.
Zaměstnavatel doloží přehled podle § 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (přehled o platbách pojistného, který obsahuje součet vyměřovacích základů zaměstnanců pojištěných u OZP, celkovou výši pojistného vypočtenou jako součet pojistného jednotlivých zaměstnanců pojištěných u OZP a počet zaměstnanců, na které se údaje vztahují).
Osoba samostatně výdělečně činná doloží přehled podle § 24 odst. 2 a 3 uvedeného zákona (přehled o svých příjmech a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, zaplacených zálohách na pojistné, vyměřovacím základu, pojistném vypočteném z tohoto vyměřovacího základu a doklad o dni podání daňového přiznání, příp. změny shora uvedených údajů).
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici základní
K dodatečnému splnění povinností jsou k dispozici formuláře na stránkách OZP zde.
Formuláře v papírové formě jsou k dispozici na příslušných pobočkách OZP zde.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit základní
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení základní
Lhůta je dána právem pojišťovny předepsat dlužné pojistné, které se promlčuje za 10 let ode dne splatnosti.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace základní
Další účastníci nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány základní
Plátce pojistného může být vyzván k doplnění svého podání nebo k doložení svých tvrzení.
16. Elektronická služba, kterou lze využít základní
Pro elektronické podání lze využít aplikaci VITAKARTA, datovou schránku OZP: q9iadw9 nebo elektronickou podatelnu OZP.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje základní
§ 25a zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související předpisy úplná
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují rozšířená
Proti rozhodnutí o stanovení pravděpodobné výše pojistného lze podat OZP odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení. Podané odvolání ve stanovené lhůtě má odkladný účinek. O odvolání rozhoduje Rozhodčí orgán OZP.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností rozšířená
V souvislosti s rozhodnutím o stanovení pravděpodobné výše pojistného nejsou sankce stanoveny. Stanovením pravděpodobné výše pojistného není dotčena povinnost plátců pojistného předložit přehled podle § 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, ani možnost uložit pokutu podle § 26 uvedeného zákona.
21. Nejčastější dotazy úplná
Dotaz: Obdržel jsem rozhodnutí o stanovení pravděpodobné výše pojistného, co mám udělat?
Odpověď: Předat OZP přehled podle § 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, (zaměstnavatel), nebo podle § 24 odst. 2 a 3 uvedeného zákona (osoba samostatně výdělečně činná).
22. Další informace úplná
-
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace)
je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
rozšířená
Další informace lze získat z internetových stránek OZP, nebo využijte odkazy viz níže:
portal.gov.cz
www.mzcr.cz
24. Související životní situace a návody, jak je řešit rozšířená
Předepisování dlužného pojistného na veřejné zdravotní pojištění a penále k úhradě výkazem nedoplatků. Vyměření dlužného pojistného a penále platebním výměrem. Pokuta za nesplnění nebo porušení povinnosti plátce. Odstraňování tvrdosti zákona při předepsání penále a pokut.
25. Za správnost návodu odpovídá útvar úplná
Odbor kontroly plateb pojistného
26. Kontaktní osoba úplná
Ing. Radka Bradová, vedoucí odboru kontroly plateb pojistného
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni úplná
8.11.2019
28. Popis byl naposledy aktualizován základní
8.11.2019
29. Datum konce platnosti popisu základní
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace úplná
Nestanoveny.
Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím