Oznámení změn zdravotní pojišťovně

- Ing. Radka Bradová, vedoucí odboru kontroly plateb pojistného

Číslo Uvozovací text Zařazení
informace
Obsah položky
1. Identifikační číslo úplná
-
2. Kód úplná
-
3. Pojmenování (název) životní situace základní
Oznámení změn zdravotní pojišťovně
4. Základní informace k životní situaci základní
Plátci pojistného plní oznamovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně podle § 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Pojištěnci oznamují změny v souladu s § 12 cit. zákona.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) základní
Oznámení změn provádí pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce, zaměstnavatel nebo zaměstnanec, instituce.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace základní
Oznamovací povinnost plátce pojistného:

 

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel je povinen nejpozději do 8 dnů od vzniku skutečnosti, která se oznamuje, provést u zdravotní pojišťovny oznámení o:

  • nástupu zaměstnance do zaměstnání a ukončení zaměstnání;
  • změně zdravotní pojišťovny zaměstnancem, pokud mu tuto skutečnost zaměstnanec sdělí;
  • skutečnostech rozhodných pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit pojistné za zaměstnance.

O oznamovaných skutečnostech je zaměstnavatel povinen vést evidenci a dokumentaci. Při plnění oznamovací povinnosti sdělí zaměstnavatel jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo zaměstnance, případně jiné číslo pojištěnce. Zaměstnavatelé jsou dále povinni oznámit zdravotní pojišťovně, které odvádějí pojistné, do 8 dnů změnu údajů, ukončení své činnosti, zrušení organizace nebo její vstup do likvidace.

 

Zaměstnanec

Zaměstnanec je povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně skutečnosti o nástupu do zaměstnání a jeho ukončení, změně zdravotní pojišťovny a skutečnostech rozhodných pro povinnost státu platit za zaměstnance pojistné neprodleně, zjistí-li, že jeho zaměstnavatel tuto povinnost nesplnil, nebo pokud údaje o změně zdravotní pojišťovny a o skutečnostech rozhodných pro povinnost státu platit za zaměstnance pojistné svému zaměstnavateli nesdělil.

 

Pojištěnec

Pojištěnec je povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně skutečnost, že se stal pojištěncem podle § 5 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb. (tj. má na území ČR trvalý pobyt, přičemž není zaměstnancem, není OSVČ a není za něj plátcem pojistného stát), a to nejpozději do 8 dnů.

Pojištěnec je povinen oznámit zdravotní pojišťovně nejpozději do 8 dnů skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné podle § 7 zákona č. 48/1997 Sb. Za zaměstnané osoby plní tuto povinnost zaměstnavatel, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy. (zákon č. 48/1997 Sb., § 10 odst. 5).

Narození pojištěnce je jeho zákonný zástupce povinen hlásit zdravotní pojišťovně nejpozději do 8 dnů ode dne narození (zákon č. 48/1997 Sb., § 10 odst. 6).

Pojištěnec je dále povinen podle cit. zákona oznámit příslušné zdravotní pojišťovně:

  • do 8 dnů ztrátu nebo poškození průkazu pojištěnce,
  • změny jména, příjmení, trvalého pobytu nebo rodného čísla, a to do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Pokud se pojištěnec v místě trvalého pobytu nezdržuje, je povinen příslušné zdravotní pojišťovně oznámit také adresu místa pobytu na území České republiky, kde se převážně zdržuje (tj. bydliště).

 

Pojištěnec - Osoba samostatně výdělečně činná

Pojištěnec, který je osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ), je povinen oznámit zdravotní pojišťovně zahájení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy tuto činnost zahájil nebo ukončil. Pojištěnec podnikající na základě živnostenského oprávnění, splní tuto povinnost i tehdy, učiní-li oznámení příslušnému živnostenskému úřadu. Dále je OSVČ povinna sdělit zdravotní pojišťovně své jméno, příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo, své obchodní jméno, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo organizace a číslo bankovního účtu, pokud z něj bude provádět platbu pojistného. Tyto údaje je povinna doložit.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace základní
Formuláře k oznámení změn lze podat OZP osobně, písemně nebo elektronicky.
8. Na které instituci životní situaci řešit základní
U příslušné pobočky OZP. Kontakty na pobočky OZP naleznete zde.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit základní
Formulář k oznámení změn je možné doručit písemně nebo předat osobně na podatelně pobočky, expozitury, kontaktním místě nebo ředitelství OZP. Pro elektronické oznámení lze využít datovou schránkou OZP: q9iadw9, elektronickou podatelnu OZP, nebo aplikaci VITAKARTA.
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou základní
Průkaz totožnosti, průkaz pojištěnce, doklad zákonného zástupce. Zaměstnavatel i OSVČ jsou povinny zákonem doložit předepsané skutečnosti.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici základní
Formulář k oznámení změn naleznete na internetových stránkách OZP zde.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit základní
Bez poplatku.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení základní
Oznámené skutečnosti jsou zpravidla vyřízeny neprodleně.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace základní
Živnostenský úřad, ČSSZ, OSSZ atd.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány základní
Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít základní
Pro elektronické oznámení lze využít datovou schránkou OZP: q9iadw9, elektronickou podatelnu OZP, nebo aplikaci VITAKARTA.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje základní
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související předpisy úplná
-
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují rozšířená
Opravné prostředky nejsou stanoveny.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností rozšířená
Za nesplnění oznamovací povinnosti může OZP uložit pokutu až do výše 10 000 Kč a do výše 200 000 Kč zaměstnavateli.
21. Nejčastější dotazy úplná
-
22. Další informace úplná
-
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace)
je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
rozšířená
Další informace lze získat z internetových stránek zdravotní pojišťovny, nebo odkazy viz níže:
https://portal.gov.cz/obcan/
www.mzcr.cz
24. Související životní situace a návody, jak je řešit rozšířená
Jaká jsou pravidla pro pojištění novorozence; Jak postupovat při změně zdravotní pojišťovny; Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za zaměstnance; Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění hrazeného státem.
25. Za správnost návodu odpovídá útvar úplná
Odbor kontroly plateb pojistného
26. Kontaktní osoba úplná
Ing. Radka Bradová, vedoucí odboru kontroly plateb pojistného
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni úplná
7.11.2019
28. Popis byl naposledy aktualizován základní
7.11.2019
29. Datum konce platnosti popisu základní
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace úplná
Nestanoveny.
Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím