Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za zaměstnance

- Ing. Radka Bradová, vedoucí odboru kontroly plateb pojistného

Číslo Uvozovací text Zařazení
informace
Obsah položky
1. Identifikační číslo úplná
-
2. Kód úplná
-
3. Pojmenování (název) životní situace základní
Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za zaměstnance
4. Základní informace k životní situaci základní
Pojištěnec je plátcem pojistného na zdravotní pojištění pokud je podle § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (dále jen "zákon č. 48/1997 Sb.") zaměstnancem. Za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů s výjimkami uvedenými v § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb.
Zaměstnáním se pro účely zdravotního pojištění podle § 2 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., rozumí činnost zaměstnance, ze které mu plynou od zaměstnavatele příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků.
Povinnost platit pojistné vzniká podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., dnem nástupu zaměstnance do zaměstnání.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) základní
Zaměstnanec je podle § 10 zákona č. 48/1997 Sb., povinen neprodleně oznámit zaměstnavateli změnu zdravotní pojišťovny a dále vznik povinnosti státu hradit za něho pojistné. Zaměstnanec je povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně výše uvedené skutečnosti neprodleně, zjistí-li, že jeho zaměstnavatel tuto povinnost nesplnil, nebo pokud potřebné údaje zaměstnavateli nesdělil.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace základní
Podle § 9 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., pojistné za zaměstnance hradí z jedné třetiny zaměstnanec, ze dvou třetin zaměstnavatel.
Vyměřovacím základem zaměstnance je podle § 3 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (dále jen " zákon č. 592/1992 Sb.") úhrn příjmů ze závislé činnosti. Výše pojistného podle § 2 zákona č. 592/1992 Sb., činí 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období. Pojistné musí být podle § 3 zákona č. 592/1992 Sb., stanoveno alespoň z minimálního vyměřovacího základu.
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace základní
Oznámením o nástupu či ukončení zaměstnání.
8. Na které instituci životní situaci řešit základní
Na příslušné pobočce OZP. Kontakty na pobočky OZP naleznete zde.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit základní
Oznámení o změně platební kategorie lze podat písemně nebo osobně na všech pobočkách OZP.
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou základní
Průkaz totožnosti, vyplněný formulář Oznámení změn pojištěnce a příslušné dokumenty, dokládající nástup nebo ukončení zaměstnání.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici základní
Formuláře jsou k dispozici na pobočkách OZP nebo na internetových stránkách OZP zde.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit základní
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení základní
Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace základní
Kromě pojištěnce nejsou stanoveni další účastníci.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány základní
Další činnosti nejsou vyžadovány.
16. Elektronická služba, kterou lze využít základní
Pro elektronické podání lze využít aplikaci VITAKARTA, datovou schránku OZP: q9iadw9 nebo elektronickou podatelnu OZP.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje základní
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.
18. Jaké jsou související předpisy úplná
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují rozšířená
Opravné prostředky se neuplatňují.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností rozšířená
Za nesplnění oznamovací povinnosti může zdravotní pojišťovna podle § 44 zákona č. 48/1997 Sb., uložit pojištěnci pokutu až do výše 10 000 Kč.
21. Nejčastější dotazy úplná
Dotaz: Jakým způsobem mohu splnit zákonnou oznamovací povinnost?
Odpověď: Oznámení o změně lze učinit elektronicky v aplikaci VITAKARTA ONLINE v sekci Online přepážka, kde jednoduše nastavíte aktuální údaje, včetně platební kategorie.
Další možností je formulář na stránkách OZP či jakoukoli jinou formou, která musí však vždy obsahovat identifikaci pojištěnce, oznamovanou skutečnost (změnu platební kategorie či dalších údajů), datum, od kdy ke změně došlo a podpis pojištěnce.
22. Další informace úplná
Minimální vyměřovací základ se snižuje na poměrnou část odpovídající počtu kalendářních dnů, pokud zaměstnání netrvalo po celé rozhodné období nebo zaměstnanci bylo poskytnuto pracovní volno pro důležité osobní překážky v práci nebo se zaměstnanec stal v průběhu rozhodného období osobou, za kterou platí pojistné i stát.
Pokud je vyměřovací základ zaměstnance nižší než minimální vyměřovací základ, je zaměstnanec povinen doplatit prostřednictvím svého zaměstnavatele pojistné ve výši 13,5 % z rozdílu těchto základů.
Minimální vyměřovací základ neplatí podle § 3a zákona č. 592/1992 Sb., pro osobu za kterou je plátcem pojistného stát. Pojistné se odvádí ze skutečného příjmu.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace)
je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
rozšířená
Další informace lze získat z internetových stránek OZP, nebo využijte odkazy viz níže:
portal.gov.cz/
www.mzcr.cz
www.mpsv.cz
24. Související životní situace a návody, jak je řešit rozšířená
Pokuta za nesplnění nebo porušení povinnosti plátce.
25. Za správnost návodu odpovídá útvar úplná
Odbor kontroly plateb pojistného
26. Kontaktní osoba úplná
Ing. Radka Bradová, vedoucí odboru kontroly plateb pojistného
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni úplná
7.11.2019
28. Popis byl naposledy aktualizován základní
7.11.2019
29. Datum konce platnosti popisu základní
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace úplná
Nestanoveny.
Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím