Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění osoby bez zdanitelných příjmů

- Ing. Radka Bradová, vedoucí odboru kontroly plateb pojistného

Číslo Uvozovací text Zařazení
informace
Obsah položky
1. Identifikační číslo úplná
-
2. Kód úplná
-
3. Pojmenování (název) životní situace základní
Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění osoby bez zdanitelných příjmů
4. Základní informace k životní situaci základní
Pojištěnec, který po celý kalendářní měsíc nemá příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a není za něho plátcem pojistného stát, je podle § 3b zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (dále jen "zákon č. 592/1992 Sb.") osoba bez zdanitelných příjmů (dále jen "OBZP").
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) základní
Zaměstnavatel je povinen podle § 10 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (dále jen "zákona 48/1997 Sb.") nejpozději do osmi dnů od nástupu zaměstnance do zaměstnání a jeho ukončení oznámit, že k této skutečnosti došlo.
Pojištěnec, který je osobou samostatně výdělečně činnou (dále jen "OSVČ"), je povinen podle § 10 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb. oznámit příslušné zdravotní pojišťovně zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti nejpozději do osmi dnů ode dne, kdy tuto činnosti zahájil či ukončil.
Pojištěnec je povinen podle § 10 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. oznámit příslušné zdravotní pojišťovně nejpozději do osmi dnů skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné. Za osoby zaměstnané plní tuto povinnost zaměstnavatel, pokud mu jsou tyto skutečnosti známy. Za osoby s omezenou svéprávností plní tuto povinnost jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace základní
Pojištěnec je povinen při plnění ohlašovací povinnosti sdělit podle § 24 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., své jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo.
Vyměřovací základ pro odvod pojistného na zdravotní pojištění pro OBZP je podle § 3b zákona č. 592/1992 Sb., minimální mzda. Výše pojistného podle § 2 zákona č. 592/1992 Sb. činí 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období. Výši pojistného je jeho plátce povinen si sám vypočítat. Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.
OBZP platí pojistné podle § 10 zákona č. 592/1992 Sb., na účet příslušné zdravotní pojišťovny za celý kalendářní měsíc. Pojistné je splatné od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Připadne-li poslední den splatnosti na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.
Nezaplatí-li plátce pojistného pojistné ve stanovené výši a včas, je příslušná zdravotní pojišťovna podle § 8 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., povinna vymáhat na dlužníkovi jeho zaplacení včetně penále.
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace základní
Oznámením o vzniku či zániku povinnosti státu platit za pojištěnce pojistné, oznámení o vzniku či zániku zaměstnání, oznámení o zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti.
8. Na které instituci životní situaci řešit základní
Na příslušné pobočce OZP. Kontakty na pobočky OZP naleznete zde.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit základní
Oznámení o změně platební kategorie lze podat písemně nebo osobně na všech pobočkách OZP.
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou základní
Průkaz totožnosti, vyplněný formulář Oznámení změn pojištěnce a příslušné dokumenty, dokládající vznik či zánik předchozí platební kategorie.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici základní
Formulář Oznámení změn pojištěnce je k dispozici na pobočkách OZP nebo na internetových stránkách OZP zde.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit základní
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení základní
Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace základní
Kromě pojištěnce nejsou stanoveni další účastníci.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány základní
Doložení příslušných dokumentů, dokládajících vznik či zánik povinnosti státu hradit pojistné, zaměstnání či samostatně výdělečnou činnost.
16. Elektronická služba, kterou lze využít základní
Pro elektronické podání lze využít aplikaci VITAKARTA, datovou schránku OZP: q9iadw9 nebo elektronickou podatelnu OZP.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje základní
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.
18. Jaké jsou související předpisy úplná
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře; zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění; zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti; zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi; zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují rozšířená
Opravné prostředky se neuplatňují.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností rozšířená
Za nesplnění oznamovací povinnosti může příslušná pojišťovna v souladu s § 44 zákona č. 48/1997 Sb., uložit pojištěnci pokutu až do výše 10 000 Kč. Při opakovaném nesplnění oznamovací povinnosti může být uložena pokuta až do výše dvojnásobku uložené pokuty. Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy příslušná pojišťovna zjistila porušení nebo nesplnění povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k porušení nebo nesplnění povinnosti došlo.
21. Nejčastější dotazy úplná
Dotaz: Jakým způsobem mohu splnit zákonnou oznamovací povinnost?
Odpověď: Oznámení o změně lze učinit elektronicky v aplikaci VITAKARTA ONLINE v sekci Online přepážka, kde jednoduše nastavíte aktuální údaje, včetně platební kategorie.
Další možností je formulář na stránkách OZP či jakoukoli jinou formou, která musí však vždy obsahovat identifikaci pojištěnce, oznamovanou skutečnost (změnu platební kategorie či dalších údajů), datum, od kdy ke změně došlo a podpis pojištěnce.

Dotaz: Na jaký účet mám jako OBZP poslat platbu na pojistné?
Odpověď: Číslo účtu je 2070101041/0710. Jako variabilní symbol uveďte číslo pojištěnce (rodné číslo) bez lomítka. Konstantní symbol je 0858 (při bezhotovostní platbě) nebo 0859 (při platbě složenkou).

Dotaz: Nástup do zaměstnání byl stanoven na polovinu kalendářního měsíce. Do té doby jsem osoba bez zdanitelných příjmů. Je povinnost za tento měsíc hradit pojistné OBZP?
Odpověď: Není. Pokud rozhodná skutečnost netrvala po celý kalendářní měsíc, pojistné za celý měsíc bude hrazeno zaměstnavatelem z uskutečněného příjmu, alespoň však z minimálního vyměřovacího základu.
22. Další informace úplná
Mezi OBZP musí být zařazen/a např:
  • žena v domácnosti, která není zařazena v kategorii osob, za které platí pojistné stát
  • student, který studuje na škole, která není považována za soustavnou přípravu na budoucí povolání (Např. některé jazykové školy či kurzy v ČR)
  • student, který po ukončení školy nenastoupí po prázdninách do zaměstnání ani nezačne podnikat a tento stav trvá po celý kalendářní měsíc nebo student starší 26 let (s výjimkou doktorandů)
  • zaměstnanec, pracující na dohody o provedení práce nebo činnosti a nedosáhne příjmu ve výši částky, jež je podmínkou pro účast takové osoby na nemocenském pojištění
  • nezaměstnaný, který není v evidenci úřadu práce
  • osoba, která žije z úspor nebo má pouze příjmy z pronájmu (rentiér)
  • atd.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace)
je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
rozšířená
Další informace lze získat z internetových stránek OZP, nebo využijte odkazy viz níže:
portal.gov.cz/
www.mzcr.cz
www.mpsv.cz
24. Související životní situace a návody, jak je řešit rozšířená
Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za osobu bez zdanitelných příjmů. Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za osobu samostatně výdělečně činnou. Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za zaměstnance.
25. Za správnost návodu odpovídá útvar úplná
Odbor kontroly plateb pojistného
26. Kontaktní osoba úplná
Ing. Radka Bradová, vedoucí odboru kontroly plateb pojistného
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni úplná
7.11.2019
28. Popis byl naposledy aktualizován základní
7.11.2019
29. Datum konce platnosti popisu základní
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace úplná
Nestanoveny.
Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím