Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění hrazeného státem

- Ing. Radka Bradová, vedoucí odboru kontroly plateb pojistného

Číslo Uvozovací text Zařazení
informace
Obsah položky
1. Identifikační číslo úplná
-
2. Kód úplná
-
3. Pojmenování (název) životní situace základní
Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění hrazeného státem
4. Základní informace k životní situaci základní
Stát je plátcem pojistného na zdravotní pojištění prostřednictvím státního rozpočtu za pojištěnce, uvedené v § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (dále jen "zákona 48/1997 Sb."). Mají-li tito pojištěnci příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, je plátcem pojistného stát i za tyto pojištěnce.
Platby pojistného na zdravotní pojištění jsou podle § 12 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (dále jen "zákon č. 592/1992 Sb.") hrazené měsíčně Ministerstvem financí České republiky na zvláštní účet, a to do 25. dne předcházejícího kalendářního měsíce.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) základní
Podle § 10 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění je pojištěnec povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně nejpozději do osmi dnů skutečnosti rozhodné pro vznik a zánik povinnosti státu platit za něj pojistné. Za osoby zaměstnané plní tuto povinnost zaměstnavatel, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy. Za osoby s omezenou svéprávností plní tuto povinnost jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace základní
Pojištěnec ohlásí příslušné zdravotní pojišťovně změnu platební kategorie.
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace základní
Oznámením o vzniku či zániku povinnosti státu platit za pojištěnce pojistné.
8. Na které instituci životní situaci řešit základní
Na příslušné pobočce OZP. Kontakty na pobočky OZP naleznete zde.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit základní
Oznámení o změně platební kategorie lze podat písemně nebo osobně na všech pobočkách OZP.
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou základní
Průkaz totožnosti, vyplněný formulář Oznámení změn pojištěnce a příslušné dokumenty, dokládající vznik či zánik povinnosti státu hradit pojistné.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici základní
Formulář Oznámení změn pojištěnce je k dispozici na pobočkách OZP nebo na internetových stránkách OZP zde.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit základní
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení základní
Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace základní
Kromě pojištěnce nejsou stanoveni další účastníci.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány základní
Doložení příslušných dokumentů, dokládajících vznik či zánik povinnosti státu hradit pojistné.
16. Elektronická služba, kterou lze využít základní
Pro elektronické podání lze využít aplikaci VITAKARTA, datovou schránku OZP: q9iadw9 nebo elektronickou podatelnu OZP.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje základní
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.
18. Jaké jsou související předpisy úplná
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře; zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění; zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti; zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi; zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují rozšířená
Opravné prostředky se neuplatňují
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností rozšířená
Za nesplnění oznamovací povinnosti může příslušná pojišťovna v souladu s § 44 zákona č. 48/1997 Sb., uložit pojištěnci pokutu až do výše 10 000 Kč. Při opakovaném nesplnění oznamovací povinnosti může být uložena pokuta až do výše dvojnásobku uložené pokuty. Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy příslušná pojišťovna zjistila porušení nebo nesplnění povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k porušení nebo nesplnění povinnosti došlo.
21. Nejčastější dotazy úplná
Dotaz: Jakým způsobem mohu splnit zákonnou oznamovací povinnost?
Odpověď: Oznámení o změně lze učinit elektronicky v aplikaci VITAKARTA ONLINE v sekci Online přepážka, kde jednoduše nastavíte aktuální údaje, včetně platební kategorie.
Další možností je formulář na stránkách OZP či jakoukoli jinou formou, která musí však vždy obsahovat identifikaci pojištěnce, oznamovanou skutečnost (změnu platební kategorie či dalších údajů), datum, od kdy ke změně došlo a podpis pojištěnce.

Dotaz: Jsem poživatel důchodu a současně zaměstnanec. Je zaměstnavatel povinen odvádět pojistné na zdravotní pojištění?
Odpověď: Ano, je. Neplatí však podmínka dodržení alespoň minimálního vyměřovacího základu, pojistné se odvádí ze skutečného příjmu.
22. Další informace úplná
Mezi osoby, za které je hrazeno pojistné na veřejné zdravotní pojištění, patří:
 • nezaopatřené dítě (do ukončení povinné školní docházky a poté do 26. roku věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání nebo nemůže se připravovat na budoucí povolání pro nemoc nebo úraz či je neschopno z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu vykonávat soustavnou výdělečnou činnost)
 • poživatel důchodu (starobní, invalidní, vdovský, vdovecký, sirotčí)
 • příjemce rodičovského příspěvku
 • žena na mateřské a osoba na rodičovské dovolené
 • uchazeč o zaměstnání (evidovaný na úřadu práce)
 • osoba pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi
 • osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III nebo IV, a osoby pečující o tyto osoby, a osoby pečující o osoby mladší 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I
 • osoby ve výkonu zabezpečovací detence nebo vazby, osoby ve výkonu ústavního ochranného léčení
 • příjemci dávek nemocenského pojištění; není plátcem pojistného jako zaměstnanec ani jako osoba samostatně výdělečně činná a není za ni plátcem pojistného stát z jiného titulu
 • osoby, které jsou invalidní ve III stupni nebo které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky pro přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo starobního důchodu
 • osoba celodenně, řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do patnácti let věku
 • mladistvé umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy
 • osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou činnost na základě smlouvy s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, v rozsahu překračujícím v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu
 • manžele nebo registrované partnery státních zaměstnanců podle zákona o státní službě nebo jiných zaměstnanců v organizačních složkách státu, pokud je následují do místa jejich vyslání k výkonu práce v zahraničí nebo výkonu služby v zahraničí se souhlasem této organizační složky státu
 • cizince, kterým bylo uděleno oprávnění k pobytu na území České republiky za účelem poskytnutí dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu
 • žadatele o udělení mezinárodní ochrany a jeho dítě narozené na území České republiky, cizince, jemuž bylo vydáno potvrzení o strpění pobytu na území České republiky, a jeho dítě narozené na území České republiky
 • příjemci starobní penze na určenou dobu, doživotní penze nebo penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu podle zákona
 • osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v České republice ve standardní době v prezenční formě studia.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace)
je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
rozšířená
Další informace lze získat z internetových stránek OZP, nebo využijte odkazy viz níže:
portal.gov.cz/
www.mzcr.cz
www.mpsv.cz
24. Související životní situace a návody, jak je řešit rozšířená
Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za osobu bez zdanitelných příjmů. Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za osobu samostatně výdělečně činnou. Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za zaměstnance.
25. Za správnost návodu odpovídá útvar úplná
Odbor kontroly plateb pojistného
26. Kontaktní osoba úplná
Ing. Radka Bradová, vedoucí odboru kontroly plateb pojistného
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni úplná
7.11.2019
28. Popis byl naposledy aktualizován základní
7.11.2019
29. Datum konce platnosti popisu základní
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace úplná
Nestanoveny.
Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím