Kde a jak si mohu stěžovat, pokud nejsem spokojen/a s postupem poskytovatele zdravotních služeb (PZS)?

- MUDr. Oldřich Felbr, vedoucí oddělení kontroly zdravotních služeb

Číslo Uvozovací text Zařazení
informace
Obsah položky
1. Identifikační číslo úplná
-
2. Kód úplná
-
3. Pojmenování (název) životní situace základní
Kde a jak si mohu stěžovat, pokud nejsem spokojen/a s postupem poskytovatele zdravotních služeb (PZS)?
4. Základní informace k životní situaci základní
Možnosti stížnosti na poskytovatele zdravotních služeb (PZS) se odvíjí od typu stížnosti. V zásadě lze rozlišit dva typy stížností
  • stížnosti proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami;
  • stížnost resp. podnět na podezření na neodborný, neetický postup lékaře či postup lékaře v rozporu se zákonem;
Podrobnosti jsou uvedeny níže (6.)
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) základní
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Klient pojišťovny. Osoba pacientovi blízká se musí prokázat zplnomocněním pro tyto úkony.
V případě nezletilých dětí či osob s omezenou svéprávností přejímá roli stěžovatele zákonný zástupce nebo opatrovník.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace základní
Primární cestou stížnosti proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami je podání stížnosti podle § 93 zákona o zdravotních službách. Tato se podává poskytovateli, proti kterému směřuje. Pokud s vyřízením stížnosti nebudete spokojen/-a, můžete se obrátit na správní orgán, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb (krajský úřad) nebo např. Magistrát hlavního města Prahy. Ke stížnosti přiložte veškerou předchozí komunikaci s poskytovatelem (v kopiích).

Dále má-li pacient za to, že lékař jedná neodborně, neeticky či v rozporu se zákonem, může podat stížnost k příslušné profesní komoře, tedy České lékařské komoře. Podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, dbají komory, aby členové komor vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komor. Takové posouzení zdravotním pojišťovnám nenáleží. Stížnost se podává písemně příslušnému okresnímu sdružení komory, nejpozději však 1 rok poté, co k provinění lékaře došlo. Stížnost prošetří revizní komise komory. Na podání námitek má stěžovatel 15 dní. Pokud stěžovatel námitku vznese, bude o ní rozhodovat čestná rada komory. Proti jejímu rozhodnutí se může ještě odvolat lékař, proti kterému je řízení vedeno. Nebo pověřený člen revizní komise.

Stížnost je možné podat i zdravotní pojišťovně, a to i přesto, že zákon o zdravotních službách tuto možnost vysloveně neupravuje. Klient zdravotní pojišťovny má možnost si požádat o výpis z individuálního účtu pojištěnce, a to jedenkrát za rok zdarma. V případě, že by klient pojišťovny shledal ve svém výpisu z individuálního účtu, do kterého může nehlédnout i prostřednictvím Vitakarty, nesrovnalosti či mu například nebyly poskytnuty hrazené zdravotní služby, na které by měl nárok, má možnost se sám písemně obrátit na svou zdravotní pojišťovnu s dotazem či stížností. Pokud by tak učinila osoba pacientovi blízká, musí se současně prokázat zplnomocněním pro tyto úkony. Pojišťovna prověří prostřednictvím svého revizního lékaře odůvodněnost léčebného procesu se zvláštním zřetelem na jeho průběh a předepisování léků a zdravotních služeb, prověří, zda poskytnuté zdravotní služby odpovídají službám vyúčtovaným zdravotní pojišťovně, a zda byly účtovány pouze potřebné výkony a služby, a zda druh poskytnuté zdravotní péče odpovídá zdravotnímu stavu pacienta. Na zdravotní pojišťovnu je možné se také obrátit v situaci, kdy lékař či jiný pracovník odmítl provést zdravotní výkon, který patří mezi výkony hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace základní
Stížnost je nutné podat vždy písemně.
8. Na které instituci životní situaci řešit základní
Správní orgán, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
profesní komora, zdravotní pojišťovna - podrobně viz též 6.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit základní
Viz. 8 a 6
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou základní
Lékařské zprávy, nálezy - výsledky vyšetření a jiné související písemnosti, a to vše v kopiích.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici základní
Většina nemocnic má pro případ stížností připraveny formuláře. Pro tyto účely je možné využít i vzor formuláře, který je ke stažení v rubrice Vzory na webu www.ombudsmanprozdravi.cz
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit základní
Nehradí se žádné poplatky. Pouze vyžádání - pořízení kopie ze zdravotnické dokumentace od PZS může být zatíženo poplatkem. Nahlédnutí do předmětné zdravotnické dokumentace popř. pořízení fotokopie vlastními prostředky není zpoplatněno. Musí však být s PZS předem domluveno.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení základní
Stížnost musí PZS vyřídit do 30 dnů. V odůvodněných případech, kdy je zapotřebí získat odborné posouzení, může být zákonná lhůta prodloužena o dalších 30 dnů. Stěžovatel by měl být o prodloužení lhůty informován.
Služby advokáta jsou samozřejmě zpoplatněny.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace základní
-
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány základní
Předložení zplnomocnění k úkonům, pokud za klienta jedná osoba pacientovi blízká.
16. Elektronická služba, kterou lze využít základní
Pro elektronické podání lze využít datovou schránku OZP: q9iadw9 nebo elektronickou podatelnu OZP.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje základní
§ 93 zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře.
18. Jaké jsou související předpisy úplná
-
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují rozšířená
Pokud není stěžovatel spokojen s postupem správního orgánu, může se obrátit na ministerstvo zdravotnictví. Nadřízeným orgánem ministerstva zdravotnictví je pak ministr zdravotnictví.
Pokud není stěžovatel spokojen s postupem správního orgánu, může se rovněž obrátit na Veřejného ochránce práv.
Soudní řešení - přichází v úvahu v momentě, kdy všechny pokusy o jiná řešení skončily neúspěchem. Na soud se poškození pacienti obracejí, požadují-li náhradu újmy a nepodařilo se jim jí s poskytovatelem žádným z předchozích způsobů dohodnout. V takovém případě lze podat občanskoprávní žalobu. Někdy mohou být pochybení zdravotníka nebo zdravotnických pracovníků natolik závažná, že by se mohlo jednat o trestný čin. Trestní oznámení se podává Policii ČR nebo státnímu zastupitelství.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností rozšířená
-
21. Nejčastější dotazy úplná
-
22. Další informace úplná
-
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace)
je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
rozšířená
-
24. Související životní situace a návody, jak je řešit rozšířená
-
25. Za správnost návodu odpovídá útvar úplná
Zdravotní úsek
26. Kontaktní osoba úplná
MUDr. Brigita Kuriščáková, revizní lékař - odbor operativních kontrol
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni úplná
7.11.2019
28. Popis byl naposledy aktualizován základní
7.11.2019
29. Datum konce platnosti popisu základní
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace úplná
Nestanoveny.
Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím