Jak postupovat při změně zdravotní pojišťovny a registraci u nově zvolené zdravotní pojišťovny?

- Ing. Radka Bradová, vedoucí odboru kontroly plateb pojistného

Číslo Uvozovací text Zařazení
informace
Obsah položky
1. Identifikační číslo úplná
-
2. Kód úplná
-
3. Pojmenování (název) životní situace základní
Jak postupovat při změně zdravotní pojišťovny a registraci u nově zvolené zdravotní pojišťovny?
4. Základní informace k životní situaci základní
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně § 11, dává právo pojištěnci na výběr zdravotní pojišťovny (pokud není zákonem uvedeno jinak; například narození dítěte).
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) základní
Pojištěnec, popřípadě jeho zákonný zástupce (za osoby nezletilé a osoby bez způsobilosti k právním úkonům).
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace základní
Zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí.

Přihlášku opatřenou podpisem je pojištěnec, jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník povinen podat vybrané zdravotní pojišťovně v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně zdravotní pojišťovny dojít, nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny.

Přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny lze podat pouze jednu v kalendářním roce; k případným dalším přihláškám se již nepřihlíží, a to ani tehdy, jsou-li podány ve stanovené lhůtě.

Pojištěnec je oprávněn změnit zdravotní pojišťovnu i ve lhůtě kratší, pokud zdravotní pojišťovna, u které je pojištěn, vstoupila do likvidace, nebo byla nad zdravotní pojišťovnou, u které je pojištěn, zavedena nucená správa, nebo došlo ke sloučení zdravotních pojišťoven, které se týká i zdravotní pojišťovny, u které je pojištěn. V takovém případě je možno pojišťovnu změnit vždy k prvnímu dni 3 kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém došlo k dané události

Při narození dítěte se právo na výběr zdravotní pojišťovny nepoužije. Dnem narození se dítě stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození. Není-li matka narozeného dítěte zdravotně pojištěna podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, stává se dítě dnem narození pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je zdravotně pojištěn otec dítěte v den jeho narození. Změnu zdravotní pojišťovny dítěte může jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník provést až po přidělení rodného čísla dítěti, a to k 1. dni kalendářního pololetí (nebo ke dni stanovenému v předchozím odstavci).

Žádosti pojištěnce o změnu zdravotní pojišťovny, která je v souladu se zákonem, je zdravotní pojišťovna povinna vyhovět. Zdravotní pojišťovna není oprávněna přijmout pojištěnce v jiných lhůtách, než je uvedeno v zákoně. Rovněž není oprávněna vztah pojištěnce ke zdravotní pojišťovně sama ukončit.
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace základní
Formulář k přihlášení k OZP lze podat OZP osobně, písemně nebo elektronicky.
8. Na které instituci životní situaci řešit základní
Na příslušné pobočce OZP. Kontakty na pobočky OZP naleznete zde.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit základní
Formulář k přihlášení k OZP je možné provést písemně nebo předat osobně na podatelně pobočky, expozitury, kontaktním místě nebo ředitelství OZP. Pro elektronické přihlášení lze využít datovou schránkou OZP: q9iadw9, elektronickou podatelnu OZP, nebo vyplnit formulář k přihlášení k OZP na internetových stránkách OZP na cestě: https://www.ozp.cz/prihlaska-pojistence/.
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou základní
Průkaz totožnosti, případně doklad zákonného zástupce.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici základní
Formulář pro přihlášení k OZP naleznete na internetových stránkách OZP zde, nebo je k dispozici na každém pracovišti OZP.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit základní
Bez poplatku.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení základní
Zdravotní pojišťovna vyhoví žádosti v lhůtách, které jsou uvedeny v zákoně.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace základní
Další účastníci nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány základní
Zaměstnanec je povinen nejpozději do 8 dnů nahlásit svému zaměstnavateli změnu své zdravotní pojišťovny.
Zaměstnavatel je povinen oznámit změnu zdravotní pojišťovny konkrétní pojišťovně do 8 dnů od vzniku této skutečnosti, pokud mu tuto skutečnost zaměstnanec sdělil.
16. Elektronická služba, kterou lze využít základní
Pro elektronické přihlášení lze využít datovou schránkou OZP: q9iadw9, elektronickou podatelnu OZP, nebo vyplnit formulář k přihlášení k OZP na internetových stránkách OZP na cestě: https://www.ozp.cz/prihlaska-pojistence/.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje základní
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související předpisy úplná
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují rozšířená
Opravné prostředky nejsou stanoveny.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností rozšířená
Za nesplnění oznamovací povinnosti může OZP uložit pokutu až do výše 10.000 Kč pojištěnci a do výše 200.000 Kč zaměstnavateli.
21. Nejčastější dotazy úplná
-
22. Další informace úplná
-
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace)
je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
rozšířená
Další informace lze získat z internetových stránek zdravotní pojišťovny, nebo odkazy viz níže:
https://portal.gov.cz/obcan/
www.mzcr.cz
24. Související životní situace a návody, jak je řešit rozšířená
Oznámení změn zdravotní pojišťovně; Jaká jsou pravidla pro pojištění novorozence.
25. Za správnost návodu odpovídá útvar úplná
Odbor kontroly plateb pojistného
26. Kontaktní osoba úplná
Ing. Radka Bradová, vedoucí odboru kontroly plateb pojistného
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni úplná
7.11.2019
28. Popis byl naposledy aktualizován základní
7.11.2019
29. Datum konce platnosti popisu základní
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace úplná
Nestanoveny.
Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím