Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. ledna 2009

Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. ledna 2009.

Na základě Nařízení vlády č. 365/2008 Sb. ze dne 22. září 2008 dochází u osob samostatně výdělečně činných ke změně minimálního a maximálního vyměřovacího základu pro výpočet  pojistného na zdravotní pojištění.

1. Minimální vyměřovací základ  osob samostatně výdělečně činných

Podle výše uvedeného Nařízení vlády je  výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 stanovena na 21 527 Kč a výše přepočítacího koeficientu činí 1,0942. Pro rok 2009 činí průměrná měsíční mzda 23 555 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ pro měsíce roku 2009 je tudíž
11 777,50  Kč. Z toho minimální měsíční záloha na pojistné je po zaokrouhlení rovna částce
1 590 Kč (místo dosavadních 1 456 Kč).

Minimální vyměřovací základ OSVČ činí dvanáctinásobek 50% průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Za průměrnou měsíční mzdu v národním hospodářství se považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu stanoveného nařízením vlády pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu stanoveného nařízením vlády pro účely důchodového pojištění pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Takto vypočtená částka průměrné mzdy se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.             

Zálohu ve výši 1 590 Kč musí poprvé za leden 2009 (posledním dnem splatnosti je 9.2.2009) uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2009 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2007 platily v roce 2008 zálohy nižší než 1 590 Kč, s výjimkou těch, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ.

2. Maximální vyměřovací základ osob samotně výdělečně činných

Maximální vyměřovací základ OSVČ bude  činit čtyřicetiosminásobek průměrné mzdy. Definice průměrné mzdy je stejná jako při stanovení minimálního vyměřovacího základu, tzn. že se pro rok 2009 vychází z částky 23 555 Kč. Maximální vyměřovací základ v roce 2009 bude činit 1 130 640 Kč, maximální měsíční vyměřovací základ částku 94 220 Kč a maximální záloha na pojistné částku
12 720 Kč.

Na  základě  této  změny  se  výše  zálohy  změní od ledna 2009 osobám samostatně výdělečně činným, které v roce 2008 platily zálohu 11 643 Kč, tj. v maximální výši určené pro rok 2008, ale záloha vypočtená podle příjmů dosažených v roce 2007 byla vyšší.

U OSVČ, které byly v roce 2008 též zaměstnancem a součet vyměřovacích základů ze zaměstnání a vyměřovacího základu ze samostatné výdělečné činnosti dosažených v roce 2008 přesáhl
1 034 880 Kč, se bude při vyúčtování pojistného za rok 2008 postupovat podle ustanovení § 3a odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Znamená to, že se o přesahující částku sníží vyměřovací základ OSVČ, a je-li přesahující částka vyšší než vyměřovací základ ze samostatné výdělečné činnosti, sníží se o zbytek přesahující částky vyměřovací základ/y ze zaměstnání. 

3. Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem

Od 1.1.2008 činí vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem 25% všeobecného vyměřovacího základu stanoveného nařízením vlády pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází  kalendářnímu roku, pro který se vyměřovací základ zjišťuje. Na základě přechodných ustanovení zákona č. 261/2007 Sb., který nově stanovil tuto definici, se vyměřovací základ pro rok 2008 pro platbu pojistného státem použije i pro rok 2009.

Na základě tohoto přechodného ustanovení bude i v roce 2009 činit  vyměřovací základ částku
5 013 Kč.
Z tohoto vyměřovacího základu bude stát i v roce 2009 platit za osoby, za které je podle zvláštního právního  předpisu plátcem pojistného stát, měsíčně pojistné ve výši 677 Kč. Kromě samotné platby pojistného státem lze výši tohoto vyměřovacího základu použít jako odpočtu u některých zaměstnanců podle § 3 odst. 7 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím