Projekt "Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů"

Kvalita poskytované péče je dána nejenom dostatkem financí k nákupu drahých diagnosticko-terapeutických přístrojů a technologií a k investicím do přátelského a uživatelsky komfortního prostředí zdravotnických zařízení. Zároveň je nutné investovat do zdravotnického personálu a to nejen v podobě finančního ohodnocení, ale je nutné zabezpečit finanční prostředky na pokrytí vzdělávání zdravotníků na všech úrovních zdravotnického systému.

Právě oblast vzdělávání byla dlouhodobě podfinancována. Celá řada problémů, se kterými se dnes naše zdravotnictví potýká, souvisí i s touto skutečností. Náklady na pregraduální i postgraduální vzdělávání jsou vysoké. V současném světě enormně rychlého vědeckého výzkumu je i minimální zpoždění za rozvinutým světovým standardem srovnatelné s vlakem na dlouho ujetým a v konečném důsledku znamená odliv kvalitních profesionálů do zahraničí.

S o to větší radostí se proto díváme na Projekt "Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů" (dále jen Projekt), který získalo Ministerstvo zdravotnictví ČR z Evropského sociálního fondu. Projekt s finanční dotací přesahující 700 mil Kč, která je určena pouze k podpoře vzdělávacích aktivit pro zdravotnické pracovníky ve většině regionů ČR. Autoři Projektu se při tvorbě vlastního zadání řídili především skutečnou potřebou, poptávkou a budoucím vývojem v oblasti postgraduálního vzdělávání. Výsledkem je vytvoření strukturálně velmi obsáhlého Projektu, který postihuje široké spektrum vzdělávacích aktivit, potřebných pro další profesní rozvoj zdravotnických pracovníků.

Získání těchto prostředků je dobrou zprávou nejenom pro lékaře, sestry, fyzioterapeuty a všechny ostatní, kteří se na Vašem léčení podílejí, ale i pro Vás, pro pacienty, klienty, pro které je toto příslibem vyšší kvality, profesionality a bezpečnosti poskytované péče.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (dále jen IPVZ), jako generální dodavatel Projektu, byl donedávna v této oblasti největším garantem kvality a rozsahu realizovaného postgraduálního vzdělávání. IPVZ díky všem svým zkušenostem využívá uvedených prostředků k zajištění kvalitních a efektivních vzdělávacích aktivit.

Kromě vzdělávacích akcí, které jsou plně v gesci IPVZ, je do Projektu zapojená celá řada zdravotnických zařízení a dalších vzdělávacích institucí, které se podílejí na tomto díle.

Věříme, že i ve svém blízkém okolí zaregistrujete loga Evropského sociálního fondu a Evropské Unie, což pro Vás bude neklamným znamením, že Vámi navštívená nemocnice či jiné specializované pracoviště se podílí na tomto Projektu. Jinými slovy to znamená, že jde o kvalitní, akreditované pracoviště, které zaměstnává odborníky, jež mají co předávat svým kolegům a které se významně podílí na smysluplném využití daných financí ve prospěch Vás - pacientů.

Mgr. Vendula Pírková
Pověřená řízením IPVZ

Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím